Ivy Bridge rozbehal aj Skyrim

Pr­vé benchmar­ky pre In­tel Ivy Brid­ge uka­zu­jú veľ­ký ná­rast gra­fic­ké­ho vý­ko­nu op­ro­ti mi­nu­lo­roč­nej ar­chi­tek­tú­re San­dy Brid­ge. Anan­dtech otes­to­val pr­vý 22 nm pro­ce­sor In­tel Co­re i7 3770K s tou­to ar­chi­tek­tú­rou a s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou DX11 In­tel HD4000.

Ivy_Bridge.jpg

Her­né benchmar­ky do­pad­li prek­va­pi­vo dob­re. Z tes­to­va­ných hier je­di­ne Met­ro 2033 mu­se­lo mať niž­šie roz­lí­še­nie, aby do­sia­hlo 30 fps, tam mu­se­li ísť na 1366 × 768. Os­tat­né ti­tu­ly fun­go­va­li aj na 1680 × 1050, kde nap­rík­lad Cry­sis War­head dal 50 fps. Sa­moz­rej­me, vzhľa­dom na mo­bil­ný gra­fic­ký čip sú to po­väč­ši­ne de­tai­ly me­dium pri vy­ššom roz­lí­še­ní, ale high nas­ta­ve­nia väč­ši­na zvlá­da­la pri 1366 × 768, čo je pri ar­chi­tek­tú­re ur­če­nej pre­dov­šet­kým pre no­te­boo­ky pri­me­ra­né roz­lí­še­nie.

In­tel te­da v 3D gra­fi­ke za­zna­me­nal prek­va­pi­vý skok a vy­ze­rá to tak, že sa ko­neč­ne zo­bú­dza aj v tej­to ob­las­ti. V rám­ci svo­jich mož­nos­tí od­zr­kad­ľu­jú­cich mo­bil­ný čip a níz­ku spot­re­bu po­nú­ka de­cent­ný vý­kon, kto­rý mô­že no­te­boo­kom po­môcť hrať hry na maxime aj bez nut­nos­ti pri­da­nia vý­kon­ných či­pov.

Zdroj: sec­tor.sk 

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter