Raspberry Pi - školská pomôcka alebo univerzálny pomocník?

raspberry-pi.jpg V stre­du bo­la na pre­daj po­núk­nu­tá pr­vá súp­ra­va mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov. Okam­ži­te bo­la vy­pre­da­ná a te­raz si ju mož­no len pre­dob­jed­nať. Na čo sa dá ta­ká múd­ra doš­tič­ka s ce­nou 21,60 £ vy­užiť?

Tvor­co­via pred­pok­la­da­li, že Ras­pberry Pri bu­de ur­če­ný naj­mä pre ško­ly, kde má slú­žiť na vý­uč­bu in­for­ma­ti­ky. Mi­nia­túr­na zá­klad­ná dos­ka osa­de­ná všet­kým pot­reb­ným na spus­te­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu a prá­cu v ňom sa však mô­že ho­diť aj na mno­hé ďal­šie úče­ly. Poz­ri­me sa na niek­to­ré z nich.

Je­den z pr­vých ná­pa­dov je vsta­vať po­čí­tač do klá­ves­ni­ce a vy­tvo­riť tak po­čí­tač s veľ­kos­ťou klá­ves­ni­ce. Sta­čí ho len pri­po­jiť k na­bí­jač­ke te­le­fó­nu po­mo­cou ko­nek­to­ra mic­roUSB a na te­le­ví­ziu ale­bo mo­ni­tor po­mo­cou ko­nek­to­ra HDMI ale­bo RCA a mô­že­te za­čať pra­co­vať. Zís­ka­te po­mer­ne pre­nos­ný po­čí­tač. A ak vsta­via­te mo­dul USB pod­po­ru­jú­ci Wi-Fi, ne­pot­re­bu­je­te ani eter­ne­to­vý ká­bel.

Do­má­ci majstri mô­žu vy­ro­biť do­má­ce mul­ti­me­diál­ne cen­trum - sta­čí len po­mo­cou USB pri­po­jiť ne­ja­ký exter­ný disk. Dá­ta mô­že­te nah­rá­vať po sie­ti, od­kiaľ sa dá ta­kis­to ov­lá­dať preh­rá­va­nie. Eš­te ši­kov­nej­ší majstri pri­po­ja po­mo­cou roz­hra­nia USB mo­dul Blue­tooth a na ov­lá­da­nie pou­ži­jú klá­ves­ni­cu a myš ko­mu­ni­ku­jú­ce po­mo­cou Blue­toot­hu. Pri­po­je­nie k sie­ti mož­no opäť reali­zo­vať buď vsta­va­ným eter­ne­to­vým ko­nek­to­rom, ale­bo mo­du­lom s pod­po­rou Wi-Fi.

Pri­po­je­ním exter­né­ho dis­ku mô­že­te vy­tvo­riť aj jed­no­du­chý server NAS, pre­to­že up­ra­ve­ná li­nuxová dis­tri­bú­cia Fe­do­ra pod­po­ru­je pro­to­kol zdie­ľa­nia Sam­ba, vy­uží­va­ný vo Win­dows. Dá­ta na­vy­še mô­že­te mať prís­tup­né nie­len z do­má­cej LAN, ale aj z inter­ne­tu, a to nap­rík­lad po­mo­cou SFTP, SSH ale­bo webo­vé­ho roz­hra­nia. Server mô­že ob­slu­ho­vať aj tla­čiar­ne a umož­niť tak tlač zo sie­te na ľu­bo­voľ­nej tla­čiar­ni pri­po­ji­teľ­nej po­mo­cou USB. Mo­hol by slú­žiť aj ako jed­no­du­chý intra­ne­to­vý server, schop­ný spo­lup­ra­co­vať aj s de­siat­ka­mi pra­cov­ných sta­níc.

Priaz­niv­ci inter­ne­to­vej te­le­fó­nie mô­žu pou­žiť niek­to­rú z dis­tri­bú­cií vy­la­de­ných na pou­ží­va­nie te­le­fón­ne­ho server­a As­te­risk. Ras­pberry Pri po­núk­ne ener­ge­tic­ky ne­ná­roč­nú, mi­nia­túr­nu a spo­ľah­li­vú plat­for­mu na ob­slu­hu te­le­fón­nych ho­vo­rov pre do­mác­nosť aj fir­mu s nie­koľ­ký­mi de­siat­ka­mi za­mes­tnan­cov.

Ná­pa­dov sa ur­či­te ob­ja­via ove­ľa viac. Li­nuxový po­čí­tač zvlád­ne mno­ho ďal­ších fun­kcií a na­sa­de­nie v naj­rôz­nej­ších pod­mien­kach. Pre­to­že neob­sa­hu­je žiad­ne po­hyb­li­vé sú­čias­tky, dal by sa vy­užiť aj ako pa­lub­ný po­čí­tač v auto­mo­bi­le. Te­raz už bu­de sta­čiť je­di­né - vy­ro­biť dosť po­čí­ta­čov. A dú­fať, že sa ob­chod­né ka­ná­ly nez­rú­tia hneď po spus­te­ní ob­jed­ná­vok, ako sa to sta­lo v stre­du.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter