Windows 8 CP – návod pre „migrantov“, prvé skúsenosti, funkčnosť a spoľahlivosť

Win­dows 8 sme nain­šta­lo­va­li na po­čí­tač pou­ží­va­ný v kaž­do­den­nej praxi. Na­šou pr­vou úlo­hou bo­lo za­bez­pe­čiť, aby sa mo­hol v kaž­do­den­nej praxi pou­ží­vať aj na­ďa­lej, pre­to­že up­gra­de z Win­dows 7, kto­rý by za­cho­val ap­li­ká­cie, úda­je aj nas­ta­ve­nia, nám ne­bol po­núk­nu­tý. Zlož­ky s údaj­mi zos­ta­li na svo­jich mies­tach s vý­nim­kou zlož­ky Pou­ží­va­te­lia (ob­sa­hu­jú­cej zlož­ky Do­ku­men­ty, Vi­deá), kto­rá bo­la spo­lu so zlož­ka­mi Prog­ram Fi­les a Win­dows pre­su­nu­tá do zlož­ky Win­dows.old. Pre­to sme po pr­vom reš­tar­te nain­šta­lo­va­li všet­ky ap­li­ká­cie, kto­ré bo­li v po­čí­ta­či pred­tým, hlav­ne Of­fi­ce 2010, vý­vo­jo­vé pros­tre­die Vi­sual Stu­dio 2010, Pin­nac­le Stu­dio 15, Zu­ne, iTu­nes a rôz­ne po­moc­né uti­li­ty na kon­ver­ziu mul­ti­mé­dií. Keď spo­mí­na­me reš­tart, do­ba ná­be­hu no­te­boo­ku Tos­hi­ba Sa­telli­te s pro­ce­so­rom i5 z úpl­ne vy­pnu­té­ho sta­vu po ob­ra­zov­ku Lock Screen bo­la iba 12 se­kúnd, čo je do­siaľ ne­ví­da­ná vec. Po us­pa­tí do re­ži­mu hi­ber­no­va­nia sa Win­dows 8 zo­bu­dil za 3 se­kun­dy.

Sum­ma sum­ma­rum, všet­ky ap­li­ká­cie sa nain­šta­lo­va­li bez prob­lé­mov a bez prob­lé­mov aj fun­gu­jú. Je­di­ný prob­lém nas­tal s ani­ti­ví­ru­so­vou ochra­nou. Vo Win­dows 7 sme sa spo­ľah­li na Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials, kto­rý bol v tes­te kom­pa­ti­bi­li­ty ozna­če­ný ako ne­kom­pa­ti­bil­ný. Vo Win­dows 8 bu­de je­ho fun­kciu zrej­me pl­niť Win­dows De­fen­der, no po ak­ti­vo­va­ní po­lo­žiek Turn on spyware pro­tec­tion a Turn on vi­rus pro­tec­tion bo­lo hlá­se­né prek­ro­če­nie ča­so­vé­ho li­mi­tu na za­pnu­tie a obid­ve ochra­ny zos­ta­li vy­pnu­té. Na­priek to­mu však pra­vi­del­né kon­tro­ly po­čí­ta­ča pre­bie­ha­jú.

Pros­ba auto­ra: Je to dosť zá­važ­ná vec, pre­to pro­sím či­ta­te­ľov, aby sa v dis­ku­sii k to­mu­to člán­ku po­de­li­li so svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi s Win­dows De­fen­de­rom na plat­for­me Win­dows 8.

win10.png

Ne­po­da­ri­lo sa nám za­pnúť anti­ví­ru­so­vú ochra­nu v ap­li­ká­cii Win­dows De­fen­der

Na­ším pri­már­nym cie­ľom bo­lo uviesť po­čí­tač do sta­vu rov­na­kej fun­kcio­na­li­ty, v akom bol pred in­šta­lá­ciou no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu. To sa po­da­ri­lo na sto per­cent. Po jed­no­den­nom prak­tic­ky nep­retr­ži­tom pou­ží­va­ní sa nep­re­ja­vi­li žiad­ne prob­lé­my, ak ne­po­čí­ta­me po­ci­ty vy­plý­va­jú­ce z roz­maz­na­nos­ti. Veľ­mi rých­lo sme si zvyk­li na no­vú ap­li­ká­ciu Met­ro sty­le na prá­cu s elek­tro­nic­kou poš­tou, tak­že Out­look 2010 a se­kun­dár­ne aj všet­ky kla­sic­ké ap­li­ká­cie nám z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia za­ča­li pri­pa­dať ako chu­dob­ní prí­buz­ní, a to sme za­tiaľ ne­ma­li k dis­po­zí­cii tab­let. Ur­či­te to nap­ra­ví prip­ra­vo­va­ný Of­fi­ce 15 a no­vá vl­na ap­li­ká­cií, kto­rá bu­de k dis­po­zí­cii po ko­mer­čnom nás­tu­pe Win­dows 8.

win11.png

Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ap­li­ká­cie Mail

Na­priek to­mu, že má­me s Win­dows 8 tak­mer päť­me­sač­né skú­se­nos­ti, po­kú­si­li sme sa vžiť do po­ci­tov bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Ver­zia Win­dows 8 De­ve­lo­per Pre­view bo­la sí­ce teo­re­tic­ky dos­tup­ná pre kaž­dé­ho, no pri­már­ne bo­la ur­če­ná pre vý­vo­já­rov na os­vo­je­nie no­vých tech­no­ló­gií, tak­že Mic­ro­soft mu­sel pred­pok­la­dať, že väč­ši­na zá­ujem­cov o ver­ziu CP sa s Win­dows 8 stret­ne pr­výk­rát. Ná­vo­dy sa dnes veľ­mi ne­čí­ta­jú, no na strán­kach Mic­ro­sof­tu sú krát­ke a zro­zu­mi­teľ­né inštruk­táž­ne vi­deá. Ako sa s Win­dows 8 vy­rov­na­li ľu­dia z ok­ru­hu na­šich zná­mych? Pr­vý po­cit po zob­ra­ze­ní ob­ra­zov­ky Start s ak­tív­ny­mi dlaž­di­ca­mi bol vo väč­ši­ne prí­pa­dov asi ta­ký­to: „Čo s tým te­raz mám ro­biť?" Vlas­tne eš­te pred­tým sa zob­ra­zí opo­na Lock screen s ob­ráz­kom, kto­rú tre­ba po­hy­bom kur­zo­ra my­ši vy­tiah­nuť na­hor. Kľú­čo­vým pr­vkom pre „mig­ran­tov", kto­rí pot­re­bu­jú s po­čí­ta­čom hneď pra­co­vať a zá­žit­ko­vé oboz­na­mo­va­nie s ope­rač­ným sys­té­mom si ne­cha­jú na nes­kôr, keď bu­dú na to mať čas, je dlaž­di­ca na prep­nu­tie sa do kla­sic­ké­ho des­kto­pu. Vo ver­zii CP po nain­šta­lo­va­ní je to dlaž­di­ca Des­ktop s ob­ráz­kom ry­bič­ky.

Win12.png

Dlaž­di­ca na prep­nu­tie do re­ži­mu kla­sic­ké­ho des­kto­pu

Po­tom už v kla­sic­kom des­kto­pe prí­de skôr či nes­kôr ďal­šia otáz­ka: Kam sa po­de­lo tla­čid­lo Start? Za­svä­te­ní už ve­dia, že je­ho fun­kciu prev­za­la ob­ra­zov­ka START s dlaž­di­ca­mi. Ak­ti­vu­je­te ju buď klá­ve­som so sym­bo­lom Win­dows na klá­ves­ni­ci, ale­bo pre­su­nom kur­zo­ra my­ši úpl­ne do pra­vé­ho dol­né­ho ro­hu.

Ak pre­su­nie­te kur­zor do ľa­vé­ho hor­né­ho ro­hu, zob­ra­zí sa ma­lé ok­no na pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi. Po kaž­dom klik­nu­tí sa v ok­ne zob­ra­zí náh­ľad ďal­šej spus­te­nej ap­li­ká­cie. Ak v tom­to okien­ku za­čne­te po­hy­bo­vať kur­zo­rom na­dol, zob­ra­zí sa v ľa­vej čas­ti ob­ra­zov­ky pás na vi­zuál­ne pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi.

Win13.png

Pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi

Ďal­šia otáz­ka bu­de znieť: Ako spus­tiť ap­li­ká­ciu, kto­rá nie je prip­nu­tá ako dlaž­di­ca? Ako prík­lad uve­die­me Ski­cár, te­da v ori­gi­nál­nej ter­mi­no­ló­gii ap­li­ká­ciu Paint. Naj­skôr prez­ra­dí­me skrat­ku. Za­čni­te v ob­ra­zov­ke s ak­tív­ny­mi dlaž­di­ca­mi pí­sať ná­zov ap­li­ká­cie. Po za­tla­če­ní klá­ve­su P ako pr­vé­ho pís­me­na v náz­ve ap­li­ká­cie sa zob­ra­zí ob­ra­zov­ka s dlaž­dič­ka­mi všet­kých ap­li­ká­cií za­čí­na­jú­cich sa da­ným pís­me­nom.

Win14.png

Vy­hľa­dá­va­nie ap­li­ká­cie sa dá spus­tiť stla­če­ním klá­ve­su s pr­vým pís­me­nom náz­vu ap­li­ká­cie

Vy­hľa­dá­va­nie ap­li­ká­cií spo­lu s iný­mi dô­le­ži­tý­mi fun­kcia­mi je na pra­vom pá­se ikon, kto­rý sa zob­ra­zí, ak pre­su­nie­te kur­zor do pra­vé­ho dol­né­ho ro­ku na ma­lú ikon­ku lu­py a chví­ľoč­ku poč­ká­te.

Win15.png

Pás s nás­troj­mi v pra­vej čas­ti

Win16.png

A na­ko­niec ná­vod na vy­pnu­tie: Po ak­ti­vo­va­ní iko­ny Set­tings sa v dol­nej čas­ti zob­ra­zí tla­čid­lo na vy­pnu­tie

V bu­dú­com voľ­nom pok­ra­čo­va­ní oboz­na­mo­va­nia sa s Win­dows 8 sa za­me­ria­me na skú­se­nos­ti s pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním Win­dows 8 nie­len na kla­sic­kom no­te­boo­ku s ov­lá­da­ním po­mo­cou my­ši a klá­ves­ni­ce, ale aj na tab­le­te s mul­ti­do­ty­ko­vým dis­ple­jom.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter