Vyskúšali sme inštaláciu Windows 8

Vče­ra po­po­lud­ní Mic­ro­soft sprís­tup­nil pr­vú ve­rej­nú ver­ziu Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view. Len čo bol no­vý ope­rač­ný sys­tém k dis­po­zí­cii, nain­šta­lo­va­li sme ho. Na in­šta­lá­ciu sme zvo­li­li „os­trý" po­čí­tač s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 7 (64-bit.), kto­rý vy­uží­va­me v den­nej praxi na pí­sa­nie člán­kov a tes­ty rôz­nych ap­li­ká­cií.

Po spus­te­ní webo­vé­ho in­šta­lá­to­ra sa nie­koľ­ko mi­nút tes­tu­je kom­pa­ti­bi­li­ta ap­li­ká­cií, kto­ré má­te nain­šta­lo­va­né - či a ako bu­dú fun­go­vať pod no­vým ope­rač­ným sys­té­mom. Prek­va­pi­la nás lo­ka­li­zá­cia in­šta­lač­ných di­aló­gov (náš po­čí­tač mal nas­ta­ve­nú čes­kú lo­ka­li­zá­ciu).

W81.png

Test kom­pa­ti­bi­li­ty nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií

W82.png

Su­már­ny vý­sle­dok tes­tu kom­pa­ti­bi­li­ty

V na­šom prí­pa­de sa zis­ti­la ne­kom­pa­ti­bi­li­ta ov­lá­da­ča gra­fic­kej kar­ty, no ten bu­de prein­šta­lo­va­ný, pri anti­ví­ru­so­vom prog­ra­me Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials a pri vý­vo­jo­vom pros­tre­dí Borland Del­phi, kto­ré sme ne­dáv­no tes­to­va­li pre IN­FOWARE. Po­pu­lár­nu ap­li­ká­ciu App­le iTu­nes bu­de tre­ba na­no­vo spá­ro­vať s prein­šta­lo­va­ným po­čí­ta­čom.

W83.png

De­tail­ný vý­sle­dok tes­tu kom­pa­ti­bi­li­ty

Keď­že sa ne­zis­ti­la ni­ja­ká fa­tál­na ne­kom­pa­ti­bi­li­ta, roz­hod­li sme sa po­čí­tač prein­šta­lo­vať. Ok­rem webo­vé­ho in­šta­lá­to­ra si mô­že­te stiah­nuť aj sú­bor ISO na lo­kál­nu in­šta­lá­ciu.

Po­žia­dav­ky na har­dvér sú re­la­tív­ne mier­ne. Win­dows 8 bu­de fun­go­vať s rov­na­kým har­dvé­rom ako Win­dows Vista a Win­dows 7:

• Pro­ce­sor: 1 GHz a rých­lej­ší

• Pa­mäť RAM: 1 GB (32-bi­to­vý sys­tém) ale­bo 2 GB (64-bi­to­vý sys­tém)

• Voľ­né mies­to na dis­ku 16 GB (32-bi­to­vý sys­tém) ale­bo 20 GB (64-bi­to­vý sys­tém)

• Gra­fic­ká kar­ta: pod­po­ra Di­rectX 9 ale­bo vy­ššej ver­zie

Na do­ty­ko­vé fun­kcie je pot­reb­ný tab­let ale­bo mo­ni­tor pod­po­ru­jú­ci viac­ná­sob­ný do­tyk. Mi­ni­mál­ne roz­lí­še­nie ob­ra­zov­ky sa po­ža­du­je 1024 × 768, na pri­chy­te­nie ap­li­ká­cií tre­ba roz­lí­še­nie as­poň 1366 × 768.

Veľ­mi prí­jem­ne nás prek­va­pi­la do­ba sťa­ho­va­nia in­šta­lá­cie - iba 90 mi­nút. Keď­že in­for­má­cia o dos­tup­nos­ti Win­dows 8 od 29. feb­ruára už dlh­šie ko­lo­va­la na rôz­nych fó­rach a blo­goch, pred­pok­la­dá­me, že in­šta­lač­ky sťa­ho­va­li stá­ti­sí­ce zá­ujem­cov. Dá­to­vé cen­trá Mic­ro­sof­tu tú­to si­tuáciu zvlád­li vý­bor­ne.

Po stiah­nu­tí in­šta­lač­ných sú­bo­rov sa mô­že­te roz­hod­núť, či bu­de­te in­šta­lo­vať Wiin­dows 8 hneď ale­bo to ne­chá­te na nes­kôr a dôk­lad­ne si všet­ko za­zá­lo­hu­je­te, prí­pad­ne či chce­te no­vý ope­rač­ný sys­tém nain­šta­lo­vať do inej par­tí­cie

W85.png

Po­nú­ka­né spô­so­by in­šta­lá­cie

Až do­siaľ sme bo­li v ná­de­ji, že pôj­de o up­gra­de z do­siaľ pou­ží­va­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7. Nas­le­du­jú­ci di­alóg však ani zďa­le­ka nie je jed­noz­nač­ný a ve­ľa to­ho ne­na­po­vie ani po­moc skry­tá za od­ka­zom Help me de­ci­de, kde sa kon­šta­tu­je. že sta­rý ob­sah bu­de za­zá­lo­ho­va­ný do ad­re­sá­ra Win­dows.old.

W86.png

Bu­de to up­gra­de ale­bo no­vá in­šta­lá­cia?

Tak­že pre­ru­šu­je­me in­šta­lá­ciu a zá­lo­hu­je­me všet­ky do­ku­men­ty a sú­bo­ry, na kto­rých zá­le­ží, elek­tro­nic­kú poš­tu... skrát­ka všet­ko, na čo si spo­me­nie­me. Roz­hod­li sme sa pre voľ­bu Not­hing, uvi­dí­me... Pri­naj­hor­šom zís­ka­me čis­tý po­čí­tač s Win­dows 8 a bu­de­me mu­sieť do­ku­men­ty ob­no­viť zo zá­lo­hy a ap­li­ká­cie nain­šta­lo­vať z in­šta­lač­ných mé­dií.

Ako to do­pad­lo? In­šta­lá­cia tr­va­la prib­liž­ne ho­di­nu. Všet­ky ad­re­sá­re, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né pou­ží­va­te­ľom na dis­ku, zos­ta­li za­cho­va­né. Ad­re­sár User a Prog­ram Fi­les bo­li pre­su­nu­té do zlož­ky Win­dows.old, tak­že kom­plet­né zá­lo­ho­va­nie na­ko­niec ne­bo­lo ne­vyh­nut­né.

S pou­ží­va­teľ­ský­mi skú­se­nos­ťa­mi sa po­de­lí­me za­jtra v ďal­šom člán­ku. Za­tiaľ mô­že­me poch­vá­liť extrém­ne rých­ly ná­beh, ne­po­rov­na­teľ­ný s Win­dows 7.

Winosem.png

Vý­sle­dok in­šta­lá­cie - Win­dows 8 v pl­nej krá­se. A dú­fa­me, že aj v pl­nej fun­kčnos­ti...Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter