Sťahujte a skúšajte verejnú betaverziu Windows 8!

windows-8-consumer-preview.jpg Na dnes Mic­ro­soft ozná­mil uve­de­nie ve­rej­nej be­ta­ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Pres­né ozna­če­nie ver­zie je "Con­su­mer Pre­view" a na­po­ve­dá, že má pos­lú­žiť k pred­sta­ve­niu no­vé­ho sys­té­mu spot­re­bi­te­ľom. Do­te­raz bo­la k dis­po­zí­cii len ukáž­ko­vá ver­zia pre vý­vo­já­rov ale dnes už by sme sa ma­li doč­kať ver­zie s tak­mer fi­nál­nou po­do­bou uží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia. Mic­ro­soft jej uvoľ­ne­nie oh­lá­sil na 15:45 hod.

Tu je link kde ve­rej­nú be­ta­ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 náj­de­te: http://win­dows.mic­ro­soft.com/en-US/win­dows-8/pre­view

In­šta­lá­cia Win­dows Con­su­mer Pre­view za­čí­na kon­tro­lou kom­pa­ti­bi­li­ty, pri­čom vám sys­tém uká­že, s čím mož­no bu­de­te mať prob­lé­my. V na­šom prí­pa­de za­hlá­sil cel­ko­vo 5 prob­le­ma­tic­kých ap­li­ká­cií ako je napr. To­tal Com­man­der.

Windows8_instalacia.jpg

Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view bu­de exspi­ro­vať na za­čiat­ku ro­ka 2013, z tej­to ver­zie sa ne­dá pria­mo prejsť nas­päť na pred­chá­dza­jú­cu ver­ziu Win­dows. Tre­ba na to pou­žiť pô­vod­né in­šta­lač­né mé­diá ope­rač­né­ho sys­té­mu. O Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view sa bu­de ho­vo­riť aj na vý­sta­ve Ce­BIT bu­dú­ci týž­deň.

Ďal­šie člán­ky o no­vin­kách vo Win­dows 8:

Win­dows 8 be­ta: Re­vo­luč­né no­vin­ky už ne­ča­kaj­te
Win­dows 8: UEFI ne­mu­sí byť pre Li­nux pre­káž­kou
Win­dows 8: Mic­ro­soft chys­tá po kri­ti­ke OS rad zmien
Win­dows 8 op­ro­ti Win­dows 7 efek­tív­nej­šie vy­uží­va pa­mäť
Win­dows 8 v ob­ra­zoch 2
Win­dows 8 v ob­ra­zoch 1
Win­dows 8 dos­ta­ne no­vé bez­peč­nos­tné fun­kcie
Ako nain­šta­lo­vať Win­dows 8
Win­dows 8 sľu­bu­jú efek­tív­nej­šie ko­pí­ro­va­nie sú­bo­rov
Win­dows 8: Mic­ro­soft prez­ra­dil, ako to bu­de s dvo­ji­tou plo­chou
Mic­ro­soft sľu­bu­je hlad­ký pre­chod na Win­dows 8Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter