Samsung ohlásil GalaxyTab 2

Sam­sung pred mo­bil­nou kon­fe­ren­ciou za­čí­na­jú­cou sa za­jtra oh­lá­sil no­vú ver­ziu svoj­ho 10-pal­co­vé­ho tab­le­tu Ga­laxy Tab 2 (10,1"), pri­po­me­nul aj ne­dáv­no oh­lá­se­nú no­vú ver­ziu 7-pal­co­vé­ho tab­le­tu Ga­laxy Tab 2 (7").

GalaxyTab2.jpg

Oba tab­le­ty te­raz ma­jú 1 GB RAM, 1 GHz dual­co­re pro­ce­sor. Se­dem­pal­co­vý má 4000 mAh ba­té­riu, de­sať­pal­co­vý 7000 mAh ba­té­riu. Roz­lí­še­nie je rov­na­ké ako mi­nu­le, a to 1280 × 800 pri de­siat­ke, sed­mič­ka má 1024 × 600. Ka­me­ry os­tá­va­jú rov­na­ké - 3 Mpix za­dná a pred­ná VGA (ne­mec­ká edí­cia pr­vej ver­zie 10.1 však má už 8 Mpix ka­me­ru), oba sú vy­ba­ve­né An­droi­dom 4. Vy­jdú už v mar­ci.

Je to prek­va­pi­vo sla­bý up­da­te hlav­ne pre de­sať­pal­co­vý tab­let, kde je ok­rem di­zaj­nu no­vý asi len sys­tém a vy­ze­rá len ako co­py + pas­te pa­ra­met­rov z pre­doš­lej ver­zie. Se­dem­pal­co­vá ver­zia sa dos­ta­la te­raz vý­ko­nom na úro­veň de­siat­ky. Zvláš­tne oh­lá­se­nie pri po­mys­le­ní na to, že os­tat­né fir­my už pre­dá­va­jú tab­le­ty s quad­co­re pro­ce­sor­mi a pri­chá­dza­jú s roz­lí­še­ním1080p, ale prav­de­po­dob­ne Sam­sung chce ver­ziu 10.1 dr­žať v stred­nej trie­de s niž­šou ce­nou, pri­čom hi-end špe­ci­fi­ká­cie si zrej­me ne­chá­va na ver­ziu 11.6, kto­rá eš­te ne­bo­la oh­lá­se­ná.

Zdroj: sec­tor.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter