Na ČVUT vyučujú už aj programovanie pre Android

Štu­den­ti na Fa­kul­te in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Čes­ké­ho vy­so­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho si od toh­to se­mes­tra mô­žu uží­vať pred­náš­ky Mi­cha­la Hav­ry­lu­ka v pred­me­te prog­ra­mo­va­nie pre ope­rač­ný sys­tém An­droid. O to­to štú­dium pre­ja­vi­lo zá­ujem do­po­siaľ 120 štu­den­tov naj­star­šej ne­vo­jen­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty na sve­te, kto­rých se­mes­trál­ne prá­ce bu­dú na kon­ci se­mes­tra pub­li­ko­va­né na An­droid Mar­ke­te a za­ra­de­né do sú­ťa­že v spo­lup­rá­ci s čes­kým webom mo­bil.cz, kde bu­dú po­mo­cou hla­so­va­nia či­ta­te­ľov vy­hlá­se­né naj­ori­gi­nál­nej­šie a naj­lep­šie spra­co­va­né ap­li­ká­cie. Zá­ujem o ten­to pred­met bol ob­rov­ský, a tak sa nie­koľ­ko de­sia­tok štu­den­tov pre ka­pa­cit­né plá­ny „nez­mes­ti­lo" do vý­be­ru, kto­rý v sú­čas­nos­ti tvo­rí 100-člen­ná sku­pi­na štu­den­tov. Pr­vá pred­náš­ka prog­ra­mo­va­nia pre An­droid sa us­ku­toč­ni­la 13. feb­ruára toh­to ro­ka (klop, klop, dú­fa­me, že to­to čís­lo nep­ri­ne­sie to­mu­to pred­me­tu neš­ťas­tie :-) ).

android_training.jpg

Pred­met prog­ra­mo­va­nie pre An­droid je ur­če­ný hlav­ne za­čia­toč­ní­kom, kto­rí tu zís­ka­jú ob­siah­le in­for­má­cie o ope­rač­nom sys­té­me An­droid, sia­ha­jú­ce od je­ho his­tó­rie a fi­lo­zo­fie až po zlo­ži­tej­šie prog­ra­mo­va­nie ap­li­ká­cií. Dô­raz sa bu­de klásť hlav­ne na op­ti­ma­li­zá­ciu zdro­jo­vé­ho kó­du a na prax, te­da prog­ra­mo­va­nie, čo mô­žu štu­den­ti vy­užiť v bu­dúc­nos­ti vo svo­jom po­vo­la­ní. Štu­den­ti mô­žu spra­cú­vať rôz­ne té­my se­mes­trál­nych prác, kto­ré vy­chá­dza­jú z už exis­tu­jú­cich kva­lit­ných pro­jek­tov ale­bo kto­ré na tr­hu chý­ba­jú. Ho­ci štu­den­ti vy­pra­co­vá­va­jú úlo­hy od pred­ná­ša­jú­ce­ho, je im da­ná veľ­ká slo­bo­da pri vy­tvá­ra­ní pro­jek­tu a je len na nich, ako sa s da­ný­mi prob­lé­ma­mi vy­rov­na­jú. Mi­chal Hav­ry­luk, kto­rý, mi­mo­cho­dom, úz­ko spo­lup­ra­cu­je s už spo­me­nu­tým webom, pris­ľú­bil, že po­čas se­mes­tra zve­rej­ní o sú­ťa­ži viac in­for­má­cií.

„Po­da­ri­lo sa nám zoh­nať sku­pi­nu skú­se­ných vy­uču­jú­cich, kto­rí pra­cu­jú na plat­for­me An­droid kaž­dý deň. Som rád, že v tej­to zos­ta­ve mô­že­me prib­lí­žiť vý­voj ši­ro­kej sku­pi­ne štu­den­tov a hlav­ne že An­droid a všeo­bec­né po­ve­do­mie o mož­nos­tiach mo­bil­ných plat­fo­riem pre­ni­ká aj na aka­de­mic­kú pô­du," po­ve­dal Mi­chal Hav­ry­luk.

CVUT_Android_programovanie_1.jpg

Čo si mys­lí­te o tej­to no­vin­ke na ČVUT vy? Pod­po­ri­li by ste my­šlien­ku vy­učo­va­nia ta­ké­ho­to pred­me­tu aj na slo­ven­ských tech­nic­kých uni­ver­zi­tách? Mys­lí­te si, že by to po­moh­lo slo­ven­skej scé­ne an­droi­do­vých vý­vo­já­rov? Nek­laď­te svo­jim od­po­ve­diam me­dze a vy­jad­ri­te svoj ná­zor v ko­men­tá­ri.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter