Ultrabooky neprinášajú nič nové, tvrdia experti

ultrabook.jpg Aj keď In­tel sa sna­ží ozna­čo­vať ultra­boo­ky za no­vý evo­luč­ný stu­peň pre­nos­ných po­čí­ta­čov, exis­tu­jú aj kri­ti­ci, kto­rí tvr­dia, že ten­to kon­cept nep­ri­ná­ša nič no­vé, ide len o rek­lam­ný bub­li­nu. Me­dzi nich pat­rí aj bý­va­lý CTO po­čí­ta­čo­vej di­ví­zie spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard Phil McKin­ney, kto­rý je veľ­kým od­por­com kon­cep­tu ultra­boo­kov.

Prob­lém ultra­boo­kov je naj­mä v ich vy­so­kej ce­ne, kto­rá brá­ni väč­šie­mu roz­ší­re­niu. Niek­to­rí ana­ly­ti­ci si my­slia, že ultra­boo­ky sa mô­žu pre­sa­diť hlav­ne vo fir­mách a zbr­zdiť tu nás­tup tab­le­tov, pre­to­že ich za­ra­de­nie do exis­tu­jú­cej IT infra­štruk­tú­ry pod­ni­ku, údr­žba a sprá­va sú vý­raz­ne jed­no­duch­šie, ako je to pri tab­le­toch.
No aj pre nich je ce­na kľú­čo­vým fak­to­rom a fir­my sú ochot­né prip­la­tiť len v prí­pa­de, že uvi­dia na ultra­boo­ku ne­ja­kú pri­da­nú hod­no­tu.

Príp­la­tok prak­tic­ky za nič
S kon­cep­tom ultra­boo­ku pri­šiel In­tel v mi­nu­lom ro­ku v sna­he ob­rá­tiť po­zor­nosť na pre­nos­né po­čí­ta­če a oži­viť zá­ujem o ne a sú­čas­ne po­núk­nuť ži­vo­tas­chop­nú al­ter­na­tí­vu k Mac­Boo­ku Air od App­lu (a aby tak po­sil­nil ka­te­gó­riu po­čí­ta­čov, v kto­rej mož­no po­čí­tať so so­líd­ny­mi mar­ža­mi). Od­vte­dy uvied­li na trh svo­je ultra­boo­ky všet­ci veľ­kí vý­rob­co­via PC, ako HP, Dell, Le­no­vo, Sam­sung, Acer a ďal­ší. Ok­rem ultra­ten­ké­ho pro­fi­lu, rých­lej­šie­ho štar­tu, dl­hšej vý­dr­že a pre­nos­nos­ti dis­po­nu­jú tie­to po­čí­ta­če čas­to niek­to­rý­mi ďal­ší­mi vlas­tnos­ťa­mi, ako je ša­si z uh­lí­ko­vých vlá­kien, dis­plej s ochran­ným sklom Go­ril­la Glass s vy­so­kou tvr­dos­ťou a po­dob­ne. V bu­dúc­nos­ti by sa ma­li stať v ka­te­gó­rii ultra­boo­kov štan­dar­dom aj do­ty­ko­vé dis­ple­je.

voodoo-envy-133.jpg

HP Voo­doo En­vy 133 - „ ultra­book" z ro­ku 2008

Za všet­ky tie­to vlas­tnos­ti si však ku­pu­jú­ci vý­raz­ne prip­la­tia, pri­čom fun­kcio­na­li­ta sa od bež­ných no­te­boo­kov v ko­neč­nom dôs­led­ku až tak neod­li­šu­je. Phil McKin­ney, kto­rý oh­lá­sil od­chod zo spo­loč­nos­ti HP kon­com vla­ňaj­šie­ho ok­tób­ra, tvr­dí, že po­dob­né mo­de­ly exis­to­va­li za príp­la­tok na tr­hu už dáv­no. Nap­rík­lad spo­loč­nosť HP už v ro­ku 2008 uvied­la no­te­book Voo­doo En­vy 133, kto­rý mal 13,3-pal­co­vý dis­plej a hmot­nosť 1,53 kg. Ta­kis­to Tos­hi­ba Por­té­gé R500 s hmot­nos­ťou od 760 gra­mov a s 12" dis­ple­jom bo­la už pred pia­ti­mi rok­mi ove­ľa ultrap­re­nos­nej­šia než dneš­né ultra­boo­ky. Po­dob­ných prík­la­dov by sa dal náj­sť ce­lý rad, ako nap­rík­lad Dell Ada­mo oh­lá­se­ný v ro­ku 2009 ale­bo aj lac­nej­šie Dell Vos­tro V13 z ro­ku 2010 a po­dob­ne.

McKin­ney je pre­to v hod­no­te­ní ultra­boo­kov ne­kom­pro­mis­ný a pod­ľa je­ho slov ide o extrém­ne na­fúk­nu­tú bub­li­nu, kto­rá nes­krý­va nič iné než kla­sic­ké no­te­boo­ky s pro­ce­sor­mi In­te­lu a s Win­dows v no­vom ka­bá­te. Na­vy­še po­dob­ne ako v prí­pa­de net­boo­kov je aj di­ver­zi­ta na po­li ultra­boo­kov po­mer­ne ma­lá a pod­ľa McKin­ney­ho sú si všet­ky uve­de­né mo­de­ly z har­dvé­ro­vej strán­ky veľ­mi po­dob­né, tak­že ani ne­dá­va­jú pou­ží­va­te­ľom ve­ľa pries­to­ru na vý­ber. To je da­né aj sku­toč­nos­ťou, že po­dob­ne ako v prí­pa­de net­boo­kov aj pri ultra­boo­koch sta­no­vil In­tel kon­krét­ne kri­té­riá, aké po­čí­tač mu­sí spĺňať, aby mo­hol niesť to­to ozna­če­nie. Ho­ci sa tým za­is­tí, aby pou­ží­va­teľ pod ozna­če­ním ultra­book zís­kal sku­toč­ne stroj, kto­rý si to­to ozna­če­nie za­slú­ži, sú­čas­ne sa tým vý­rob­com dosť zvia­za­li ru­ky.

Ce­na ultra­boo­kov mu­sí kles­núť
Ana­ly­ti­ci pred­pok­la­da­jú, že do kon­ca toh­to ro­ka sa ce­ny ultra­boo­kov zní­žia prib­liž­ne o 10 % a pri­ne­sú aj no­vé 22 nm mo­bil­né či­py Ivy Brid­ge, pri­čom hneď na za­čia­tok ma­jú byť uve­de­né dva mo­de­ly s extrém­ne níz­kou spot­re­bou, ur­če­né pria­mo pre ultra­boo­ky (má ísť o mo­de­ly Co­re i7 3667 a Co­re i5 3427). No ten­to ce­no­vý pok­les prav­de­po­dob­ne ne­bu­de sta­čiť na pril­áka­nie väč­šie­ho zá­uj­mu. Aj AMD chys­tá svo­ju vlas­tnú plat­for­mu pre „ultra­ten­ké no­te­boo­ky" (ozna­če­nie ultra­book má to­tiž re­gis­tro­va­né In­tel, AMD ho te­da ne­mô­že pou­ží­vať) s pro­ce­sor­mi APU Tri­ni­ty. Tie­to ultra­ten­ké no­te­boo­ky ma­jú byť na­vy­še k dis­po­zí­cii za ce­nu od 500 do­lá­rov, čo je vý­raz­ne me­nej ako v prí­pa­de plat­for­my In­te­lu.
Sú­čas­ne mož­no oča­ká­vať, že seg­ment ultra­ten­kých po­čí­ta­čov si ne­ne­chá ujsť ani ARM a je­ho zbra­ňou bu­de opäť zrej­me níz­ka ce­na. In­tel tak mož­no len roz­pra­co­val kon­cept, kto­rý ot­vá­ra dve­re k ús­pe­chu je­ho kon­ku­ren­tom.

Aj ana­ly­tik Ken Vollmer je pres­ved­če­ný, že na to, aby ultra­boo­ky us­pe­li, mu­sia po­núk­nuť nie­čo exklu­zív­ne, čo im za­tiaľ zú­fa­lo chý­ba. In­ten­zív­ny mar­ke­ting vý­rob­cov ultra­boo­kov sí­ce lá­ka, ale je pod­ľa ne­ho de fac­to bez­zu­bý, pre­to­že neexis­tu­je pád­ny ar­gu­ment, pre­čo za­pla­tiť dvoj­ná­sob­nú ce­nu za tro­chu ten­ší no­te­book s mier­ne dl­hšou vý­dr­žou (poz­ri nap­rík­lad vi­deo pod člán­kom, kto­ré sa sna­ží pou­ží­va­te­ľov na­lá­kať, ale otáz­kou je, na čo). Ultra­book je pod­ľa ne­ho poh­ro­bok post-PC éry, kto­rý sa sna­ží vy­ťa­žiť maximum z exis­tu­jú­cich ar­chi­tek­túr, ale ne­do­ká­že pri­niesť nič re­vo­luč­né. Aj pre­to je v sú­čas­nej po­do­be od­sú­de­ný na neús­pech.

Pô­vod­ná pred­sta­va In­te­lu, že do kon­ca toh­to ro­ka bu­de 40 % zo všet­kých pre­da­ných no­te­boo­kov spa­dať prá­ve do ka­te­gó­rie ultra­boo­kov, je pre­to prav­de­po­dob­ne preh­na­ne op­ti­mis­tic­ká, čo potvr­dzu­je aj De­ron Ker­shaw, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Gap In­telli­gen­ce.
Pod­ľa ne­ho by bol ús­pe­chom aj 20-per­cent­ný po­diel, ale pod­ľa niek­to­rých ana­ly­ti­kov neh­ro­zí ani to, kým ce­ny ultra­boo­kov nek­les­nú na pri­ja­teľ­nú úro­veň a nes­ta­nú sa de fac­to mainstrea­mom. Až po­tom by ni­mi moh­li fir­my za­čať vy­ba­vo­vať svo­jich za­mes­tnan­cov mies­to bež­ných no­te­boo­kov. Prá­ve ma­so­vá vý­ro­ba je to, čo mô­že ultra­boo­ky spa­siť, a ak ne­mô­žu za­ujať no­vý­mi fun­kcia­mi, mu­sia to uro­biť ce­nou. Len­že sú­čas­ná ce­no­vá po­li­ti­ka In­te­lu a hlav­ných vý­rob­cov za­tiaľ ne­nas­ved­ču­je to­mu, že by k ta­ké­mu­to po­su­nu ma­lo v doh­ľad­nom ča­se dôjsť.

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter