Acer Iconia Tab A510 už čoskoro v predaji, cena 399 €

Naj­nov­ší prí­ras­tok do ro­di­ny tab­le­tov spo­loč­nos­ti Acer je Ico­nia Tab A510, kto­rý bol pred­sta­ve­ný na toh­to­roč­nej vý­sta­ve CES v Las Ve­gas. Ako pr­vý tab­let spo­loč­nos­ti po­núk­ne svo­jim ma­ji­te­ľom vý­kon štvor­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra NVI­DIA Teg­ra 3. Os­tat­né pa­ra­met­re sa v kon­ku­ren­cii, ako je nap­rík­lad Asus so svo­jím Tran­sfor­mer Pri­me, tiež nes­tra­tia.

acer_iconia_tab_a510.jpg

Tab­let dis­po­nu­je 1 GB RAM, vnú­tor­nou pa­mä­ťou s ka­pa­ci­tou 16, 32 ale­bo 64 GB pod­ľa za­kú­pe­né­ho mo­de­lu a 10,1-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1280 × 800 pixelov. Jed­na vec, kto­rou by mo­hol no­vý mo­del Ace­ru za­ujať, je aj vy­so­ko­ka­pa­cit­ná 9800 mAh ba­té­ria, kto­rá pos­kyt­ne až 18 ho­dín pou­ží­va­nia za­ria­de­nia bez pot­re­by je­ho pri­po­je­nia do elek­tric­kej sie­te. Ďal­šie zná­me špe­ci­fi­ká­cie za­hŕňa­jú 5 Mpix fo­toa­pa­rát, pred­nú 2 Mpix ka­me­ru a, sa­moz­rej­me, Wi-Fi, GPS a Blue­tooth - k dis­po­zí­cii bu­de aj mo­del s 3G/4G ko­nek­ti­vi­tou, ozna­čo­va­ný ako A511. Acer Ico­nia Tab A510 fun­gu­je s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich, kto­rý vý­rob­ca dopl­nil o niek­to­ré vlas­tné wid­ge­ty a fun­kcie.

Tab­let sa má za­čať v Euró­pe pre­dá­vať už v mar­ci od 399 €. Ak zo­be­rie­me do úva­hy fakt, že tab­let po­nú­ka tak­mer iden­tic­ké pa­ra­met­re ako Tran­sfor­mer Pri­me, bu­de boj o zá­kaz­ní­ka eš­te za­ují­ma­vý. Kto­rý z nich by ste si vy­bra­li vy, Acer Ico­nia Tab A510/511 ale­bo Asus Tran­sfor­mer Pri­me?

Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.sk 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter