HP uvádza prvú 27" pracovnú stanicu all-in-one

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la pr­vú all-in-one pra­cov­nú sta­ni­cu Z1 s dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 27 pal­cov a s roz­lí­še­ním dis­ple­ja 2560 × 1440 pixelov. Ide o IPS pa­nel s LED pod­svie­te­ním. Har­dvé­ro­vý zá­klad tvo­rí či­po­vá súp­ra­va In­tel C206, pod ka­po­tou pro­ce­so­ra je te­da mik­roar­chi­tek­tú­ra San­dy Brid­ge. Zvo­liť sa dá z nie­koľ­kých mo­de­lov pro­ce­so­rov: Co­re i3-2120, Xeon E3-1245 či Xeon E3-1280. Po­kiaľ ide o gra­fic­kú strán­ku, mô­že­te si vy­brať in­teg­ro­va­nú gra­fi­ku In­tel HD Grap­hics 2000 (pre Co­re i3) ale­bo In­tel HD Grap­hics P3000 (pre Xeon E3-1245) ale­bo gra­fic­kú kar­tu nVi­dia (pre Xeon E3-1280, kto­rý ne­má in­teg­ro­va­nú gra­fi­ku), pri­čom aj tu má­te na vý­ber z nie­koľ­kých mož­nos­tí - Q500M, Q1000M, Q3000M či Q4000M.

HP_Z1_workstation copy.jpg

Po­kiaľ ide o pev­ný disk, ten mô­že byť 3,5" 7200-otáč­ko­vý SA­TA s ka­pa­ci­tou od 250 GB až do 2 TB, 2,5" 10 000-otáč­ko­vý SA­TA 300 GB ale­bo 600 GB, prí­pad­ne SSD s ka­pa­ci­tou 160 GB ale­bo 300 GB. K ďal­šej vý­ba­ve pat­rí slot-load DVD na­pa­ľo­vač­ka, no zvo­liť si mô­že­te aj Blu-ray op­tic­kú me­cha­ni­ku. Ko­nek­ti­vi­tu za­bez­pe­ču­je 5 por­tov USB 2.0, dva por­ty USB 3.0, 1× Fi­reWire, k dis­po­zí­cii je čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet 6-in-1, gi­ga­bi­to­vé sie­ťo­vé pri­po­je­nie, vstup aj vý­stup Dis­play­Port, Wi-Fi, Blue­tooth, zvu­ko­vé vstu­py a vý­stu­py, slot PCI Express ×16, tri mi­niP­CIe. Ne­chý­ba ani 1080p webo­vá ka­me­ra. Veľ­mi sluš­ný je aj 400 W zdroj s efek­ti­vi­tou 90 %.

Pra­cov­nú sta­ni­cu bu­de mož­né za­kú­piť s OEM in­šta­lá­ciou Win­dows ale­bo v li­nuxovej ver­zii. Na tr­hu by sa ma­la ob­ja­viť v ap­rí­li 2012 s ce­nou 1899 USD.

Zdroj: hp.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter