Samsung predstavil Samsung GALAXY Tab 2. Boli sme pri tom!

Spo­loč­nosť Sam­sung vče­ra na po­du­ja­tí Sam­sung Euro­pean Fo­rum v Pra­he pred­sta­vi­la no­vý mo­del tab­le­tu, kto­rý pok­ra­ču­je v po­pu­lár­nom ra­de Ga­laxy Tab. Ide o Sam­sung Ga­laxy Tab 2, pr­vý tab­let spo­loč­nos­ti s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich. Ga­laxy Tab 2 je po­há­ňa­ný dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s tak­tom 1 GHz, kto­rý by mal pos­ta­čo­vať na vy­ko­ná­va­nie všet­kých bež­ných čin­nos­tí. Tab­let po­nú­ka 7-pal­co­vý dis­plej PLS TFT s roz­lí­še­ním 1024 × 600 pixelov, 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te, 3 Mpix fo­toa­pa­rát a vnú­tor­nú pa­mäť s veľ­kos­ťou 8/16/32 GB, kto­rú mož­no roz­ší­riť o ka­pa­ci­tu pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD. Ko­nek­ti­vi­tu za­bez­pe­ču­jú Wi-Fi b/g/n, Blue­tooth 3.0 a mo­bil­né pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom 3G sie­tí HSPA+ (21 Mb/s). Sam­sung GA­LAXY Tab 2 mô­že­te na­vy­še pou­žiť aj ako te­le­fón.

Samsung_galaxy_tab2.jpg

Zo sof­tvé­ro­vej strán­ky dis­po­nu­je tab­let pou­ží­va­teľ­ským pros­tre­dím TouchWiz. Ice Cream Sandwich je dopl­ne­ný ba­lí­kom ap­li­ká­cií od Sam­sun­gu, v kto­rom náj­de­me aj no­vú ap­li­ká­ciu S Sug­gest, zob­ra­zu­jú­cu pou­ží­va­te­ľo­vi pria­mo na ob­ra­zov­ke od­po­rú­ča­né ap­li­ká­cie, kto­ré by ho moh­li za­ují­mať.

„Sam­sung GA­LAXY Tab sa na tr­hu ob­ja­vil po pr­výk­rát pred dvo­ma rok­mi a pou­ží­va­te­ľom po­nú­kol no­vé mož­nos­ti, ako vy­uží­vať mo­bil­né za­ria­de­nia. Spo­loč­nosť Sam­sung od­vte­dy svoj rad tab­le­tov ak­tív­ne roz­ši­ru­je a mo­men­tál­ne po­nú­ka nie­koľ­ko ďal­ších veľ­kos­tí," uvie­dol JK Shin, pre­zi­dent di­ví­zie IT & Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „No­vý Sam­sung GA­LAXY Tab 2 (7.0) po­núk­ne pou­ží­va­te­ľom vy­ni­ka­jú­ce mul­ti­me­diál­ne zá­žit­ky a efek­tív­nej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu," do­dal JK Shin.

Na Sam­sung Euro­pean Fo­rum sme sa za­ví­ta­li aj my a pri­ná­ša­me vám exklu­zív­ne fo­tog­ra­fie tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab 2 na­ži­vo. Tu sú:

Samsung_Galaxy_Tab2_pic6.jpg Samsung_Galaxy_Tab2_pic4.jpg Samsung_Galaxy_Tab2_pic3.jpg samsung_galaxy_tab_2_7-0-540x421.jpg Samsung_Galaxy_Tab2_pic2.jpg Samsung_Galaxy_Tab2_pic5.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re

Sie­te: HSPA+ 21 Mb/s 850/900/1900/2100

Pro­ce­sor: 1 GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor

Dis­plej: 7" WSVGA (1024 × 600) PLS TFT

Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Fo­toa­pa­rát: Hlav­ný (vza­du):3-me­ga­pixelo­vý s pev­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou;

dopl­nko­vý (vpre­du): roz­lí­še­nie VGA na vi­deo­ho­vo­ry

Vi­deo: Ko­dek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, Di­vX, WMV7, WMV8, VP8

For­mát: 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM

Preh­rá­va­nie/zá­znam: Full HD pri 30 fps, HD pri 30 fps

Audio: Ko­dek: MP3, AAC, AC-3, AMR, FLAC, MID, WMA, WAV, Vor­bis

Hu­dob­ný preh­rá­vač s fun­kciou Soun­dA­li­ve

3,5 mm ko­nek­tor na slú­chad­lá

Fun­kcie s priad­nou hod­no­tou:

Sam­sung TouchWiz/Sam­sung L!ve Pa­nel UX

Ob­chod Sam­sung Apps

Sam­sung Kies/Sam­sung Kies air

Sam­sung Hub

- Rea­ders Hub/Mu­sic Hub/Ga­me Hub/Vi­deo Hub

Sam­sung Hub Wid­get

- Mu­sic Hub/Ga­me Hub/Vi­deo Hub

Sam­sung S Sug­gest

- od­po­rú­ča­nie ap­li­ká­cií v reál­nom ča­se

Mo­bil­ná ko­mu­ni­kač­ná služ­ba Sam­sung Cha­tON

AllSha­re Play

Mo­bil­né služ­by Goog­leTM

- An­droid Mar­ket, Gmail, Goog­le Earth, YouTu­be, Goog­le Maps,

Syn­chro­ni­zá­cia s Goog­le Ca­len­dar

Pla­ris

A-GPS/Glo­nass

* dos­tup­né len vo ver­zii 3G

Ko­nek­ti­vi­ta: Blue­tooth 3.0

USB 2.0 Host

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Di­rect

Sen­zo­ry: Ak­ce­le­ro­me­ter, di­gi­tál­ny kom­pas, sve­tel­ný sen­zor, sen­zor prib­lí­že­nia (* dos­tup­ný len vo ver­zii 3G)

Pa­mäť: Pou­ží­va­teľ­ská pa­mäť 8/16/32 GB + 1 GB (RAM)

Mic­roSD (až 32 GB)

Veľ­kosť: 193,7 × 122,4 × 10,5 mm, hmot­nosť: 341 g

Ba­té­ria: Štan­dar­dná ba­té­ria, Li-Ion 4000 mAh

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk 



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter