Osem faktov o vývoji mobilných aplikácií pre iOS

fakty_apps_82.jpg Po­kiaľ plá­nu­je­te vý­voj mo­bil­nej ap­li­ká­cie, tre­ba si vop­red uve­do­miť zo­pár zá­klad­ných fak­tov a sku­toč­nos­tí.

1. Nák­la­dy na vý­voj ap­li­ká­cie
Po­čia­toč­né nák­la­dy na vý­voj no­vej ap­li­ká­cie sa mô­žu vy­špl­hať aj na 10 000 USD, a to sa po­hy­bu­je­me v ro­vi­ne pl­no­hod­not­nej a fun­kčnej ap­li­ká­cie. V rám­ci vý­vo­ja bu­de­te prav­de­po­dob­ne pot­re­bo­vať ši­kov­né­ho prog­ra­má­to­ra a di­zaj­né­ra, kto­rí nie­čo sto­ja. Sa­moz­rej­me, mô­že­te sa s ni­mi skú­siť do­hod­núť na roz­de­le­ní zis­ku, vzhľa­dom na veľ­kú kon­ku­ren­ciu v di­gi­tál­nych ob­cho­doch s ap­li­ká­cia­mi je však si­tuácia po­mer­ne zlo­ži­tá a svet­lú bu­dúc­nosť va­šej ap­li­ká­cie vám nik­to ne­za­ru­čí. Net­re­ba za­bú­dať ani na zá­klad­né PR a mar­ke­tin­go­vé ak­ti­vi­ty, aby sa o va­šej ap­li­ká­cii doz­ve­de­lo čo naj­viac po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov. Ta­kis­to tre­ba po­čí­tať aj s pop­lat­kom za vý­vo­jár­sky účet, v prí­pa­de App­lu je to 100 USD roč­ne.

2. Ako sta­no­viť ce­nu ap­li­ká­cie?
Ce­no­vá po­li­ti­ka mo­bil­ných ap­li­ká­cií je po­mer­ne zlo­ži­tá. Čo sa Ap­pSto­ru tý­ka, za­uží­va­ný je trend, že prak­tic­ky kaž­dá ap­li­ká­cia skôr či nes­kôr pad­ne na naj­niž­šiu hra­ni­cu - 0,79 €. V prí­pa­de no­vej ap­li­ká­cie sa op­la­tí vy­skú­šať sta­no­viť o nie­čo vy­ššiu ce­nu, napr. 1,59 €. Z váš­ho zis­ku si však App­le str­hne 30 %.

3. Ke­dy vám App­le poš­le pe­nia­ze?
App­le po­sie­la plat­by za jed­not­li­vé me­sia­ce prib­liž­ne 45 dní po skon­če­ní da­né­ho me­sia­ca. V prin­cí­pe vám te­da zisk za ja­nuár prí­de nie­ke­dy v po­lo­vi­ci mar­ca. No váš zisk za da­ný me­siac mu­sí byť mi­ni­mál­ne 150 USD, v opač­nom prí­pa­de sa tr­žby z da­né­ho me­sia­ca pre­su­nú do ďal­šie­ho. App­le vám pe­nia­ze poš­le až po na­ku­mu­lo­va­ní mi­ni­mál­nej su­my.

4. Ako správ­ne na­pí­sať opis ap­li­ká­cie v iTu­nes?
V tom­to sme­re sa sta­čí za­me­rať na pár kľú­čo­vých vlas­tnos­tí ap­li­ká­cie, pri­dať prí­ťaž­li­vú „omáč­ku" a opis je ho­to­vý. Mi­mo­cho­dom, po­kiaľ ap­li­ká­ciu chce­te dis­tri­buo­vať glo­bál­ne, opis v an­glic­kom ja­zy­ku je tá správ­na voľ­ba.

5. Ako správ­ne be­ta­tes­to­vať?
Jed­na z mož­nos­tí je nah­rať ap­li­ká­ciu zná­mym do za­ria­de­ní s iOS, ro­zum­nej­šia voľ­ba je však vy­užiť služ­bu TestFlight, kto­rá po­nú­ka kom­plet­ný nás­troj, ur­če­ný na be­ta­tes­to­va­nie.

6. Čo sa sta­ne, keď sa va­ša ap­li­ká­cia ob­ja­ví vo vý­be­re iTu­nes?
V rám­ci Ap­pSto­re a iTu­nes mô­že­te náj­sť via­ce­ro ka­te­gó­rií: What´s Hot ale­bo New & No­tab­le. Po­kiaľ sa va­ša ap­li­ká­cia ob­ja­ví v rám­ci niek­to­rej z ka­te­gó­rií, ur­či­te to po­te­ší a pre­ja­ví sa to aj na do­čas­nom zvý­še­ní zis­kov. Ne­dá sa však pres­ne od­had­núť, o koľ­ko per­cent sa zvý­ši zá­ujem o va­šu ap­li­ká­ciu.

7. Ako os­lo­viť no­vi­ná­rov?
V rám­ci sna­hy pro­pa­go­vať va­šu ap­li­ká­ciu zoh­rá­va­jú dô­le­ži­tú úlo­hu no­vi­ná­ri a špe­cia­li­zo­va­né webo­vé por­tá­ly. Ne­má zmy­sel pí­sať na všet­ky e-mai­lo­vé ad­re­sy, kto­ré náj­de­te v kon­tak­toch da­né­ho por­tá­lu. Vy­ber­te si jed­né­ho edi­to­ra, kto­rý sa špe­cia­li­zu­je na va­šu ka­te­gó­riu, a to­ho os­lov­te. Tre­ba však rá­tať s tým, že nie vždy sa doč­ká­te od­po­ve­de - vzhľa­dom na množ­stvo ap­li­ká­cií bý­va­jú re­dak­to­ri kaž­dý deň bom­bar­do­va­ní veľ­kým množ­stvom po­dob­ných žia­dos­tí. Sú­čas­ťou pro­pa­gá­cie mô­že byť aj rek­lam­né vi­deo, kto­ré si vy­tvo­rí­te a umies­tni­te na YouTu­be, sa­moz­rej­me, net­re­ba pod­ce­ňo­vať si­lu so­ciál­nych sie­tí - Fa­ce­book a Twit­ter sú va­ši ka­ma­rá­ti.

8. Ig­no­ruj­te spam
Po vy­da­ní va­šej ap­li­ká­cie v Ap­pSto­re sa mô­že­te prip­ra­viť na ob­čas­ný spam, kto­rý vám bu­de po­nú­kať po­zi­tív­ne re­cen­zie za men­ší úp­la­tok ale­bo za­ru­če­ný mar­ke­ting, vďa­ka kto­ré­mu sa z va­šej ap­li­ká­cie sta­ne hit na če­le pre­daj­nos­ti. Po­kiaľ ste však zvlád­li ma­na­žo­vať ce­lý pro­ces vý­vo­ja ap­li­ká­cie, prav­de­po­dob­ne ste dos­ta­toč­ne chyt­rí, aby ste pod­vo­dom ne­na­le­te­li.

Zdroj: edi­tion.cnn.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter