Aký bude Windows Phone 8?

windows_phone_8_62.jpg Prib­liž­ne v po­lo­vi­ci ro­ka 2012 sa na tr­hu ob­ja­ví no­vá ver­zia mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne. S kó­do­vým ozna­če­ním Apollo by mal WP8 po­núk­nuť via­ce­ro no­vi­niek.

Jed­ným z hlav­ných vý­kon­nos­tných ob­me­dze­ní Win­dows Pho­ne 7 bo­la li­mi­tá­cia iba na jed­no­jad­ro­vé pro­ce­so­ry. Ta­kis­to chý­ba­la pod­po­ra ka­riet mic­roSD, prí­pad­ne inej exter­nej úlož­nej pa­mä­te. Win­dows Pho­ne 8 tie­to ne­dos­tat­ky od­strá­ni, pod­po­ro­va­né bu­dú viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry aj kar­ty mic­roSD. Je­di­ný ope­rač­ný sys­tém bez exter­ných pa­mä­ťo­vých úlo­žísk tak bu­de už iba iOS. Čo sa viac­jad­ro­vých pro­ce­so­rov tý­ka, v tom­to sme­re WP do­beh­ne kon­ku­ren­ciu. Tre­ba však poz­na­me­nať, že vý­kon ce­lé­ho sys­té­mu je zá­vis­lý aj od op­ti­ma­li­zá­cie sof­tvé­ru a v tom­to sme­re do­ká­zal Win­dows Pho­ne 7 po­núk­nuť veľ­mi dob­rú pre­vádz­ku aj pri ob­me­dze­ní na jed­no­jad­ro­vé pro­ce­so­ry.

Apollo bu­de pod­po­ro­vať aj tech­no­ló­giu NFC. Na roz­diel od An­droi­du a Goog­le Wallet by však ma­li byť plat­by NFC ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­né aj niek­to­rý­mi mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi - mi­ni­mál­ne v USA. Goog­le sa v tom­to sme­re sna­žil do­hod­núť s Ve­ri­zo­nom, ale bez ús­pe­chu. Je te­da zrej­mé, že prí­pad­ná spo­lup­rá­ca Mic­ro­sof­tu s mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi v otáz­ke pla­tieb NFC by moh­la pred­sta­vo­vať po­ten­ciál­nu vý­ho­du pre Win­dows Pho­ne 8. Uvi­dí­me, s čím prí­de App­le, kto­ré za­tiaľ tech­no­ló­giu NFC v za­ria­de­niach s iOS ne­pod­po­ru­je.

Keď­že Win­dows Pho­ne 8 vy­uží­va jad­ro ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8, po­núk­ne do­siaľ ne­ví­da­né mož­nos­ti z hľa­dis­ka pre­po­je­nia des­kto­po­vé­ho a mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Tá­to vlas­tnosť sa čas­to spo­mí­na ako jed­na z hlav­ných vý­hod tab­le­tov s Win­dows 8, v prí­pa­de Win­dows Pho­ne 8 to bu­de po­dob­né. Po­dob­nosť oboch ope­rač­ných sys­té­mov uľah­čí ro­bo­tu aj vý­vo­já­rom ap­li­ká­cií, des­kto­po­vé ap­li­ká­cie bu­de v prin­cí­pe mož­né veľ­mi jed­no­du­cho pris­pô­so­biť a vy­dať aj pre WP8. Sa­moz­rej­me, ce­lé pre­po­je­nie eko­sys­té­mu, in­teg­rá­cia a syn­chro­ni­zá­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu mô­že hrať v prí­pa­de Apol­la vý­raz­nú úlo­hu.

Jed­ným z hlav­ných prob­lé­mov pri vy­da­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 7 bol ne­dos­ta­tok ap­li­ká­cií. Mic­ro­soft chce mať na launch WP8 k dis­po­zí­cii mi­ni­mál­ne 100 000 ap­li­ká­cií. V po­rov­na­ní s iOS ale­bo An­droi­dom je to­to čís­lo po­mer­ne ma­lé, plat­for­ma Win­dows Pho­ne 8 však umož­ní jed­no­du­ché por­to­va­nie ap­li­ká­cie z iné­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Win­dows Pho­ne 8 by mo­hol byť za­ují­ma­vý aj pre pod­ni­ko­vý seg­ment - po­núk­ne 128-bi­to­vé šif­ro­va­nie Bit­Loc­ker a aj mož­nosť vy­tvo­re­nia vlas­tné­ho sof­tvé­ru pre pod­ni­ko­vých za­mes­tnan­cov.

Apollo je te­da prav­de­po­dob­ne na správ­nej ces­te, aby sa mi­ni­mál­ne vy­rov­nal kon­ku­ren­čným ope­rač­ným sys­té­mom iOS a An­droid. Niek­to­ré zo spo­me­nu­tých vlas­tnos­tí a fun­kcií však mô­žu pred­sta­vo­vať zlo­mo­vý bod, vďa­ka kto­ré­mu si plat­for­ma WP8 zís­ka no­vých zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: wired.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter