Vo Windows 8 nebude tlačidlo Štart

Po inter­ne­te v sú­čas­nos­ti ko­lu­je nie­koľ­ko screen­sho­tov prip­ra­vo­va­nej no­vej ver­zie Win­dows, za­tiaľ ozna­čo­va­nej ako Win­dows 8, na kto­rých chý­ba tla­čid­lo Štart. To už od čias Win­dows 95 slú­ži­lo na roz­ba­le­nie me­nu s po­nu­kou prog­ra­mov. Vo zve­rej­ne­nej ver­zii De­ve­lo­per Pre­view eš­te to­to tla­čid­lo bo­lo, no vo vý­cho­dis­ko­vom nas­ta­ve­ní so za­pnu­tým štý­lom Met­ro nepl­ni­lo pô­vod­nú fun­kciu. Bo­la mu pri­ra­de­ná úlo­ha pre­pí­na­ča gra­fic­ké­ho roz­hra­nia s dlaž­di­ca­mi. Vo ver­zii ur­če­nej na ve­rej­né be­ta­tes­to­va­nie s náz­vom Win­dows Con­su­mer Pre­view už tla­čid­lo Štart ne­bu­de. Ľavý spod­ný roh pa­ne­la úloh však bu­de pl­niť rov­na­kú fun­kciu, ako ma­lo to­to tla­čid­lo. Tes­to­va­cia be­ta ver­zia by ma­la prísť už kon­com toh­to me­sia­ca.

win8_built8022.jpg

Zdroj: the­ver­ge.com
win­su­per­si­te.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter