Firefox 10 a Thunderbird 10 ESR poteší hlavne firmy

firefox_4.jpg Spo­loč­nosť Mo­zil­la vy­da­la pod­ľa plá­nu fi­nál­nu ver­ziu webo­vé­ho pre­hlia­da­ča Fi­re­fox 10, kto­rá ako pr­vá pri­ná­ša fi­rem­ným pou­ží­va­te­ľom spo­ma­le­ný vý­vo­jo­vý cyk­lus a predĺže­nú do­bu pod­po­ry (ESR, Exten­ded Sup­port Re­lea­se) 42 týž­dňov. Kon­krét­ne sú k dis­po­zí­cii dva va­rian­ty pre­hlia­da­ča, kto­ré sa od se­ba ne­lí­šia ni­čím iným, než prá­ve do­bou pod­po­ry. Sú­čas­ne bol uvoľ­ne­ný aj poš­to­vý klient Thun­der­bird 10, na kto­rý sa tiež vzťa­hu­je mož­nosť roz­ší­re­nej pod­po­ry.

Prá­ve čas­té vy­dá­va­nie no­vých ma­jo­rit­ných ver­zií pro­duk­tov Mo­zil­ly vy­vo­la­lo v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí ne­vô­ľu a ka­nál ESR pre­to bu­de no­vé ma­jo­rit­né ak­tua­li­zá­cie pri­ná­šať zhru­ba raz za 10 me­sia­cov a me­dzi tým bu­dú exis­tu­jú­ce ver­zie len zá­pla­ta­né pro­ti ob­ja­ve­ným zra­ni­teľ­nos­tiam, ale ne­bu­dú ob­sa­ho­vať žiad­ne no­vé fun­kcie. Ďal­šie ESR ver­zia Fi­re­foxu a Thun­der­bir­du má byť ozna­če­ná 17 a nás­led­ne po­tom 24. Viac zis­tí­te na ča­so­vej osi.

Esr-release-overview.png

Vý­vo­jo­vý cyk­lus pod­ni­ko­vej ver­zie Fi­re­foxu

Aj keď Mo­zil­la ne­bu­de ESR ver­zie za­ka­zo­vať pou­ží­vať ani bež­ným kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom, ne­bu­de ich pred ni­mi ani pro­pa­go­vať a bež­ne bu­dú z ob­vyk­lých adries na stiah­nu­tie len štan­dar­dné ver­zia Fi­re­foxu aj Thun­der­bir­du, pre kto­ré bu­de stá­le pla­tiť do­te­raj­ší šes­ťtýž­dňo­vý ži­vot­ný cyk­lus. Pre stiah­nu­tie ESR va­rian­tov sú po­tom k dis­po­zí­cii špe­ciál­ne vy­hra­de­né strán­ky.

Mo­zil­la vo Fi­re­foxe 10 tiež od­strá­ni­la ďal­ší prob­lém, za kto­rý bo­la v mi­nu­los­ti čas­to kri­ti­zo­va­ná a tým bo­la ne­kom­pa­ti­bi­li­ta no­vej ver­zie pre­hlia­da­ča s exis­tu­jú­ci­mi dopl­nka­mi. Ak ich auto­ri s pred­sti­hom ne­ga­ran­to­va­li beh v no­vej ver­zii Fi­re­foxu, bo­li po­tom tie­to dopl­nky auto­ma­tic­ky za­blo­ko­va­né a to kom­pli­ko­va­lo ži­vot nie­len vý­vo­já­rom, ale i bež­ným pou­ží­va­te­ľom. Fi­re­fox 10 pre­to te­raz po­va­žu­je všet­ky dopl­nky pr­vop­lá­no­vo za kom­pa­ti­bil­né s vý­nim­kou tých, u kto­rých bo­la ne­ja­ká ťaž­kosť sku­toč­ne zis­te­ná, či kde si autor kon­tro­lu kom­pa­ti­bi­li­ty pria­mo vy­žia­dal.

Ďal­šou no­vin­kou je zá­sah do pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, ke­dy je štan­dar­dne scho­va­né na­vi­gač­né tla­čid­lo "vpred" a to sa zob­ra­zí až vo chví­li, keď pou­ží­va­teľ uro­bí as­poň je­den krok späť. Viac­me­nej ide o koz­me­tic­kú zá­le­ži­tosť. Po­mer­ne ne­mi­lou zá­le­ži­tos­ťou sú však stá­le chý­ba­jú­ce ti­ché ak­tua­li­zá­cie, kto­ré ma­li byť v tom­to vy­da­ní už ob­siah­nu­té.

Zvyš­né no­vin­ky vo Fi­re­foxe 10 už ne­ma­jú príl­iš vi­di­teľ­ný cha­rak­ter a vy­uži­jú ich naj­mä webo­ví vý­vo­já­ri - poz­ri vi­deo pod člán­kom. Mo­zil­la pop­ra­co­va­la aj na zlep­še­ní pod­po­ry webo­vých štan­dar­dov (ako je nap­rík­lad WebGL), čo umož­ňu­je vy­hla­dzo­va­nie hrán (tzv. anti­alia­sing). V rám­ci kas­ká­do­vých štý­lov CSS3 pri­bud­la pod­po­ra 3D tran­sfor­má­ciou a no­vin­kou je tiež pot­reb­né roz­ší­re­nie mož­nos­tí pre beh ap­li­ká­cií na ce­lú ob­ra­zov­ku. Kom­plet­né poz­nám­ky k vy­da­niu náj­de­te tu.

Mo­zil­la cel­kom v no­vej ver­zii Fi­re­foxu pod­ľa svo­jich slov uro­bi­la cez 1 400 rôz­nych zmien a op­ráv, kto­ré ma­jú viesť k sta­bil­nej­šie­mu a příve­ti­vej­šie­mu sprá­va­niu pre­hlia­da­ča.

Od­ka­zy ke sta­že­ní:
Fi­re­fox 10 (stan­dar­dní ver­ze)
Fi­re­fox 10 ESR (pod­ni­ko­vá ver­ze)

Thun­der­bird 10 (stan­dar­dní ver­ze)
Thun­der­bird 10 ESR (pod­ni­ko­vá ver­ze)

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter