Tablety s Windows 8 môžu mať výhodu pred Androidom

windows8_CEO_ARM_12.jpg Mys­lí si to Warren East, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ARM. Ten sa v ne­dáv­nom roz­ho­vo­re za­me­ral aj na otáz­ku tý­ka­jú­cu sa ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Pôj­de to­tiž o pr­vý ope­rač­ný sys­tém od Mic­ro­sof­tu, kto­rý bu­de ur­če­ný aj pre pro­ce­so­ry ARM.

East sa vy­jad­ril k otáz­ke, pre­čo si pod­ľa ne­ho zá­kaz­ní­ci kú­pia prá­ve tab­let s Win­dows 8. V pr­vom ra­de je to zna­losť znač­ky Mic­ro­soft a skú­se­nosť s pros­tre­dím Win­dows. Hlav­ne pre no­vých zá­kaz­ní­kov, kto­rí ne­ma­jú skú­se­nos­ti s pros­tre­dím An­droi­du, to mô­že byť dosť pod­stat­ná vlas­tnosť. Sa­moz­rej­me, zá­le­ží aj na Mic­ro­sof­te, koľ­ko do­ká­že z tej­to po­ten­ciál­nej vý­ho­dy zís­kať.
V sú­vis­los­ti s an­droi­do­vý­mi tab­let­mi sa spo­me­nul aj prob­lém slab­ších pre­da­jov väč­ši­ny za­ria­de­ní - hlav­ne pri poh­ľa­de na cel­ko­vú po­nu­ku tr­hu. East ve­rí, že an­droi­do­vé tab­le­ty ča­ká po­dob­ný osud ako in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom. Ich uve­de­nie spre­vá­dza­li veľ­ké oča­ká­va­nia, reál­ny pre­daj­ný ús­pech sa však dos­ta­vil až po dvoch ro­koch. East si te­da mys­lí, že an­droi­do­vé tab­le­ty eš­te pot­re­bu­jú tro­chu ča­su.

Ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ARM sa ne­vy­hol ani otáz­ke tý­ka­jú­cej sa In­te­lu. In­tel so svo­ji­mi no­vý­mi pro­ce­sor­mi Med­field plá­nu­je za­úto­čiť na trh s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi a bu­de pre ARM pred­sta­vo­vať no­vú kon­ku­ren­ciu. Pod­ľa Eas­ta však In­tel če­lí veľ­kej vý­zve, pre­to­že kaž­dý deň je ak­ti­vo­va­ných 700 000 an­droi­do­vých te­le­fó­nov s pro­ce­sor­mi ARM.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter