Procesory Tile-Gx so 100 jadrami prídu na trh tento rok

tilera-tile-gx-processor-1.jpg Už dáv­nej­šie sme vás in­for­mo­va­li, že spo­loč­nosť Ti­le­ra vy­ví­ja pro­ce­so­ry s veľ­kým poč­tom ja­dier, ur­če­né do dá­to­vých cen­tier. V sú­čas­nos­ti Ti­le­ra do­dá­va či­py so 16, 32 a 64 jad­ra­mi a v prie­be­hu toh­to ro­ka by sa mal na trh ko­neč­ne dos­tať dl­ho oča­ká­va­ný 100-jad­ro­vý mo­del Ti­le-Gx. Bu­de mať frek­ven­ciu 1 až 1,5 GHz, spot­re­bu 10 až 50 W a vy­rá­bať sa bu­de 40 nm vý­rob­ným pro­ce­som. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma. 

Spo­loč­nosť Ti­le­ra však už ozná­mi­la, že na rok 2013 prip­ra­vu­je no­vú ge­ne­rá­ciu s kó­do­vým náz­vom Strat­ton. Tá bu­de za­lo­že­ná na 28 nm vý­rob­nom pro­ce­se a bu­de ob­sa­ho­vať až 200 ma­lých vý­poč­to­vých ja­dier. Ta­ké­to pro­ce­so­ry sú vhod­né naj­mä na cloud com­pu­ting, kde sa us­ku­toč­ňu­jú pre­no­sy ob­rov­ských ob­je­mov dát.

Zdroj: tom­shardware.com
wired.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter