Windows Phone 8 prinesú kompatibilitu s Windows 8

WindowsPhone8.jpg Pod­ľa pos­led­ných in­for­má­cií sa Mic­ro­soft sna­ží in­ten­zív­ne har­mo­ni­zo­vať kód des­kto­po­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 a mo­bil­né­ho OS Win­dows Pho­ne 8. Cie­ľom má byť eli­mi­no­vať roz­štie­pe­nie a ne­kom­pa­ti­bi­li­tu, kto­rá v sú­čas­nos­ti me­dzi je­ho sto­lo­vý­mi a mo­bil­ný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi pa­nu­je. Špe­ku­lu­je sa ta­kis­to o mož­nom zblí­že­nie her­nej plat­for­my Xbox 360 s os­tat­ný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Mic­ro­sof­tu.

Exper­ti a ko­men­tá­to­ri te­raz viac ako ino­ke­dy ho­vo­ria o tom, že Mic­ro­soft v ak­tua­li­zá­cii Win­dows Pho­ne 8, ozna­čo­va­nej aj ako Apollo a chys­ta­nej na dru­hú po­lo­vi­cu ro­ka 2012, us­ku­toč­ní zá­sad­ný zlom a nah­ra­dí sú­čas­né jad­ro Win­dows Pho­ne od­vo­de­né od plat­for­my Win­dows Em­bed­ded kó­dom z chys­ta­ných Win­dows 8. To­to pres­ved­če­nie vy­slo­vil už v sep­tem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka CEO spo­loč­nos­ti nVi­dia Len Hsun Huang, kto­rý sa vy­jad­ril v tom zmys­le, že pod­ľa ne­ho bu­de mož­né na Win­dows Pho­ne 8 pre­vádz­ko­vať ap­li­ká­cie z Win­dows 8. Aj keď Mic­ro­soft za­tiaľ nič bliž­šie nep­rez­ra­dil, ob­ja­vi­lo sa od­vte­dy nie­koľ­ko ďal­ších in­dí­cií vrá­ta­ne de­cem­bro­vé­ho pre­su­nu An­dy­ho Lee­sa z po­zí­cie šé­fa di­ví­zie Win­dows Pho­ne do no­vej ro­ly, v kto­rej má údaj­ne po­môcť zvý­šiť vplyv chys­ta­ných plat­fo­riem Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8 v tom­to ro­ku (poz­ri list Ste­va Ballme­ra za­mes­tnan­com Mic­ro­sof­tu). Ta­kis­to oča­ká­va­né uvoľ­ne­nie fi­nál­nych ver­zií oboch plat­fo­riem v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2012 uka­zu­je na mož­nú pre­po­je­nosť vý­vo­ja.

Vý­ho­dy zblí­že­nia
K bliž­šie­mu spo­je­niu svo­jich plat­fo­riem si Mic­ro­soft ot­vá­ra ces­tu tým, že Win­dows 8 bu­de pod­po­ro­vať na­tív­ne pro­ce­so­ry ARM, pou­ží­va­né aj vo smar­tfó­noch, a je vy­ba­ve­ný aj do­ty­ko­vým roz­hra­ním na ov­lá­da­nie po­mo­cou dis­ple­jov mo­bil­ných prís­tro­jov. V rám­ci roz­hra­nia Met­ro po­tom bu­dú pra­co­vať s ap­li­ká­cia­mi vy­tvo­re­ný­mi po­mo­cou uni­ver­zál­nych štan­dar­dov, ako je ja­zyk HTML5, Ja­vaS­cript, XAML či CSS3. Sa­moz­rej­me, v prí­pa­de smar­tfó­nov bu­de mu­sieť ísť o od­ľah­če­ný va­riant kó­du Win­dows 8, skla­da­jú­ci sa len z naj­nut­nej­ších čas­tí ker­ne­la, sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu a kom­po­nen­tov na prá­cu v sie­ti. To­to od­ľah­če­né jad­ro bý­va ozna­čo­va­né aj ako MinWin.

Tým­to kro­kom by Mic­ro­soft mal do­cie­liť vý­raz­né zvý­še­nie fun­kčnos­ti a zá­ro­veň mul­tip­lat­for­mo­vú jed­no­du­chosť a zblí­že­nie je­ho plat­fo­riem, kto­ré sú do­te­raz dosť od­liš­né, čo by mu v ko­neč­nom dôs­led­ku ma­lo aj zní­žiť nák­la­dy na vý­voj a sof­tvé­ro­vé in­ži­nier­stvo. Vý­vo­já­ri z tí­mov pre des­kto­po­vé, mo­bil­né a prí­pad­ne aj pre her­né ope­rač­né sys­té­my tak bu­dú môcť pra­co­vať na vý­vo­ji jad­ra spo­loč­ne a po­dob­nú vý­ho­du by to pri­nie­slo aj fir­mám a vý­vo­já­rom, kto­rí mu­sia svo­je ap­li­ká­cie z plat­for­my x86 Win­dows prác­ne por­to­vať na Win­dows Pho­ne. To­to spo­je­nie by te­da bo­lo veľ­mi lo­gic­ké, ško­da len to­ho, že k ne­mu do­chá­dza tak nes­ko­ro, a te­da sú­čas­ná mo­bil­ná plat­for­ma Win­dows Pho­ne 7/7.5 je len aké­si do­čas­né rie­še­nie a me­dzič­lá­nok v dl­ho­do­bom tren­de ap­roximá­cie OS. Pre­to­že tá žiad­ne zblí­že­nie nep­ri­nies­la, nao­pak, ve­ľa pou­ží­va­te­ľov od­ra­di­la ne­kom­pa­ti­bi­li­tou s pred­chá­dza­jú­ci­mi Win­dows Mo­bi­le.

Ap­roximá­ciou Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8 sa ot­vá­ra ces­ta aj k to­mu, aby sa nap­rík­lad hig­hen­do­vé smar­tfó­ny do­dá­va­li s obo­ma ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi a pou­ží­va­te­lia by me­dzi ni­mi moh­li pre­pí­nať pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by. Win­dows Pho­ne 8 by sa tak de fac­to stal len mo­bil­nej­šou ver­ziou Win­dows 8. Sám CEO Mic­ro­sof­tu Ste­ve Ballmer je pres­ved­če­ný o veľ­kom po­ten­ciá­li v tej­to ob­las­ti, a ak sa je­ho vý­vo­jár­skym tí­mom sku­toč­ne po­da­rí Win­dows 8 na­toľ­ko od­ľah­čiť, aby dob­re fun­go­va­li aj na in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, mô­že to vý­raz­ne po­sil­niť po­zí­ciu Mic­ro­sof­tu v ob­las­ti mo­bil­ných plat­fo­riem. Tá je to­tiž stá­le sla­bá a zá­ujem pou­ží­va­te­ľov je ove­ľa niž­ší než v prí­pa­de prís­tro­jov s iOS od App­lu a s An­droi­dom od Goog­lu.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter