Microsoft Windows Server 8 - prehľad hlavných noviniek

Windows-Server-2008.jpg Aj keď hlav­ná po­zor­nosť sa v prí­pa­de chys­ta­ných ope­rač­ných sys­té­mov Mic­ro­sof­tu lo­gic­ky ve­nu­je klien­tske­mu Win­dows 8, po­mer­ne za­ují­ma­vé spek­trum no­vi­niek by mal pri­niesť aj server­ov­ý OS, za­tiaľ kó­do­vo ozna­čo­va­ný ako Win­dows Server 8, ko­merč­ný ná­zov prav­de­po­dob­ne bu­de Win­dows Server 2012. Naj­mä správ­co­via IT vo fir­mách by ma­li byť no­vý­mi fun­kcia­mi po­te­še­ní.

Win­dows Server 8/2012 má byť naj­väč­ší po­sun dop­re­du od uvoľ­ne­nia Win­dows 2000 Server. Ten­to ope­rač­ný sys­tém sa to­tiž stal akým­si pre­lo­mo­vým míľ­ni­kom v server­ov­ých pro­duk­toch Mic­ro­sof­tu a pri­nie­sol vý­raz­ný po­sun op­ro­ti lí­nii Win­dows NT, a to nie­len v ob­las­ti fun­kcií (nap­rík­lad uve­de­ním ad­re­sá­ro­vých slu­žieb Ac­ti­ve Di­rec­to­ry), ale i vo vzhľa­de a roz­hra­ní.

Win­dows Server 8 bu­de kom­bi­no­vať niek­to­ré pr­vky z roz­hra­nia Met­ro, zná­me­ho z pre­view des­kto­po­vých Win­dows 8 (nap­rík­lad no­vý „štart pa­nel" s dlaž­di­ca­mi) s tra­dič­ný­mi ok­na­mi v di­zaj­ne Win­dows Server 2008 R2. Viac poz­ri vi­deo pod člán­kom. Pri­bud­lo aj mno­ho no­vých fun­kcií, kto­ré ma­jú po­ten­ciál vo veľ­kej mie­re ov­plyv­niť kaž­dú z ob­las­tí fun­go­va­nia server­ov­éh­o OS vrá­ta­ne uk­la­da­nia dát, sie­ťo­vé­ho pre­po­je­nia, vir­tua­li­zá­cie, vý­ko­nu a sprá­vy. IT ad­mi­nis­trá­to­ri by sa pre­to s no­vin­ka­mi ma­li čo naj­skôr oboz­ná­miť, aby ve­de­li, s čím mô­žu no­vo po­čí­tať. Náz­vy niek­to­rých no­vých fun­kcií po­ne­chá­va­me v an­glič­ti­ne, ak ofi­ciál­ny prek­lad nie je k dis­po­zí­cii.

Flexibil­nej­ší pre­chod me­dzi re­ži­ma­mi in­šta­lá­cie
Spo­lu s Win­dows Server­om 2008 dos­ta­li ad­mi­nis­trá­to­ri mož­nosť nain­šta­lo­vať kom­plet­nú ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu ale­bo len od­ľah­če­né jad­ro bez gra­fic­ké­ho roz­hra­nia. No po­kiaľ ad­mi­nis­trá­tor pot­re­bo­val nás­led­ne iný re­žim (t. j. nap­rík­lad kom­plet­ný mies­to od­ľah­če­né­ho, pot­reb­ný pre ap­li­ká­ciu tre­tej stra­ny, kto­rá vy­ža­do­va­la gra­fic­ké roz­hra­nie), mu­sel uro­biť kom­plet­nú rein­šta­lá­ciu. Ale s Win­dows Server 8 to už nie je ne­vyh­nut­né. Mož­no pre­pí­nať re­ži­my in­šta­lá­cie tam a za­se späť bez no­vej in­šta­lá­cie.

Sú­bo­ro­vý sys­tém ReFS
Mic­ro­soft chce na­sa­dzo­vať no­vo vy­vi­nu­tý ReFS (Re­si­lient Fi­le Sys­tem) do všet­kých bu­dú­cich ver­zií Win­dows a nah­ra­diť tak už star­nú­ce NTFS. Win­dows Server 8 by mal byť pr­vý, kde sa ob­ja­ví. ReFS má pri­niesť vy­ššiu sta­bi­li­tu a mal by byť vhod­ný pre všet­ky ty­py za­ria­de­ní - od naj­men­ších prís­tro­jov po dá­to­vé cen­trá. Pri zá­pi­se ReFS vy­ko­ná­va auto­ma­tic­kú kon­tro­lu a ko­rek­ciu pri chy­be a ob­me­dzu­je nut­nosť pra­vi­del­ných kon­trol dis­ku, kto­ré zby­toč­ne zdr­žia­va­li. Na­vy­še má byť spät­ne kom­pa­ti­bil­né s NTFS, z kto­ré­ho vy­chá­dza.

NIC Tea­ming
Ide o fun­kciu veľ­mi pot­reb­nú v dá­to­vých cen­trách, pri­ná­ša­jú­cu mož­nosť „tí­mo­vej spo­lup­rá­ce" via­ce­rých sie­ťo­vých adap­té­rov na ag­re­gá­ciu šír­ky pre­no­so­vé­ho pás­ma a za­brá­ne­nie zly­ha­niu a vý­pad­kom. Do­te­raz sa ad­mi­nis­trá­to­ri mu­se­li spo­lie­hať na pro­duk­ty tre­tích strán, kto­ré za­bez­pe­čo­va­li tú­to fun­kcio­na­li­tu, no vo Win­dows Server­i 8 Mic­ro­soft po pr­výk­rát sám pri­chá­dza s mož­nos­ťou spo­jiť do jed­né­ho tí­mu teo­re­tic­ky až 32 sie­ťo­vých ka­riet bez oh­ľa­du na ich typ.

Zlep­še­nia ži­vej mig­rá­cie
Fun­kcia VM Mo­bi­li­ty hyper­ví­zo­ra Hy­per-V vo Win­dows Server 8 umož­ňu­je mig­rá­ciu vir­tuál­nych stro­jov me­dzi hos­ti­teľ­mi v dá­to­vom cen­tre ale­bo v se­pa­rát­nych sie­ťach bez po­žia­dav­ky na akú­koľ­vek zdie­ľa­nú infra­štruk­tú­ru či nut­nosť im­ple­men­tá­cie clus­te­rin­gu.

Ac­ti­ve Di­rec­to­ry Re­cyc­le Bin
Od­pad­ko­vý kôš Ac­ti­ve Di­rec­to­ry je no­vý dopl­nok roz­hra­nia cen­tra na sprá­vu ad­re­sá­ro­vých slu­žieb Ac­ti­ve Di­rec­to­ry (tie umož­ňu­jú ad­mi­nis­trá­to­rom nas­ta­vo­vať po­li­ti­ku, in­šta­lo­vať prog­ra­my na mno­ho po­čí­ta­čov ale­bo ap­li­ko­vať kri­tic­ké ak­tua­li­zá­cie v ce­lej or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­re). Ad­mi­nis­trá­to­ri tak s je­ho po­mo­cou mô­žu pre­ze­rať a ob­no­vo­vať aké­koľ­vek zma­za­né ob­jek­ty Ac­ti­ve Di­rec­to­ry. Tie mô­žu byť ob­no­ve­né do pô­vod­nej lo­ká­cie ale­bo dos­tať no­vé umies­tne­nie. Tá­to fun­kcia sí­ce už bo­la k dis­po­zí­cii v rám­ci Win­dows Server 2008 R2 so skrip­to­va­ním, ale no­vý od­pad­ko­vý kôš by mal ad­mi­nis­trá­to­rom zrý­chliť prá­cu a zjed­no­du­šiť ži­vot.

In­telli­sen­se Power­Shell
Mic­ro­soft je zá­stan­com ad­mi­nis­trá­cie sys­té­mov Win­dows po­mo­cou Power­Shell, ale prob­lém mô­že spô­so­bo­vať sku­toč­nosť, že nie všet­ci správ­co­via s ním ve­dia dos­ta­toč­ne dob­re pra­co­vať. Fun­kcia In­telli­sen­se tak dopĺňa v riad­koch prís­luš­nú syn­tax a po­má­ha pri prá­ci s Power­Shellom aj tým, kto­rí ne­ma­jú so skrip­to­va­ním ta­ké skú­se­nos­ti a bo­li zvyk­nu­tí pra­co­vať skôr s gra­fic­kým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním.

Rep­li­ká­cie do­mé­no­vých ra­di­čov (DC Rep­li­ca­tion)
Win­dows Server 8 umož­ňu­je na rých­le na­sa­de­nie do­mé­no­vých ra­di­čov (Do­main Con­trollers, skrá­te­ne DC) ich vir­tuál­nej klo­no­va­nie. Mô­že­te tak vy­tvo­riť rep­li­ky do­mé­no­vých ra­di­čov jed­no­du­chým klo­no­va­ním už exis­tu­jú­ce­ho ra­di­ča. Rep­li­ká­cia DC mô­že byť dob­rá voľ­ba v prí­pa­de ob­no­vy po ha­vá­rii, keď umož­ní rých­lej­ší náv­rat le­sa do­mén do pô­vod­né­ho sta­vu.

Zlep­še­ná ak­tua­li­zá­cia klas­trov (Clus­ter Aware Up­da­ting)
Ide o ďal­šiu fun­kciu, kto­rá vznik­la na zá­kla­de po­žia­da­viek pou­ží­va­te­ľov. Za­tiaľ čo pred­tým bo­lo tre­ba pri vy­ko­ná­va­ní ak­tua­li­zá­cií Win­dows klas­tre plá­no­va­ne od­sta­vo­vať, te­raz sú ak­tua­li­zá­cie aj pre klas­tre úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­né a bez zby­toč­ných od­stá­vok a pres­to­jov.

Claim De­fi­ni­tions
Ide o fun­kciu vo Win­dows Server­i 8 na kon­tro­lu prís­tu­pu a audit in­for­má­cií. De­fi­ní­cia slú­ži na to, aby bo­lo mož­né iden­ti­fi­ko­vať ty­py sú­bo­rov, či ob­sa­hu­jú cit­li­vé in­for­má­cie - nap­rík­lad do­ku­men­ty ob­sa­hu­jú­ce slo­vo taj­ný ale­bo za­hŕňa­jú­ce cit­li­vé dá­ta. Ad­mi­nis­trá­to­ri po­tom mô­žu nas­ta­vo­vať sku­pi­no­vé po­li­ti­ky a roz­ho­do­vať, či bu­dú ale­bo ne­bu­dú mať pou­ží­va­te­lia v rám­ci ur­či­tej sku­pi­ny prís­tup k tým­to sú­bo­rom.

Sie­ťo­vý pre­pí­nač Hy­per-V
Hyper­vi­sor Hy­per-V no­vo ob­sa­hu­je vir­tuál­ny pre­pí­nač, kto­rý ov­lá­da pre­vádz­ku me­dzi vir­tuál­ny­mi stroj­mi, exter­nou sie­ťou a hos­ťu­jú­ci­mi serverm­i. Ten­to pre­pí­nač je na­vy­še roz­ší­ri­teľ­ný a prav­de­po­dob­ne po­núk­ne aj ďal­šiu fun­kcio­na­li­tu, ako filtro­va­nie ob­sa­hu, mo­ni­to­ring pre­vádz­ky ale­bo kus­to­mi­zo­va­né roz­hra­nie na sprá­vu.

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter