Aké sú hardvérové požiadavky na tablety s Windows 8?

win8_tablet_req_181.jpg Mic­ro­soft zvyk­ne de­fi­no­vať har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky na za­ria­de­nia, kto­ré by chce­li vy­uží­vať je­ho ope­rač­ný sys­tém. Vi­de­li sme to aj v prí­pa­de Win­dows Pho­ne 7 a si­tuácia tab­le­tov s Win­dows 8 je v tom­to prí­pa­de rov­na­ká. Pri poh­ľa­de na fi­nál­ne po­žia­dav­ky sa prav­de­po­dob­ne ne­doč­ká­te prek­va­pe­nia, za­ují­ma­vá mô­že byť sku­toč­nosť, že Mic­ro­soft vy­slo­ve­ne po­ža­du­je kon­ver­ti­bil­nosť za­ria­de­nia. No keď­že ide o jed­nu z fun­kcií, na kto­rých by moh­li tab­le­ty s Win­dows 8 vy­sta­vať ús­pech, je to po­cho­pi­teľ­né.

Fi­nál­ne po­žia­dav­ky zo stra­ny Mic­ro­sof­tu sú nas­le­dov­né:

1. Kon­ver­ti­bil­nosť
Za­ria­de­nie sa mu­sí dať pri­po­jiť k do­ko­va­cej sta­ni­ci s har­dvé­ro­vou klá­ves­ni­cou a touch­pa­dom. Ta­kis­to mu­sí byť mož­né tie­to ov­lá­da­cie pr­vky skryť ale­bo od­strá­niť a tab­let ov­lá­dať iba po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. V pod­sta­te te­da pôj­de o po­dob­ný kon­cept, s akým sme sa stret­li v prí­pa­de tab­le­tu ASUS Tran­sfor­mer.

2. Har­dvé­ro­vé tla­čid­lá
Tab­let mu­sí mať 5 har­dvé­ro­vých tla­či­diel – vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia, uzam­knu­tie na­to­če­nia ob­ra­zov­ky, tla­čid­lo Win­dows a dvo­ji­ca tla­či­diel na re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti.

3. Mo­bil­ný inter­net
Po­kiaľ sa bu­de dať za­ria­de­nie pri­po­jiť do mo­bil­né­ho inter­ne­tu, mu­sí mať aj in­teg­ro­va­né GPS.

4. Dis­plej
Dis­plej mu­sí mať roz­lí­še­nie mi­ni­mál­ne 1366 × 768. Roz­me­ry dis­ple­ja sa mu­sia zho­do­vať s po­me­rom strán na­tív­ne­ho roz­lí­še­nia.

5. Tech­no­ló­gia NFC
Mies­ta, kde mož­no vy­užiť tech­no­ló­giu NFC, mu­sia byť vi­zuál­ne ozna­če­né.

6. Al­ter­na­tí­va ku kom­bi­ná­cii Ctrl – Alt – Del
Kom­bi­ná­cia tla­čid­la Win­dows s tla­čid­lom na vy­pnu­tie/za­pnu­tie za­ria­de­nia mu­sí mať fun­kciu od­os­la­nia sig­ná­lu SAS (al­ter­na­tí­va k Ctrl – Alt – Del).

7. Mi­ni­mál­ne har­dvé­ro­vé po­žia­dav­ky
- mi­ni­mál­ne 10 GB voľ­né­ho mies­ta po do­kon­če­ní úvod­nej in­šta­lá­cie a nas­ta­ve­ní
- gra­fi­ka Di­rec­t3D 10 s ov­lá­dač­mi WDDM 1.2
- roz­lí­še­nie di­gi­tál­nej ka­me­ry mi­ni­mál­ne 720p
- ak­ce­le­ro­me­ter, mag­ne­to­me­ter, gy­ros­kop
- USB 2.0
- WLAN, Blue­tooth 4.0 + LE
- fir­mvér UEFI

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter