CES Live: Ultrabook Project predstavil will.i.am

Paul Otelli­ni, naj­vyš­ší šéf In­te­lu, napl­nil naj­väč­šiu pred­náš­ko­vú mies­tnosť CES 2012 do pos­led­né­ho mies­ta. Nep­ri­lá­kal mož­no tak ve­ľa ľu­dí ako Ste­ve Ballmer, ale mal v ru­ká­ve scho­va­né veľ­mi za­ují­ma­vé no­vin­ky. Poz­ri­me sa bliž­šie na Ultra­book Pro­ject. Ultra­book je veľ­ká té­ma ce­lé­ho CES 2012. Dell, HP, Tos­hi­ba, ASUS, Le­no­vo a prak­tic­ky všet­ky zná­me aj nez­ná­me znač­ky (do­kon­ca aj vý­rob­ca ša­si Com­pal) tu uka­zu­jú svo­je špič­ko­vé ultra­ten­ké a ultra­ľah­ké no­te­boo­ky a pred­há­ňa­jú sa, kto­rý je v čom lep­ší. Ultra­boo­ky vy­uží­va­jú zväč­ša pro­ce­so­ry In­tel Ivy Brid­ge, kto­ré sa vy­rá­ba­jú 32 nm pro­ce­som. 

will.i.am.jpg

Otelli­ni však ofi­ciál­ne ozná­mil, že ďal­ším kro­kom je za­cho­va­nie Moo­rov­ho zá­ko­na a nás­tup na 14 nm vý­rob­ný pro­ces. Nas­le­du­jú­ci krok vpred bu­de im­ple­men­to­va­nie roz­hra­nia Thun­der­bolt, kto­rým In­tel na­ži­vo de­monštro­val mož­nos­ti rých­le­ho pre­no­su. Mož­no net­ra­dič­ná, ale lo­gic­ká spo­lup­rá­ca - ultra­book a Mas­ter­Card, kde bu­dú bez­peč­nos­tné úda­je kre­dit­nej kar­ty na­po­je­né na je­di­neč­né úda­je ultra­boo­ku. Ultra­book má to­tiž vo veľ­kom kon­ku­ro­vať tab­le­tom, In­tel sa ne­bál po­ve­dať, že chce tab­le­ty vy­tla­čiť na ok­raj, keď­že pou­ží­va­te­lia jed­no­du­cho har­dvé­ro­vú klá­ves­ni­cu chcú a pot­re­bu­jú. 

Otellini.jpg

Paul ďa­lej oh­lá­sil pro­jekt Ultra­book Pro­ject - spe­vák a skla­da­teľ will.i.am nav­ští­vi po­čas ro­ku 2012 do­ved­na 12 veľ­kých sve­to­vých miest (za­ča­lo sa v To­kiu, ďal­šia za­stáv­ka bu­de Mexico Ci­ty) a bu­de na mies­te tvo­riť hud­bu po­mo­cou ultra­boo­ku. Will.i.am na key­no­te ho­vo­ril o tom, ako tech­no­ló­gia zme­ni­la hud­bu, a dopl­nil: „Ultra­book is the new ghet­to blas­ter." will.i.am

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter