CES Live – Dell: 13-palcový ultrabook v tele 11-palcového notebooku

Na key­no­te In­te­lu sa ob­ja­vil me­dzi reč­ník­mi aj pred­sta­vi­teľ spo­loč­nos­ti Dell, kto­rý dr­žal v ru­kách no­vu­čič­ký 13- pal­co­vý ultra­book tej­to znač­ky - XPS 13. Dell sí­ce ho­vo­rí, že ide o 13- pal­co­vý dis­plej v te­le 11-pal­co­vé­ho no­te­boo­ku (fra­me­less dis­ple­je sa za­čí­na­jú roz­má­hať aj v no­te­boo­koch), sub­jek­tív­ne však hod­no­tí­me ša­si na veľ­kosť zhru­ba 12-pal­co­vé­ho no­te­boo­ku, tak­že ten je­den pa­lec vý­rob­ca sku­toč­ne ušet­ril. 

dell_xps_13_3.jpg

Dell tvr­dí, že ide o naj­kom­pak­tnej­ší ultra­book na sve­te, na ove­re­nie ta­kých­to mar­ke­tin­go­vých vy­hlá­se­ní si však eš­te pár me­sia­cov poč­ká­me, kým ich bu­de­me mať čas dl­ho­do­bej­šie tes­to­vať. Šasi mo­de­lu XPS 13 po­zos­tá­va z kom­po­zit­ných ma­te­riá­lov, sa­moz­rej­me, ne­chý­ba tren­do­vý brú­se­ný hli­ník. XPS 13 po­nú­ka aj pod­po­ru In­tel Smart Con­nect, naš­tar­tu­je za pár se­kúnd. Kon­fi­gu­rá­cie bu­dú k dis­po­zí­cii s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re i5 a i7, 4 GB RAM, s gra­fi­kou In­tel HD 3000 a 128, prí­pad­ne 256 GB dis­ka­mi SSD. Dis­plej má svie­ti­vosť 300 ni­tov a je prek­ry­tý sklom Go­ril­la (roz­lí­še­nie HD 1366 × 768 pixelov), no­te­book má hmot­nosť 1,36 kg a hrúb­ka je 6,4 mm v naj­ten­šom mies­te. S po­mo­cou in­teg­ro­va­nej 6-člán­ko­vej ba­té­rie pod­ľa Del­lu vy­dr­ží tak­mer 9 ho­dín nep­retr­ži­tej pre­vádz­ky. Bez­peč­nos­tné rie­še­nie pok­rý­va TPM. 

dell_xps_13_2.jpg

dell_xps_13_4.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter