Cube 3D – príťažlivá 3D tlačiareň

Do­te­raz vy­ze­ra­li 3D tla­čiar­ne dosť nep­rí­ťaž­li­vo, Cu­be 3D to zme­ní vďa­ka sys­té­mu Cu­bi­fy. Ten umož­ní jed­no­du­cho vy­tvá­rať 3D ob­jek­ty a pret­vá­rať ich do reá­lu či už do­ma na vlas­tnej tla­čiar­ni, ale­bo vzdia­le­ne cez inter­ne­to­vý por­tál Cu­bi­fy.com, kde si svo­je kreácie mô­že­te ne­chať vy­tla­čiť a pos­lať do­mov. Ale nie­len se­be sa­mé­mu, mô­že­te ich do­kon­ca aj pre­dá­vať a za­rá­bať tak. Prav­da, za pod­mien­ky, že by niek­to o va­še za­tiaľ zrej­me jed­no­fa­reb­né kreácie mal zá­ujem. Cu­bi­fy na­beh­ne do be­ta pre­vádz­ky už v tých­to dňoch (po­dob­ná služ­ba už fun­gu­je na strán­ke Sha­peways.com, ce­ny ob­jek­tov sú od 10 do 200-300 do­lá­rov). 3D tla­čiar­ne uká­že fir­ma na CES.

Cube_3D.jpg

Vy­tvá­rať 3D ob­jek­ty mô­že­te tak v ap­li­ká­ciách na PC či tab­le­te, ako aj cez ap­li­ká­ciu Ki­nect, kto­rá vám ob­jekt zos­ní­ma a pre­ve­die do vir­tuál­nej po­do­by. Za­tiaľ tu má­me pre­zen­tač­né vi­deo:

Video:

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter