Windows 8 obnoví váš systém bez straty dát

Po­dob­ne ako mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my aj Win­dows 8 po­núk­ne mož­nosť ob­no­vy ope­rač­né­ho sys­té­mu, a to aj bez stra­ty va­šich dát.

win8_restore_101.jpg

Mic­ro­soft tú­to fun­kciu bliž­šie pred­sta­vil na svo­jom blo­gu. Win­dows 8 po­núk­ne dva spô­so­by ob­no­vy sys­té­mu. Pr­vý bu­de kla­sic­ký re­set, kto­rý od­strá­ni všet­ky nas­ta­ve­nia, dá­ta, ap­li­ká­cie a nás­led­ne rein­šta­lu­je ce­lý sys­tém. Al­ter­na­tí­vou bu­de ob­no­ve­nie a rein­šta­lá­cia sys­té­mu pri za­cho­va­ní osob­ných dát, dô­le­ži­tých nas­ta­ve­ní a ap­li­ká­cií Met­ro. Os­tat­né ap­li­ká­cie bu­dú od­strá­ne­né.

Ob­no­va bu­de prav­de­po­dob­ne pr­vé rie­še­nie, po­kiaľ sa váš ope­rač­ný sys­tém za­čne sprá­vať neo­ča­ká­va­ne ale­bo nes­práv­ne. Pod­ľa Mic­ro­sof­tu je ce­lý pro­ces ob­no­vy sys­té­mu úpl­ne auto­ma­ti­zo­va­ný, a te­da net­re­ba vop­red ma­nuál­ne vy­ko­nať zá­lo­hu. PC sa sa­mos­tat­ne na­boo­tu­je do Win­dows RE (Re­co­ve­ry En­vi­ron­ment), ulo­ží va­še dá­ta a nas­ta­ve­nia, na­no­vo nain­šta­lu­je ope­rač­ný sys­tém a nás­led­ne ob­no­ví a ap­li­ku­je ulo­že­né dá­ta a nas­ta­ve­nia. Čo sa kon­krét­nych nas­ta­ve­ní tý­ka, väč­ši­na z nich sa za­cho­vá - s vý­nim­kou nas­ta­ve­nia dis­ple­ja a Win­dows Fi­rewal­lu.

Roz­hod­nu­tie po­ne­chať a zá­lo­ho­vať iba ap­li­ká­cie Met­ro bo­lo da­né aj bez­peč­nos­tný­mi dô­vod­mi, pre­to­že je­di­ná ta­ká­to ap­li­ká­cia mô­že spô­so­biť prob­lé­my. V niek­to­rých prí­pa­doch je ta­kis­to prob­lém ur­čiť a zá­lo­ho­vať jej in­šta­lá­ciu. Rie­še­ním prob­lé­mu je ma­nuál­ne vy­tvo­re­nie zá­lo­hy ce­lé­ho pros­tre­dia Win­dows vrá­ta­ne všet­kých ap­li­ká­cií.
Fun­kcia ob­no­vy sys­té­mu sa prav­de­po­dob­ne ob­ja­ví už v be­ta ver­zii ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8, kto­rá by ma­la byť k dis­po­zí­cii už bu­dú­ci me­siac.

Zdroj: news.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter