CES Live: Sony - Xperia S s 12-megapixelovým fotoaparátom

So­ny od­kú­pi­lo zvyš­ný po­diel v spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson asi za mi­liar­du eur a od CES 2012 sa bu­dú všet­ky smar­tfó­ny uvá­dzať na trh vý­luč­ne pod znač­kou So­ny (fir­ma ne­sie ozna­če­nie So­ny Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions). V ob­rov­skom stán­ku CES s roz­lo­hou 30 000 m2 sme tak ma­li mož­nosť vi­dieť So­ny Xpe­riu S s 12-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom, NFC a 1,5 GHz dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a Xpe­riu ion – pr­vý te­le­fón LTE od So­ny, kto­rý však bu­de dos­tup­ný za­tiaľ iba v USA s po­dob­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi. Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi na no­vú Xpe­riu S.

sony_xperia_ion.jpg

So­ny Xpe­ria S
Zá­kla­dom Xpe­rie S je 4,3-pal­co­vý dis­plej Mo­bi­le BRA­VIA s HD roz­lí­še­ním 1280 × 720 pixelov. Tem­po prá­ce udá­va dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s tak­tom 1,5 GHz. Mar­ke­tin­go­vým ťa­hom je 12-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s fun­kciou Exmor R, kto­rý zvlád­ne vy­tvo­riť fo­tog­ra­fiu za 1,5 se­kun­dy od spus­te­nia fo­toa­pa­rá­tu z re­ži­mu stand-by. Xpe­ria S pod­po­ru­je NFC, DL­NA a ne­chý­ba jej ani vý­stup HDMI s mož­nos­ťou stre­mo­va­nia full HD vi­dea. Xpe­ria S má na ška­tu­li ná­lep­ku PlayS­ta­tion Cer­ti­fied, v me­nu náj­de­te prís­tup na PlayS­ta­tion Sto­re. Pr­vé ku­sy sa dos­ta­nú na trh so star­ším sys­té­mom An­droid 2.3 (Gin­gerbread), v dru­hom štvrťro­ku by ma­la byť dos­tup­ná ak­tua­li­zá­cia na An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich). K dis­po­zí­cii je čier­na a bie­la far­ba. Na trh by sa no­vin­ka ma­la dos­tať v pr­vom kvar­tá­li 2012.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter