Prečo Windows 8 tablety prekvapia?

windows8_tablety_2912.jpg Keď sa po­zrie­me do his­tó­rie, kom­bi­ná­cia tab­le­tov a ope­rač­ných sys­té­mom Win­dows do­te­raz ne­bo­la príl­iš ús­peš­ná. Tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 však mô­žu ce­lú si­tuáciu zme­niť ked­že naj­nov­šia ver­zia je vy­ví­ja­ná aj s dô­ra­zom na vy­uži­tie v tab­le­toch. Im­ple­men­tá­cia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Met­ro a pod­po­ra pro­ce­so­rov ARM sú dô­ka­zom, že Mic­ro­soft to s tab­let­mi mys­lí váž­ne. V sú­vis­los­ti s Win­dows 8 tab­let­mi však náj­de­me aj ďal­šie dô­vo­dy, pre­čo by nás tie­to za­ria­de­nia moh­li prek­va­piť: 

1.) Mic­ro­soft má šan­cu pri­niesť zme­nu
Keď sa po­zrie­me na ak­tuál­nu si­tuáciu na tr­hu s tab­let­mi, väč­ši­nu z nich mož­no po­va­žo­vať za kó­pie iPa­du. Či už ide o veľ­mi po­dob­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ale­bo spô­sob ov­lá­da­nia, sú si veľ­mi po­dob­né. Mic­ro­soft má v tom­to sme­re šan­cu pri­niesť s Win­dows 8 nie­čo no­vé. Pre­pí­na­nie me­dzi kla­sic­kým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním a Met­rom v kom­bi­ná­cii s do­ko­va­cou sta­ni­cou, ku kto­rej bu­de mož­né pri­po­jiť všet­ko pot­reb­né prís­lu­šen­stvo a spra­viť si tak z tab­le­tu kla­sic­ké PC je jed­nou z tých vlas­tnos­tí, kto­rá by moh­la po­môcť zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov.

2.) Mic­ro­soft má už s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi skú­se­nos­ti
Nech už je váš ná­zor na Win­dows Pho­ne aký­koľ­vek, ten­to mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém sa po ťaž­ších za­čiat­koch ús­peš­ne vy­pro­fi­lo­val. Ho­ci je po­diel te­le­fó­nov s Win­dows Pho­ne 7 men­ší, ako by sa ča­ka­lo, up­da­te na ver­ziu 7.5 (Man­go) je dô­ka­zom to­ho, že Mic­ro­soft si už s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi ro­zu­mie. Skú­se­nos­ti z vý­vo­ja sa ur­či­te pod­pí­šu aj na fi­nál­nom pro­duk­te, či už to bu­de Win­dows Pho­ne 8 ale­bo Win­dows 8 pre tab­le­ty. 

3.) Win­dows vša­de oko­lo nás
Win­dows 8 sa ob­ja­ví aj na tab­le­toch aj na kla­sic­kých po­čí­ta­čoch. Ce­lé pros­tre­die ope­rač­né­ho sys­té­mu bu­de pre­po­je­né nie­len z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, ale aj po­mo­cou clou­do­vej služ­by Win­dows Li­ve SkyD­ri­ve, kto­rá bu­de syn­chro­ni­zo­vať ap­li­ká­cie, dá­ta a nas­ta­ve­nia na­prieč všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi. Áno, nie­čo po­dob­né má aj App­le so služ­bou iC­loud, z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia sú však iOS a Mac roz­diel­ne ope­rač­né sys­té­my. Mi­mo­cho­dom, ap­li­ká­cie pre Met­ro bu­dú vy­uží­vať HTML5 a do­ká­žu te­da fun­go­vať prak­tic­ky v akom­koľ­vek pros­tre­dí - ďal­šia po­ten­ciál­na vý­ho­da.

4.) Plat­for­ma bu­de jed­not­ná
Mic­ro­soft pri Win­dows Pho­ne jas­ne sta­no­vil, aké po­žia­dav­ky mu­sí za­ria­de­nie spĺňať z hľa­dis­ka har­dvé­ro­vej vý­ba­vy. Je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že po­dob­ný prís­tup sa bu­de opa­ko­vať aj v prí­pa­de tab­le­tov. Na dru­hej stra­ne An­droid ne­chal vý­rob­com voľ­nosť v otáz­ke sof­tvé­ru aj har­dvé­ru. Vý­sled­kom je znač­ná frag­men­tá­cia ce­lej plat­for­my, kto­rú mož­no v niek­to­rých prí­pa­doch po­va­žo­vať za zá­por. V prí­pa­de Win­dows tab­le­tov to však nez­na­me­ná, že všet­ky za­ria­de­nia bu­dú rov­na­ké - tab­le­ty bu­dú dos­tup­né v rôz­nych veľ­kos­tiach, so za­me­ra­ním na rôz­nu sku­pi­nu zá­kaz­ní­kov, s rôz­nou ži­vot­nos­ťou ba­té­rie. Z hľa­dis­ka sof­tvé­ru však bu­de sys­tém jed­not­ný. 

Zdroj: wired.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter