Počítač za 25 dolárov sa na trhu objaví budúci mesiac

Pred viac ako polro­kom sme in­for­mo­va­li o po­čí­ta­či s kó­do­vým ozna­če­ním Ras­pberry Pi. Ide o mi­nia­túr­ny po­čí­tač, kto­rý je ur­če­ný na na­sa­de­nie v di­dak­tic­kom pro­ce­se v ško­lách a ok­rem mi­nia­túr­nych roz­me­rov za­uj­me aj svo­jou ce­nou, kto­rá je 25 USD.

pc_25usd_2912.jpg

Ten­to po­čí­tač bol pod­ľa slov tvor­cu Da­vi­da Bra­be­na ús­peš­ne do­kon­če­ný a na tr­hu by sa mal ob­ja­viť už bu­dú­ci me­siac. Op­ro­ti star­šej no­vin­ke sa har­dvé­ro­vá kon­fi­gu­rá­cia po­čí­ta­ča prak­tic­ky ne­me­ni­la - vy­ba­ve­ný je 700 MHz pro­ce­so­rom ARM11, ope­rač­nou pa­mä­ťou o veľ­kos­ti 128 MB RAM, HDMI vý­stu­pom, USB por­tom a čí­tač­kou SD ka­riet. K dis­po­zí­cii však bu­de aj o 10 do­lá­rov drah­šia ver­zia, kto­rá roz­ší­ri zá­klad­nú kon­fi­gu­rá­ciu o ďal­ších 128 MB RAM a eter­ne­to­vý port. Po­čí­tač je vy­ba­ve­ný ope­rač­ným sys­té­mom Li­nux a ako vid­no z pril­ože­né­ho vi­dea, zvlád­ne aj hru Quake 3.

Hra­nie hier však ne­bu­de je­ho prio­ri­tou, na­koľ­ko má byť ur­če­ný na učeb­né úče­ly - za­ria­de­nie by sa ma­lo s pod­po­rou spon­zo­rov roz­dá­vať na vy­bra­ných ško­lách za­dar­mo. Ok­rem po­čí­ta­ča Ras­pberry Pi sme sa ten­to rok doč­ka­li aj mo­men­tál­ne naj­lac­nej­šie­ho tab­le­tu na sve­te, kto­rý po­chá­dza z In­die. 

Video:


Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter