Firefox 9 prináša výrazný nárast výkonu

mozila.jpg No­vá ver­zia pod­ľa Mo­zil­ly spra­cú­va Ja­vaS­cript až o 36 per­cent rých­lej­šie než jej pred­chod­ca. Ok­rem to­ho ob­sa­hu­je aj op­ra­vy pre nie­koľ­ko zra­ni­teľ­nos­tí.

Ja­vas­crip­to­vý en­gi­ne Spi­der­Mon­key pre­hlia­da­ča Fi­re­fox 9 vy­uží­va tech­no­ló­giu naz­va­nú ty­pe in­fe­ren­ce, kto­rá urý­chľu­je ge­ne­ro­va­nie na­tív­nych kó­dov v kom­pi­lá­to­re Jae­ger­Mon­key JIT, kto­rý je sú­čas­ťou Fi­re­foxu od mar­ca toh­to ro­ka. Tes­to­va­nie pre­hlia­da­ča pros­tred­níc­tvom benchmar­kov Kra­ken, V8 a Sun­Spi­der uká­za­lo ná­rast vý­ko­nu v roz­me­dzí 16 až 36 % v po­rov­na­ní so šesť týž­dňov sta­rým Fi­re­foxom 8.

No­vú ver­ziu oce­nia aj ma­ji­te­lia ope­rač­né­ho sys­té­mu Mac OS X Lion. Mo­zil­la to­tiž do Fi­re­foxu 9 pri­da­la pod­po­ru pre­cho­du me­dzi nav­ští­ve­ný­mi webo­vý­mi strán­ka­mi po­mo­cou dvoch pr­stov. Vo ver­zii pre Win­dows k žiad­nym vý­raz­ným zme­nám v roz­hra­ní ne­doš­lo.

V rám­ci pre­cho­du na no­vú ver­ziu Mo­zil­la do Fi­re­foxu 9 pri­da­la aj op­ra­vy šies­tich zra­ni­teľ­nos­tí. Hneď šty­ri z nich pri­tom ne­sú ozna­če­nie „kri­tic­ké" a pre pou­ží­va­te­ľa pred­sta­vu­jú naj­väč­šiu hroz­bu. Vô­bec naj­väč­ší vý­znam prik­la­dá Mo­zil­la ba­lí­ku 23 pa­mä­ťo­vých chýb, kto­ré vý­skum­ní­ci ob­ja­vi­li a op­ra­vi­li v jad­re pre­hlia­da­ča. „Niek­to­ré z tých­to zra­ni­teľ­nos­tí moh­li za ur­či­tých okol­nos­tí spô­so­biť poš­ko­de­nie pa­mä­te a teo­re­tic­ky aj pos­lú­žiť na ší­re­nie škod­li­vé­ho kó­du," pí­še Mo­zil­la vo svo­jej bez­peč­nos­tnej sprá­ve.

Ok­rem to­ho vy­šla aj ak­tua­li­zá­cia 3.6.25 pre stá­le pod­po­ro­va­ný pre­hlia­dač z ro­ku 2010, kto­rá ob­sa­hu­je up­ra­ve­nú op­ra­vu pre chy­bu vo ver­zii pre Mac OS X. Sa­mot­ný pre­hlia­dač Fi­re­fox 3.6 má už dni spo­čí­ta­né. Mo­zil­la sa sna­ží pou­ží­va­te­ľov pri­mať k dob­ro­voľ­né­mu pre­cho­du na naj­nov­šie ver­zie, ku kto­rých ak­tua­li­zá­cii do­chá­dza kaž­dých šesť týž­dňov.

Pod­ľa oča­ká­va­nia Fi­re­fox 9 eš­te nep­ri­ná­ša sys­tém ti­chých ak­tua­li­zá­cií, na kto­rom Mo­zil­la pra­cu­je už od le­ta mi­nu­lé­ho ro­ka. No­vý me­chan­izmus sa s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ob­ja­ví až vo Fi­re­foxe 12, kto­ré­ho vy­da­nie je nap­lá­no­va­né na ap­ríl 2012.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter