Výrobcovia pevných diskov skracujú dobu záruky

toshiba-hard-drive.jpg Wes­tern Di­gi­tal a Sea­ga­te zni­žu­jú do­bu zá­ru­ky pri niek­to­rých mo­de­loch dis­kov z pia­tich ro­kov až na je­den rok. Sprá­vu o tom pri­nie­sol server The Re­gis­ter. V prí­pa­de spo­loč­nos­ti Sea­ga­te bu­de to­to opat­re­nie pla­tiť od 31. 12. 2011, Wes­tern Di­gi­tal sa pri­dá od 2. 1. 2012. Na dis­ky pre­da­né pred tý­mi­to dá­tu­ma­mi sa bu­de vzťa­ho­vať pô­vod­ná zá­ru­ka. Tak­to zís­ka­né fi­nan­čné ús­po­ry hod­lá Sea­ga­te pres­me­ro­vať do vý­vo­ja a in­ves­to­vať do ino­vá­cie tech­no­ló­gií.

Zní­že­nie zá­ru­ky sa nev­zťa­hu­je na dis­ky pre kri­tic­ké ap­li­ká­cie, napr. na rad Cheetah, či na exter­né dis­ky. Pre ra­dy Con­stella­tion či Mo­men­tus XT sa skra­cu­je do­ba zá­ru­ky z pia­tich na tri ro­ky. Jed­no­roč­ná zá­ru­ka bu­de pla­tiť pri dis­koch Barra­cu­da a Barra­cu­da Green a Mo­men­tus. U nás však zo zá­ko­na pla­tí dvoj­roč­ná zá­ruč­ná do­ba, a tak sa pre kon­co­vých spot­re­bi­te­ľov bu­de prav­de­po­dob­ne up­lat­ňo­vať tá­to dĺžka zá­ru­ky, us­ta­no­ve­ná zá­ko­nom.

Wes­tern Di­gi­tal sí­ce neuvie­dol dô­vo­dy zní­že­nia zá­ru­ky, vy­lú­čil však sú­vis­losť so zá­pla­va­mi v Thaj­sku. WD za­cho­vá­va päť­roč­nú zá­ru­ku pri dis­koch Ca­viar Black, Scor­pio Black a Ve­lo­ci­Rap­tor a z troch ro­kov na dva ju skra­cu­je pri ra­doch Ca­viar Blue, Ca­viar Green a Sco­rio Blue. Je mož­né, že vý­rob­co­via bu­dú po­tom umož­ňo­vať predĺže­nie do­by zá­ru­ky za pop­la­tok.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk
news.idg.noOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter