Hitachi sa lúči dvoma zaujímavými diskami

deskstar-5k4000.jpg Spo­loč­nosť Hi­ta­chi v tých­to dňoch pred­sta­vi­la pev­ný disk Des­kstar 5K4000 s naj­väč­šou sú­čas­nou ka­pa­ci­tou 4 TB. Je vy­ba­ve­ný roz­hra­ním SA­TA 6 Gb/s, po­mer­ne ma­lou 32 MB ca­che a je­ho plat­ne ro­tu­jú rých­los­ťou 5400 otá­čok za mi­nú­tu. K dis­po­zí­cii je aj exter­ná ver­zia v po­do­be Tou­ro Desk, dis­po­nu­jú­ca rých­lym roz­hra­ním USB 3.0.

Tech­no­ló­gia Hi­ta­chi Cool­Spin sa pos­ta­rá o zní­že­nie spot­re­by, hlu­ku i tep­lo­ty dis­ku. Na trh by sa no­vý mo­del mal dos­tať v pr­vom štvrťro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka a je­ho ce­na sa bu­de po­hy­bo­vať oko­lo 400 do­lá­rov.

Dru­hý za­ují­ma­vý kú­sok je su­perrých­ly 10 000-otáč­ko­vý 2,5-pal­co­vý mo­del s ka­pa­ci­tou 300 - 900 GB.

Po­tom sa už má za­vŕšiť ak­vi­zí­cia Hi­ta­chi HDD spo­loč­nos­ťou Wes­tern Di­gi­tal, a tak za­nik­ne ďal­šia fir­ma vy­rá­ba­jú­ca HDD a na tr­hu zos­ta­nú len dva­ja vý­rob­co­via - Sea­ga­te a Wes­tern Di­gi­tal.

Zdroj: the­ver­ge.com, en­gad­get.com
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter