Beta verzia Windows 8 sa objaví až koncom februára

Windows8.jpg Mic­ro­soft potvr­dil, že po­čas feb­ruára bu­dú­ce­ho ro­ka spus­tí ve­rej­né be­ta tes­to­va­nie svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. S potvr­dzu­jú­cim vy­hlá­se­ním priš­la spo­loč­nosť na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii v San Fran­cis­cu, kde An­toi­ne Leb­lond, vice­pre­zi­dent pre webo­vé služ­by Win­dows, ho­vo­ril o Win­dows Sto­re, ob­cho­de s ap­li­ká­cia­mi, kto­rý bu­de hlav­ným dis­tri­buč­ným ka­ná­lom pre ap­li­ká­cie navr­hnu­té na beh v no­vom roz­hra­ní Met­ro Win­dows 8. „K spus­te­niu Win­dows Sto­re dôj­de v rov­na­kej chví­li, keď bu­de uvoľ­ne­ná pr­vá be­ta ver­zia Win­dows 8," ozná­mi­la ho­vor­ky­ňa Mic­ro­sof­tu.

Ho­ci Mic­ro­soft eš­te pre Win­dows 8 neur­čil pev­ný dá­tum vy­da­nia, všeo­bec­ne sa oča­ká­va, že no­vý sys­tém sa na trh dos­ta­ne nie­ke­dy na je­seň 2012. Ke­by spo­loč­nosť dodr­ža­la vý­vo­jo­vý plán, kto­rý ap­li­ko­va­la na Win­dows 7, po­tom by sme sa Win­dows 8 moh­li nao­zaj doč­kať v roz­me­dzí me­sia­cov sep­tem­ber až no­vem­ber.

De­ve­lo­per Pre­view pre Win­dows 7 bo­lo uvoľ­ne­né v ok­tób­ri 2008, be­ta ver­zia v ja­nuá­ri 2009 a fi­nál­na ver­zia v ok­tób­ri to­ho is­té­ho ro­ka. Be­ta ver­zia Win­dows 8 te­da bu­de uvoľ­ne­ná o me­siac nes­kôr, na dru­hej stra­ne De­ve­lo­per Pre­view pre Win­dows 8 sa už dos­ta­lo von v sep­tem­bri toh­to ro­ka. Čís­la úpl­ne ne­se­dia, s is­to­tou sa pre­to dá po­ve­dať az­da len to, že do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka už bu­de ďal­ší Win­dows v pre­da­ji.

Na rov­na­kej kon­fe­ren­cii sa Mic­ro­soft poch­vá­lil aj tým, že od 13. sep­tem­bra, keď bo­la na ofi­ciál­ne strán­ky spo­loč­nos­ti umies­tne­ná ver­zia De­ve­lo­per Pre­view, bo­li stiah­nu­té viac než 3 mi­lió­ny jej kó­pií. To je dos­ta­toč­ne veľ­ké množ­stvo na to, aby no­vý ope­rač­ný sys­tém za­zna­me­na­li rôz­ne šta­tis­ti­ky. Nap­rík­lad pod­ľa spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions pred­sta­vu­jú Win­dows 8 asi tri sto­ti­ny per­cen­ta všet­kých ope­rač­ných sys­té­mov pou­ží­va­ných na po­čí­ta­čoch s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním.

Mic­ro­soft nep­rez­ra­dil žiad­ne ďal­šie in­for­má­cie o nás­tro­jo­vom vy­ba­ve­ní či fun­kcio­na­li­te Win­dows 8. Iba uvie­dol, že po­čas be­ta­tes­to­va­nia bu­dú vo Win­dows Sto­re môcť byť len bez­plat­né ap­li­ká­cie.

Zdroj: http://com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter