App Store pre Windows 8 predstavený

windows_store_712.jpg Mic­ro­soft v San Fran­cis­cu pred­sta­vil de­tai­ly tý­ka­jú­ce sa di­gi­tál­ne­ho ob­cho­du s ap­li­ká­cia­mi Win­dows Sto­re. Keď­že ne­pria­ma kon­ku­ren­cia v po­do­be iTu­nes Sto­re je po­mer­ne sil­ná, Mic­ro­soft by chcel svoj ob­chod uro­biť flexibil­nej­ším, tran­spa­ren­tnej­ším a luk­ra­tív­nej­ším v po­rov­na­ní s App­le.

Win­dows Sto­re bu­de pod­po­ro­vať pla­te­né a aj bez­plat­né ap­li­ká­cie. Roz­sah cien bol sta­ve­ný na mi­ni­me 1,49 USD a maxime 999 USD. Po­dob­ne ako v Mar­ket­pla­ce pre Win­dows Pho­ne aj v prí­pa­de Win­dows Sto­re bu­dú môcť vý­vo­já­ri po­nú­kať trial ver­zie s mož­nos­ťou rých­le­ho od­om­knu­tia a sprís­tup­ne­nia úpl­nej ver­zie. K dis­po­zí­cii bu­de aj rek­lam­ný sys­tém a pod­po­ra ná­ku­pov v rám­ci ap­li­ká­cií - oba tie­to pr­vky však bu­dú vo­li­teľ­né. Pod­po­ro­va­ný by však mal byť aj vlast­ný sys­tém pred­plat­né­ho, kto­rý si za­de­fi­nu­je sám vý­vo­jár. Mic­ro­soft by ta­kis­to rád zlep­šil a urý­chlil pro­ces schva­ľo­va­nia ap­li­ká­cii a up­da­tov v po­nu­ke Win­dows Sto­re - vý­vo­já­ri by ma­li mať prak­tic­ky neus­tá­le preh­ľad, v kto­rom štá­diu schva­ľo­va­nia sa ap­li­ká­cia na­chá­dza a ako dl­ho by tam eš­te ma­la po­bud­núť.

Dô­le­ži­tý as­pekt sú, sa­moz­rej­me, fi­nan­čné pod­mien­ky. Mic­ro­soft si bu­de po­dob­ne ako App­le str­há­vať 30 % z kaž­dej tran­sak­cie, ten­to koe­fi­cient sa však mô­že zme­niť - po­kiaľ tr­žby za ap­li­ká­ciu pre­siah­nu hod­no­tu 25 000 USD, po­diel Mic­ro­sof­tu sa zní­ži na 20 %. Čo sa tý­ka sys­té­mu pred­plat­né­ho, ak pou­ži­je vý­vo­jár vlast­ný sys­tém, Mic­ro­soft si v tom­to prí­pa­de ne­bu­de str­há­vať po­diel. Čo sa tý­ka re­gis­trač­né­ho pop­lat­ku, ten je pre jed­not­liv­cov niž­ší, 49 USD. Fir­my za­pla­tia 99 USD.

Win­dows Sto­re je mo­men­tál­ne ne­dos­tup­ný, be­ta ver­zia by sa ma­la ob­ja­viť spo­loč­ne Win­dows 8 be­ta na kon­ci feb­ruára. 

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter