Cluzee – ďalšia konkurencia pre Siri?

cluzee_3011.jpg Hla­so­vé ov­lá­da­nie Si­ri sa od svoj­ho uve­de­nia na trh prak­tic­ky neus­tá­le stre­tá­va s rôz­ny­mi kon­cep­čný­mi kó­pia­mi. An­droi­do­vú ap­li­ká­ciu Iris stih­li do­kon­ca jej vý­vo­já­ri vy­tvo­riť za 8 ho­dín, to­mu však zod­po­ve­da­la aj kva­li­ta. Rad ap­li­ká­cií s po­dob­ným za­me­ra­ním roz­ši­ru­je no­vin­ka Clu­zee, kto­rú jej vý­vo­já­ri ozna­ču­jú za osob­né­ho di­gi­tál­ne­ho asis­ten­ta. 

Video:


Ako vy­plý­va z pril­ože­né­ho de­monštrač­né­ho vi­dea, Clu­zee do­ká­že roz­prá­vať, roz­poz­ná­vať hlas pou­ží­va­te­ľa a svo­je mož­nos­ti roz­ši­ru­je aj o sprá­vu so­ciál­nych sie­tí a po­mo­cou plá­no­va­ča sa sna­ží pos­ta­rať aj o va­še zdra­vie. Ap­li­ká­ciu tak vie­te vy­užiť v rôz­nych si­tuáciách - do­ká­že čí­tať e-mai­ly, od­pi­so­vať na ne, sa­moz­rej­má je sprá­va váš­ho ka­len­dá­ra a už spo­me­nu­tá pod­po­ra so­ciál­nych sie­tí. Clu­zee vám ta­kis­to do­ká­že vy­brať vhod­nú reš­tau­rá­ciu na zá­kla­de va­šich pre­fe­ren­cií, prí­pad­ne zoh­nať dos­tup­ný zľa­vo­vý ku­pón do niek­to­ré­ho z ob­cho­dov vo va­šom oko­lí.

Otáz­kou os­tá­va, ako ap­li­ká­ciu prij­mú pou­ží­va­te­lia a či je zá­klad­ná po­nu­ka dos­ta­toč­ná na to, aby sme moh­li Clu­zee po­va­žo­vať as­poň za čias­toč­nú al­ter­na­tí­vu k Si­ri. Clu­zee má ur­či­te po­ten­ciál, kto­rý by moh­li vý­vo­já­ri pros­tred­níc­tvom bu­dú­cich zlep­še­ní pos­tup­ne vy­uží­vať. Ap­li­ká­ciu si mô­že­te za­dar­mo stiah­nuť z An­droid Mar­ke­tu a na svoj beh vy­ža­du­je An­droid vo ver­zii mi­ni­mál­ne 2.1. 

Zdroj: di­gi­taltrends.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter