Upgrade PC na Windows 8 má vraj byť veľmi rýchly

Windows-8-start-menu.jpg Pod­ľa Mic­ro­sof­tu bu­dú pou­ží­va­te­lia na ak­tua­li­zá­ciu na Win­dows 8 pot­re­bo­vať len zlo­mok ča­su, kto­rý strá­vi­li nad pre­cho­dom na Win­dows 7.

Na čis­tú in­šta­lá­ciu, pri kto­rej sú od­strá­ne­né všet­ky pô­vod­né dá­ta, by ma­lo pou­ží­va­te­ľom sta­čiť 21 mi­nút, čo je o 35 % me­nej ča­su, než ho bo­lo pot­reb­né na čis­tú in­šta­lá­ciu Win­dows 7. Na in­šta­lá­ciu Win­dows 8 na po­čí­tač s väč­ším množ­stvom sú­bo­rov a ap­li­ká­cií už bu­de pou­ží­va­teľ, sa­moz­rej­me, pot­re­bo­vať viac ča­su. Aj tak však strá­vi pri stred­nom up­gra­de, čo je ter­mín, kto­rým Mic­ro­soft ozna­ču­je in­šta­lá­ciu sys­té­mu na po­čí­tač s 213 ti­síc­ka­mi sú­bo­rov a 77 ap­li­ká­cia­mi, trik­rát me­nej ča­su než na ob­dob­nú in­šta­lá­ciu Win­dows 7. Za­tiaľ čo pri Win­dows 7 tr­va­la ta­ká in­šta­lá­cia 2 ho­di­ny a 11 mi­nút, pri Win­dows 8 to bu­de len 42 mi­nút.

Sku­toč­nú ús­po­ru ča­su po­tom pou­ží­va­teľ po­cí­ti pri in­šta­lá­cii Win­dows 8 na po­čí­tač ob­sa­hu­jú­ci 430-ti­síc až 1,4 mi­lió­na sú­bo­rov a 90 až 120 ap­li­ká­cií. V ta­kom prí­pa­de to­tiž Mic­ro­soft sľu­bu­je šty­rik­rát až de­sať­krát rých­lej­ší in­šta­lá­ciu. „Ke­by ste ma­li na svo­jom po­čí­ta­či veľ­ké množ­stvo sú­bo­rov, mô­že­te si všim­núť, že zod­po­ve­da­jú­ci bod na gra­fe nie je príl­iš priaz­ni­vý (poz­ri ďa­lej)," opi­su­je Chr­ista St. Pierro­vá, člen­ka tí­mu sta­ra­jú­ce­ho sa o in­šta­lá­cii Win­dows, graf, pod­ľa kto­ré­ho tzv. su­per up­gra­de na Win­dows 7 za­bral oko­lo ôs­mich ho­dín. Eš­te pri pre­cho­de z Win­dows Vista sa ten­to čas do­kon­ca po­hy­bo­val oko­lo hra­ni­ce 20 ho­dín.

Pierro­vá tiež upo­zor­ni­la, že pre­ná­šať ap­li­ká­cie bu­de mož­né len pri pre­cho­de z Win­dows 7 na Win­dows 8. Pou­ží­va­te­ľom spo­lie­ha­jú­cim sa do­te­raz na Win­dows XP či Vis­tu bu­de po­núk­nu­tá čistá in­šta­lá­cia, kto­rá pre­ne­sie iba osob­né sú­bo­ry. Neš­pe­ci­fi­ko­va­la pri­tom, pri akých ver­ziách Win­dows XP bu­de pre­chod mož­ný. „Oča­ká­va­me, že sa up­gra­de bu­de vzťa­ho­vať aj na veľ­ké množ­stvo sys­té­mov Win­dows Vista a XP," in­for­mo­va­la zá­stup­ky­ňa Mic­ro­sof­tu bez bliž­ších de­tai­lov.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter