Druhá generácia procesorov Intel Core i7 ide do „extrému“

Spo­loč­nosť In­tel pred­sta­vi­la svo­je dva naj­vý­kon­nej­šie šes­ťjad­ro­vé pro­ce­so­ry In­tel Co­re i7-3960X Extre­me Edi­tion a In­tel Co­re i7-3930K. To sú pr­vé šes­ťjad­ro­vé pro­ce­so­ry dru­hej ge­ne­rá­cie San­dy Brid­ge, kto­rá je čle­nom pro­ce­so­ro­vej ro­di­ny In­tel Co­re. Tie­to naj­nov­šie pro­ce­so­ry In­te­lu ma­jú viac ako 2 mi­liar­dy tran­zis­to­rov a po­nú­ka­jú spra­co­va­teľ­ský vý­kon na úrov­ni 365 000 mik­rop­ro­ce­so­rov In­tel 4004.

Intel-Core-i7-3960X_Compared-to-Intel_4004.jpg

Pou­ží­va­te­lia a vý­vo­já­ri naj­nov­ších ap­li­ká­cií, špe­ciál­ne tvor­co­via ob­sa­hu, 3D ren­de­ro­va­nia a hier, zís­ka­jú prá­ve pri­da­ním ja­dier väč­šiu vy­rov­ná­va­ciu pa­mäť CPU a no­vú pod­po­ru pre štvor­ka­ná­lo­vé pa­mä­te. Tak ako čo­raz viac ľu­dí zdie­ľa on-li­ne HD vi­deá a hrá ná­roč­né hry, aj vý­vo­já­ri sof­tvé­ru ví­ta­jú ná­rast vý­ko­nu a pr­vky, kto­ré tie­to no­vé pro­ce­so­ry po­núk­nu. Vý­vo­já­ri hier, ako nap­rík­lad id Software, sa vy­slo­ve­ne do­ža­du­jú pro­ce­so­rov s via­ce­rý­mi jad­ra­mi. „Ren­de­ro­va­nie uni­kát­nych textúr sve­tov, kto­ré pou­ží­va RA­GE, je vý­poč­to­vo veľ­mi ná­roč­ný pro­ces pre­bie­ha­jú­ci v sku­toč­nom ča­se na tran­skó­do­va­nie textú­ro­vých dát z vy­so­ko kom­pri­mo­va­nej for­my na dis­ku do kom­pres­né­ho for­má­tu, kto­rý mô­že GPU vy­uží­vať pria­mo po­čas ren­de­ro­va­nia," po­ve­dal John Car­mack, tech­nic­ký ria­di­teľ id Software. „S dvo­ma no­vý­mi pri­da­ný­mi jad­ra­mi vie­me po­čas hra­nia tran­skó­do­vať o 50 % viac textú­ro­vých dát za se­kun­du v po­rov­na­ní so štvor­jad­ro­vým sys­té­mom. Pri­ne­sie­me tak no­vé povr­chy a štruk­tú­ry v pl­nom roz­lí­še­ní ove­ľa rých­lej­šie."

Tie­to pro­ce­so­ry ta­kis­to pod­po­ru­jú no­vé inštruk­cie In­tel Ad­van­ced Vec­tor Exten­sion (AVX), kto­ré ďa­lej zlep­šu­jú 3D ren­de­ro­va­nie a fy­zi­ku.

„MAXON Ci­ne­ma 4D a Ci­ne­bench sú navr­hnu­té tak, aby zís­ka­va­li maximum zo všet­kých dos­tup­ných spra­co­va­teľ­ských vlá­kien pro­ce­so­ra," po­ve­dal Ha­rald Schnei­der, CTO, MAXON Com­pu­ter. „Náš no­vý op­ti­ma­li­zo­va­ný ren­de­ro­va­cí en­gi­ne roz­de­lí ren­de­ro­va­ciu úlo­hu na všet­ky vlák­na, čím nám umož­ní lep­šiu prie­pus­tnosť a vy­šší vý­kon. Na­vy­še náš pri­chá­dza­jú­ci servisn­ý ba­lí­ček bu­de ob­sa­ho­vať dy­na­mi­ku op­ti­ma­li­zo­va­nú pod­ľa gu­liek s no­vou súp­ra­vou inštruk­cií In­tel AVX na rých­lej­šie fy­zic­ké si­mu­lá­cie. To zna­me­ná rých­lej­šie náh­ľa­dy a cel­ko­vé re­ne­de­ro­va­nie, ako aj dos­tup­nosť eš­te kom­plexnej­ších scén s via­ce­rý­mi ob­jek­tmi a efek­tmi pri eš­te vy­ššom roz­lí­še­ní."

In­tel Co­re i7-3960X a In­tel Co­re i7-3930K sú úpl­ne od­om­knu­té, tak­že fa­nú­ši­ko­via pre­tak­to­va­nia mô­žu mo­di­fi­ko­vať a nas­ta­vo­vať vý­kon jed­no­du­chý­mi uti­li­ta­mi. Tie­to pro­ce­so­ry sa vy­rá­ba­jú 32 nm vý­rob­ným pro­ce­som a pra­cu­jú na frek­ven­cii 3,3 a 3,2 GHz s 15 MB a 12 MB pa­mä­ťou L3 ca­che. Či­po­vá súp­ra­va In­tel X79 Express pod­po­ru­je no­vú so­ke­to­vú plat­for­mu LGA 2011 a pri­ná­ša vý­kon ako nap­rík­lad por­ty Se­rial ATA (SA­TA) 6 Gb/s, a prí­dav­né PCIe 2.0.

In­tel Co­re i7-3960X a In­tel Co­re i7-3930K v množ­stve 1000 ku­sov sú dos­tup­né za 990 a 555 USD.

Zdroj: IntelOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter