Windows 8 beta: Revolučné novinky už nečakajte

windows_8_logo.jpg Aj keď sa všeo­bec­ne oča­ká­va, že Mic­ro­soft uvoľ­ní na download na ve­rej­né tes­to­va­nie be­ta ver­ziu chys­ta­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 v ja­nuá­ri (prav­de­po­dob­ne v sú­vis­los­ti s veľtr­hom CES, kto­rý sa má us­ku­toč­niť me­dzi 10. a 13. ja­nuá­rom 2012), už ne­ja­ký čas sa na inter­ne­te či vo vý­men­ných sie­ťach P2P (torrent) ob­ja­vu­jú na stiah­nu­tie unik­nu­té buil­dy pre-be­ta ver­zií, kto­ré sú ofi­ciál­ne tes­to­va­né vy­bra­ný­mi par­tner­mi Mic­ro­sof­tu. Zhr­ňme si no­vin­ky, kto­ré má be­ta ver­zia Win­dows 8 pri­niesť.

Mic­ro­soft sa pou­čil z chýb vo Vis­te a po­dob­ne ako pri vý­vo­ji Win­dows 7 sa chce ne­chať in­špi­ro­vať spät­nou väz­bou od čo naj­šir­šie vrstvy pou­ží­va­te­ľov. Ok­rem to­ho, že be­ta ver­zia Win­dows 8 by ma­la byť už vý­raz­ne sta­bil­nej­šia než do­te­raz ofi­ciál­ne uvoľ­ne­né vý­vo­jár­ske pre­view, a kód bu­de už po­mer­ne vy­zre­tý, pri­ne­sie aj nie­koľ­ko ďal­ších zlep­še­ní. Žiad­ne dra­ma­tic­ké zme­ny však ne­ča­kaj­me, skôr len úp­ra­vy exis­tu­jú­cich no­vi­niek, pre­to­že Mic­ro­soft chce mať ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 pre ras­tú­cu kon­ku­ren­ciu po­do­be An­droi­du a iOS ho­to­vý čo naj­skôr.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov by ne­bo­lo prek­va­pu­jú­ce, ke­by bol do vý­ro­by uvoľ­ne­ný už na jar a v pre­da­ji by sa po­tom fi­nál­na ver­zia moh­la ob­ja­viť oko­lo po­lo­vi­ce ro­ku 2012. Nej­de však len o tab­le­ty, pre­to­že pod­ľa Ti­ma Bur­ka, vice­pre­zi­den­ta Red Ha­tu, už nie je ani kla­sic­ký des­ktop to, čo bý­val pred­tým, a do­mi­nan­cia je­di­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu je, zdá sa, už mi­nu­los­ťou. Čo sa tý­ka mig­rá­cie fi­riem z Win­dows XP na Win­dows 8, Gar­tner va­ru­je, že pres­ko­čiť dve ge­ne­rá­cie OS mô­že byť ris­kan­tné, a ak Mic­ro­soft nep­redĺži pod­po­ru „XP-čok" nad plá­no­va­ný rá­mec, moh­li by mať fir­my prob­lém stih­núť pre­chod na Win­dows 8.

Win­dows 8 be­ta by mal nad­via­zať na trend lep­šej prá­ce s ope­rač­nou pa­mä­ťou, tak­že na po­čí­ta­či by ma­lo byť mož­né pre­vádz­ko­vať ná­roč­nej­šie ap­li­ká­cie s men­ším množ­stvom RAM. Mic­ro­soft ďa­lej pok­ra­ču­je v rám­ci vý­vo­ja v zlep­šo­va­ní tech­no­ló­gií na vy­hľa­dá­va­nie dup­li­ci­ty in­for­má­cií v pa­mä­ti a ich zjed­no­te­nie na je­di­nú kó­piu. Ďal­šia kó­pia je po­tom vy­tvo­re­ná v prí­pa­de, že ap­li­ká­cia do nej pot­re­bu­je za­pi­so­vať in­for­má­cie, kto­ré sa lí­šia od in­for­má­cií v pô­vod­nej kó­pii. Mic­ro­soft sľu­bu­je ús­po­ru pa­mä­te v rá­doch de­sia­tok až sto­viek MB (v zá­vis­los­ti od to­ho, koľ­ko ap­li­ká­cií beží sú­čas­ne). Aj keď Mic­ro­soft v sys­té­mo­vých po­žia­dav­kách pre Win­dows 8 stá­le uvá­dza as­poň 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te pre 32-bi­to­vú edí­ciu, ob­ja­vi­li sa na inter­ne­te aj po­ku­sy s ich be­hom na po­čí­ta­čoch so 128 MB ale­bo do­kon­ca so 64 MB RAM, na kto­rých sa po­da­ri­lo Win­dows 8 spus­tiť (viac poz­ri vo vi­deu).

Video:


Tá­to sku­toč­nosť je priaz­ni­vá naj­mä pre fir­my, kto­ré ma­jú veľ­ké množ­stvo star­ších po­čí­ta­čov, kto­ré tak bu­de mož­né ak­tua­li­zo­vať aj na naj­nov­šie OS. Win­dows 8 bu­de ta­kis­to múd­rej­ší v sú­vis­los­ti s uvoľ­ňo­va­ním alo­ko­va­nej pa­mä­te a nap­rík­lad anti­ví­rus, kto­rý pot­re­bu­je jed­no­ra­zo­vo pa­mäť na kon­tro­lu sú­bo­rov ot­vá­ra­ných iný­mi ap­li­ká­cia­mi, ju bu­de môcť okam­ži­te vrá­tiť na ďal­šie vy­uži­tie.

Mic­ro­soft ďa­lej rie­ši, ako zlep­šiť vzhľad roz­hra­nia Met­ro na veľ­kých mo­ni­to­roch. To­to roz­hra­nie je ur­če­né pri­már­ne pre tab­le­ty, tak­že pre ne bo­lo aj op­ti­ma­li­zo­va­né, ale ak je za­pnu­té na veľ­kom mo­ni­to­re, ne­do­ká­že je­ho plo­chu dob­re vy­užiť. Mic­ro­soft pre­to do be­ta ver­zie Win­dows 8 pri­dá v ta­kom prí­pa­de via­ce­ro ra­dov dlaž­díc, čo má umož­niť dos­tať nie­len viac ap­li­ká­cií do štar­to­va­cej ob­ra­zov­ky, ale ne­bu­de tre­ba ani ďa­le­ko po­sú­vať kur­zor my­ši na ich spus­te­nie, čo má zrý­chliť prá­cu s roz­hra­ním Met­ro aj bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja.

Me­dzi ďal­šie no­vin­ky vo Win­dows 8 be­ta pat­rí mož­nosť viac si pris­pô­so­biť štar­to­va­ciu ob­ra­zov­ku. Ope­rač­ný sys­tém tak má byť viac per­so­na­li­zo­va­ný a pou­ží­va­teľ bu­de mať aj mož­nosť me­niť veľ­kosť dlaž­díc, od­obe­rať ich z ob­ra­zov­ky a ďa­lej pri­dá­vať, pre­me­nú­vať a pre­sú­vať sku­pi­ny.

Prep­ra­co­va­ná bo­la aj ob­ra­zov­ka s ap­li­ká­cia­mi, kto­rá je vo Win­dows 8 náh­ra­dou za tra­dič­né me­nu Štart a fun­kciu Všet­ky prog­ra­my z Win­dows Vista a Win­dows 7. Má umož­niť vi­dieť všet­ky nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie v jed­nej plo­che. No­vá ver­zia ob­ra­zov­ky ap­li­ká­cií ru­ší pô­vod­né ra­de­nie ap­li­ká­cií pod­ľa abe­ce­dy a do­chá­dza aj k vy­tvá­ra­niu sku­pín ap­li­ká­cií, kto­ré pa­tria do jed­né­ho ba­lí­ka. Aj keď sa pou­ží­va­te­lia prav­de­po­dob­ne ne­doč­ka­jú pri­da­nia zoz­na­mu od­ka­zov, na kto­rý si niek­to­rí z nich už zvyk­li, vo Win­dows 8 pri­dá Mic­ro­soft as­poň pr­vok, kto­rý ozna­ču­je ako se­kun­dár­ne dlaž­di­ce. Tie ma­jú umož­niť rých­le vy­ko­na­nie ne­ja­kej ope­rá­cie po­mo­cou skrat­ky, nap­rík­lad prez­re­tie pro­fi­lu ur­či­tej oso­by na Fa­ce­boo­ku, pre­hliad­nu­tie RSS fee­du v čí­tač­ke, preh­ra­nie playlis­tu v Me­dia Playeri a po­dob­ne.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter