Asus Eee Pad Transformer Prime oficiálne: Tegra 3 na palube, cena od 499 USD

Na­priek po­chyb­nos­tiam o od­lo­že­ní pred­sta­ve­nia tab­le­tu Tran­sfor­mer Pri­me ho spo­loč­nosť Asus vče­ra ofi­ciál­ne od­ha­li­la ve­rej­nos­ti. Ako pr­vý tab­let pri­ná­ša dl­ho oča­ká­va­ný čip od spo­loč­nos­ti NVI­DIA Teg­ra 3 alias Kal-El, čo z ne­ho ro­bí v sú­čas­nos­ti naj­vý­kon­nej­ší an­droi­do­vý tab­let na sve­te. Pri­daj­me k to­mu pré­mio­vé pa­ra­met­re, vý­bor­nú do­ko­va­ciu klá­ves­ni­cu a má­me tu tab­let, kto­rý bu­de no­vým hi­tom.

asus_eee_pad_transformer.jpg

Tran­sfor­mer Pri­me však ne­bu­de vý­ni­moč­ný len svo­jím päť­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Teg­ra 3, ale aj no­vým 10,1-pal­co­vým dis­ple­jom Su­per IPS+ s roz­lí­še­ním 1280 × 800 pixelov (pro­ti poš­kria­ba­niu chrá­ne­ný od­ol­ným sklom Go­ril­la Glass) a no­vým fo­toa­pa­rá­tom s roz­lí­še­ním až 8 Mpix, kto­ré­ho sní­mač vy­uží­va tech­no­ló­giu sní­ma­nia back illu­mi­na­ted, čo by ma­lo spo­lu s clo­nou f2,4 za­bez­pe­čiť prie­nik väč­šie­ho množ­stva svet­la a re­du­ko­vať tak šum a zvý­šiť kva­li­tu fo­tog­ra­fií – sa­moz­rej­má je pod­po­ra na­tá­ča­nia full HD vi­dea 1080p. Te­šiť sa mô­že­me aj na veľ­kú ka­pa­ci­tu inter­nej pa­mä­te 32 ale­bo 64 GB, 1 GB ope­rač­nú pa­mäť RAM, por­ty na mic­roSD a mic­roH­DMI a pred­nú ka­me­ru s roz­lí­še­ním 1,2 Mpix. To všet­ko za­ba­le­né v te­le s hrúb­kou len 8,9 mm (bez do­ko­va­cej klá­ves­ni­ce) a s povr­chom z leš­te­né­ho hli­ní­ka.

Prime-details.png

Ne­bol by to Tran­sfor­mer bez do­ko­va­cej klá­ves­ni­ce, vďa­ka kto­rej si ten­to tab­let v pred­chá­dza­jú­cej ver­zii ob­ľú­bi­lo veľ­ké množ­stvo ľu­dí. Pri­me ju, sa­moz­rej­me, má a ok­rem pl­no­hod­not­nej klá­ves­ni­ce a viac­do­ty­ko­vé­ho touch­pa­du ju vy­ba­vil aj roz­ši­ru­jú­cim slo­tom na pa­mä­ťo­vé kar­ty SD, USB 2.0 a ba­té­riou, kto­rá spo­lu s ba­té­riou v tab­le­te udr­ží za­ria­de­nie pri ži­vo­te ce­lých 18 ho­dín (ba­té­ria v tab­le­te vy­dr­ží 12 ho­dín). Ope­rač­ným sys­té­mom je za­tiaľ An­droid 3.2 Ho­ney­comb, ale Asus pris­ľú­bil ak­tua­li­zá­ciu na Ice Cream Sandwich krát­ko po tom, ako bu­de uvoľ­ne­ný zdro­jo­vý kód.

primecolors.jpg

Te­raz pre mno­hých z vás pod­stat­ná in­for­má­cia. Asus Tran­sfor­mer Pri­me bu­de dos­tup­ný v dvoch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach (ame­tys­to­vej si­vej a šam­pan­skej zla­tej) v 32 GB ver­zii za 499 USD a pri 64 GB mo­de­li oča­ká­vaj­te ce­nov­ku mi­ni­mál­ne 599 USD. Sa­mos­tat­ný dock s klá­ves­ni­cou sa bu­de pre­dá­vať za 149 USD.

Pa­ra­met­re
• Dis­plej: 10,1-pal­co­vý s LED pod­svie­te­ním, Su­per IPS+ s roz­lí­še­ním 1280 × 800 pixelov a po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi 178°, Go­ril­la Glass, 10 do­ty­ko­vých bo­dov
• Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 3.2 Ho­ney­comb – bu­de up­gra­do­va­ný na An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich
• Pro­ce­sor: NVI­DIA Teg­ra 3 quad-co­re CPU
• Pa­mäť RAM: 1 GB DDR2
• Vnú­tor­ná pa­mäť: 32 GB ale­bo 64 GB, ASUS cloud sto­ra­ge
• Bez­drô­to­vé pri­po­je­nie: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Blue­tooth 2.1+EDR
• Fo­toa­pa­rát: za­dný 8 Mpix s LED bles­kom, f2.4; pred­ný s roz­lí­še­ním 1,2 Mpix
• Por­ty: 3,5 mm jack/vstup na mik­ro­fón, mic­roH­DMI, mic­roSD, vsta­va­ný mik­ro­fón, ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry. Na do­ko­va­cej klá­ves­ni­ci: port USB 2.0, kar­ta SD
• Ba­té­ria: 25 Wh (len tab­let) na 12 ho­dín preh­rá­va­nia HD vi­dea 720p pri pod­svie­te­ní 60 nit, 18 ho­dín s pri­po­je­nou do­ko­va­cou klá­ves­ni­cou
• Roz­me­ry/hmot­nosť: Tab­let – 263 × 180,8 × 8,3 mm/586 g; dock s klá­ves­ni­cou – 263 × 180,8 × 10,4 mm/537 g
• Ap­li­ká­cie: ASUS laun­cher, @Vi­be Mu­sic, ASUS Web­Sto­ra­ge, My­Lib­ra­ry, My­Net, MyC­loud, správ­ca sú­bo­rov, ASUS sync, Su­per­No­te, App Loc­ker, App Bac­kup, Teg­ra­Zo­ne, Po­la­ris Of­fi­ce
• Os­tat­né: G-sen­sor, sve­tel­ný sen­zor, gy­ros­kop, kom­pas, GPS

Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter