Prečo je Siri „Google killer“?

siri_411.jpg Hla­so­vé ov­lá­da­nie Si­ri je na tr­hu už zo­pár týž­dňov a do­te­raj­šie oh­la­sy na tú­to fun­kciu sú veľ­mi po­zi­tív­ne. Sa­moz­rej­me, ob­ja­vi­li sa ur­či­té ne­dos­tat­ky vrá­ta­ne dvoch vý­pad­kov server­ov služ­by, tre­ba však po­dot­knúť, že Si­ri je mo­men­tál­ne v be­ta ver­zii. Množ­stvo pou­ží­va­te­ľov sa na Si­ri po­ze­rá iba z poh­ľa­du prí­tom­nos­ti, blíz­ka bu­dúc­nosť však skrý­va pre Si­ri ob­rov­ský po­ten­ciál, kto­rý by mo­hol ov­plyv­niť aj pos­ta­ve­nie Goog­lu na tr­hu. Dô­vo­dov je viac:

1. Si­ri fun­gu­je!
Roz­poz­ná­va­nie hla­su bo­la v pos­led­ných ro­koch veľ­mi ob­ľú­be­ná té­ma a vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta sme do­te­raz moh­li vi­dieť prak­tic­ky iba v sci-fi fil­moch. Si­ri však sku­toč­ne fun­gu­je, a to aj na­priek to­mu, že služ­ba je za­tiaľ iba v be­ta ver­zii.

2. Si­ri má osob­nosť.
Nie­len­že Si­ri roz­poz­ná­va hlas pou­ží­va­te­ľa a fun­gu­je správ­ne, má do­kon­ca aj svo­ju vlas­tnú osob­nosť. Prá­ve to­to je je­den z as­pek­tov, kto­rý mô­že pou­ží­va­te­ľa mo­ti­vo­vať k to­mu, aby sa k Si­ri neus­tá­le vra­cal. Je to v pod­sta­te sku­toč­ne osob­ná asis­ten­tka... vo va­šom te­le­fó­ne.

3. Si­ri len tak ľah­ko neod­ko­pí­ru­je­te.
Aj na­priek to­mu, že ap­li­ká­cia na roz­poz­ná­va­nie hla­su ne­mu­sí vy­ze­rať ako nie­čo zlo­ži­té, vy­tvo­riť klon Si­ri mô­že byť po­mer­ne ná­roč­ná úlo­ha. Nej­de iba o roz­poz­ná­va­nie hla­su, dô­le­ži­tú úlo­hu zoh­rá­va aj ume­lá in­te­li­gen­cia a cel­ko­vá kom­bi­ná­cia oboch pr­vkov, čo je aj dô­vod, pre­čo App­le kú­pil Si­ri. Áno, Goog­le po­nú­ka jed­no­du­ché vy­hľa­dá­va­nie hla­som, osob­nosť a ume­lú in­te­li­gen­ciu osob­né­ho vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta by ste však hľa­da­li már­ne.

4. Si­ri po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom no­vý zá­ži­tok.
Mo­bil­né te­le­fó­ny s har­dvé­ro­vý­mi klá­ves­ni­ca­mi pos­tu­pom ča­su nah­ra­di­li do­ty­ko­vé dis­ple­je a Si­ri po­nú­ka ďal­ší krok v evo­lú­cii. Netvr­dí­me, že hla­so­vé ov­lá­da­nie nah­ra­dí do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, roz­hod­ne však pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom no­vý zá­ži­tok a mož­nos­ti. Si­ri zá­ro­veň pred­sta­vu­je aj no­vý prís­tup k pou­ží­va­te­ľo­vi – pou­ží­va­teľ ne­mu­sí vy­hľa­dá­vať rôz­ne in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom jed­not­li­vých ap­li­ká­cií ale­bo cez Goog­le, Si­ri to uro­bí za­ňho. Net­re­ba za­bú­dať ani na mož­nos­ti expan­zie do os­tat­ných za­ria­de­ní App­le, a po­kiaľ sa doč­ká­me te­le­ví­zo­ra App­le s in­teg­ro­va­nou fun­kciou Si­ri (o čom sme pres­ved­če­ní), bu­de to ur­či­te hit.

5. Si­ri sa bu­de neus­tá­le zlep­šo­vať.
Ob­rov­ské množ­stvo dát, kto­ré ge­ne­ru­jú pou­ží­va­te­lia, umož­ňu­je, aby sa fun­kcia Si­ri neus­tá­le zlep­šo­va­la. Z hľa­dis­ka vý­vo­ja ume­lej in­te­li­gen­cie ide o vy­ni­ka­jú­ce pod­mien­ky a sme sku­toč­ne zve­da­ví, aké od­po­ve­de nám Si­ri dá na rôz­ne vtip­né otáz­ky o dva ro­ky.

6. Si­ri sa ot­vo­rí tre­tím stra­nám.
Si­ri je mo­men­tál­ne v štá­diu be­ta a eš­te stá­le ide o uzav­re­tú plat­for­mu. Ot­vo­re­nie plat­for­my tre­tím stra­nám však ra­zan­tne zvý­ši jej po­ten­ciál a me­dzi ap­li­ká­cia­mi vy­uží­va­jú­ci­mi Si­ri sa ur­či­te ob­ja­ví zo­pár kle­no­tov. Prá­ve vý­vo­já­ri tre­tích strán mô­žu kon­cept pov­zniesť do úpl­ne no­vej di­men­zie.

Zdroj: for­bes.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter