Open source preberá v oblasti softvéru kľúčovú úlohu

OpenSource1.jpg Open sour­ce sof­tvér u nás niek­to­ré fir­my vní­ma­jú stá­le ako vý­tvor za­ras­te­né­ho a za­špi­ne­né­ho vý­vo­já­ra od­nie­kiaľ z ga­rá­že či z piv­ni­ce. Ten­to ar­che­typ má však od dneš­nej reali­ty nao­zaj veľ­mi ďa­le­ko a open sour­ce ús­peš­ne prev­zal rad úloh, kto­ré pred­tým pat­ri­li len pro­prie­tár­nym rie­še­niam.

Zdá sa to až neu­ve­ri­teľ­né, že fir­my ako Mic­ro­soft či IBM, kto­ré pred­tým pat­ri­li me­dzi iko­ny pro­prie­tár­ne­ho sve­ta, sa dnes ra­dia me­dzi naj­väč­ších pris­pie­va­te­ľov tak z hľa­dis­ka pe­ňa­zí, ako aj z hľa­dis­ka vý­vo­jo­vých zdro­jov na open sour­ce pro­jek­ty. Ta­kis­to spo­loč­nos­tiam, kto­ré sta­vi­li na open sour­ce ako na svoj hlav­ný biz­nis, sa stá­le viac da­rí a nap­rík­lad Red Hat sa už blí­ži k ob­ra­tu oko­lo mi­liar­dy do­lá­rov. V čom nas­ta­la ta­ká veľ­ká zme­na, kto­rá po­moh­la po­ko­riť skôr ne­po­ra­zi­teľ­ný svet pro­prie­tár­nych rie­še­ní?

Step­hen O'Gra­dy, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Red­monk, tvr­dí, že rad sof­tvé­ro­vých ino­vá­cií dnes po­chá­dza od fi­riem, kto­ré sa nean­ga­žu­jú v kla­sic­kom biz­ni­se spo­je­nom s pre­da­jom sof­tvé­ru, a pre­to mno­ho ino­va­tív­nych rie­še­ní je k dis­po­zí­cii len ako open sour­ce. O'Gra­dy je pres­ved­če­ný, že ča­sy, keď bol hlav­ným ino­vá­to­rom na tr­hu prá­ve pro­prie­tár­ny sof­tvér, sa už nez­vrat­ne kon­čia. Aj keď pod­ľa ne­ho ne­mož­no po­ve­dať, že by kaž­dý no­vý ná­pad v ob­las­ti sof­tvé­ru vy­klí­čil prá­ve v ob­las­ti open sour­ce, jed­noz­nač­ne bol pro­prie­tár­ny sof­tvér v tom­to oh­ľa­de od­su­nu­tý na dru­hú ko­ľaj a open sour­ce prev­zal ve­de­nie.

Ino­vá­cie v ob­las­ti open sour­ce sú dnes za­me­ra­né pre­važ­ne na rie­še­nie špe­ci­fic­kých prob­lé­mov biz­ni­su, s kto­rý­mi sa fir­my stre­tá­va­jú - naj­mä tých, kto­rých ob­chod­ný mo­del je úz­ko zvia­za­ný s inter­ne­tom, do­dá­va Step­hen O'Gra­dy. Prík­la­dom mô­že byť spo­loč­nosť Yahoo, kto­rá sa dos­ta­la do ťaž­kos­tí pri spra­cú­va­ní čo­raz väč­ších ob­je­mov in­for­má­cií a rie­še­nie jej pri­nie­sol open sour­ce fra­mework Apa­che Ha­doop, ur­če­ný na spra­cú­va­nie dát. Na po­rov­na­nie si skús­me pred­sta­viť, či by nap­rík­lad Orac­le bol nie­ke­dy nú­te­ný vy­my­slieť nie­čo ta­ké ako Ha­doop. Od­po­veď je prav­de­po­dob­ne zá­por­ná, pre­to­že Ha­doop by pre Orac­le ne­mal žiad­ny ob­chod­ný po­ten­ciál. Vo sve­te open sour­ce však mo­hol vznik­núť čis­to z dô­vo­du svoj­ho úžit­ku.

Ok­rem nás­tu­pu webo­vé­ho biz­ni­su si­tuáciu zme­nil aj ras­tú­ci zá­ujem naj­rôz­nej­ších pod­ni­kov o open sour­ce sof­tvér. Tim Bur­ke, vice­pre­zi­dent pre vý­voj v spo­loč­nos­ti Red Hat, tvr­dí, že zhru­ba pred pia­ti­mi rok­mi nas­tal v kor­po­rát­nej sfé­re zlom, keď za­ča­lo do­chá­dzať k stá­le čas­tej­šie­mu na­sa­dzo­va­niu Li­nuxu a ďal­ších open sour­ce rie­še­ní. Naj­prv sa tak sta­lo v USA vo fi­nan­čných, vlád­nych či ar­mád­nych in­šti­tú­ciách a ten­to trend sa rých­lo roz­ší­ril do ce­lé­ho sve­ta. Li­nux je tak pod­ľa ne­ho sú­čas­ťou glo­bál­nych pre­mien, ku kto­rým dnes vo sve­te do­chá­dza.

Vý­rob­co­via pro­prie­tár­ne­ho sof­tvé­ru, pre kto­rých sú pod­ni­ko­ví klien­ti, sa­moz­rej­me, dô­le­ži­tí, pre­to čo­raz viac tú­žia po tom, aby bo­li viac zvia­za­ní s open sour­ce pro­jek­tmi. Open sour­ce sa stá­va mó­dou a spo­je­nie len s pro­prie­tár­ny­mi rie­še­nia­mi sa dnes za­čí­na inter­pre­to­vať ako za­ko­re­ne­nie v mi­nu­los­ti, nep­rip­ra­ve­nosť na bu­dúc­nosť. Sna­hy veľ­kých vý­rob­cov sof­tvé­ru sú pre­to mo­ti­vo­va­né aj tým­to fak­to­rom - chcú byť jed­no­du­cho „in".

Jay Ly­man, ana­ly­tik or­ga­ni­zá­cie 451 Group, k to­mu do­dá­va, že tá­to zme­na tren­du ve­die k no­vej dis­ku­sii. Prv sa de­ba­ty po­rov­ná­va­jú­ce open sour­ce a pro­prie­tár­ny sof­tvér sús­tre­di­li na to, kto­rý z tých­to mo­de­lov je lep­ší, ale dnes tie­to úva­hy stra­ti­li zmy­sel, pre­to­že pa­nu­je všeo­bec­ná zho­da, že oba tu ma­jú svo­je mies­to. Vý­raz­ný po­sun v tej­to dis­ku­sii je však fakt, že sa skôr sús­tre­ďu­je na to, aby roz­lí­ši­la, čo je dnes vlas­tne open sour­ce a čo už nie.

Nap­rík­lad clou­do­vé služ­by Ama­zo­nu (Elas­tic Com­pu­te Cloud) a ce­lý rad ďal­ších po­dob­ných clou­do­vých rie­še­ní sú pos­ta­ve­né na open sour­ce kom­po­nen­toch, ako MySQL, Jboss, Tom­cat, Xen ale­bo Li­nux. Ale sú sa­my ose­be open sour­ce? Ly­man je pres­ved­če­ný, že by ich tak ozna­čil len má­lok­to, ho­ci by bez open sour­ce zá­kla­dov ne­moh­li exis­to­vať. Hra­ni­ce me­dzi ot­vo­re­ným a pro­prie­tár­nym sa pre­to pod­ľa ne­ho za­čí­na­jú úpl­ne zmý­vať.

Si­tuácia pod­ľa Ly­ma­na dos­pe­la tak ďa­le­ko, že roz­li­šo­va­nie me­dzi open sour­ce a pro­prie­tár­nym sof­tvé­rom strá­ca na vý­zna­me. Tie­to dva sme­ry sa spo­ji­li a pre­po­ji­li ta­kým spô­so­bom, kto­rý by eš­te pred nie­koľ­ký­mi rok­mi nik­to nep­red­pok­la­dal. Ale ví­ťaz­stvo je na stra­ne open sour­ce, kto­rý svo­jou ot­vo­re­nos­ťou, dos­tup­nos­ťou a ko­mu­nit­ným cha­rak­te­rom zbú­ral skor­šie ba­rié­ry pro­prie­tár­ne­ho sve­ta a do­ká­zal ten­to svet nav­ždy zme­niť.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter