Windows Phone 8: Čo prinesie nová aktualizácia OS?

windows-phone-8.jpg Sot­va Mic­ro­soft uvoľ­nil ak­tua­li­zá­ciu Win­dows Pho­ne Man­go, už sa zá­ujem pre­sú­va na ďal­šie prip­ra­vo­va­né up­da­ty tej­to mo­bil­nej plat­for­my - naj­prv na up­da­te Tan­go a nás­led­ne po­tom na ver­ziu Apollo, o kto­rej sa ho­vo­rí aj ako o Win­dows Pho­ne 8. Prá­ve tá by ma­la byť opäť vý­raz­ným po­su­nom.

Mi­chael Hal­bherr, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti No­kia, ne­dáv­no prez­ra­dil webu En­gad­get, že ak­tua­li­zá­ciu Apollo by sme ma­li oča­ká­vať v po­lo­vi­ci ro­ku 2012. Mic­ro­soft sí­ce ob­ra­tom oh­lá­sil, že ten­to ter­mín nie je pres­ný, ale ne­pos­ky­tol žiad­ny pres­nej­ší ter­mín vy­da­nia. Čo te­da o Win­dows Pho­ne Apollo vlas­tne vie­me?

Pod­ľa všet­ké­ho sa dá oča­ká­vať sna­hu o kon­ver­gen­cii plat­fo­riem Mic­ro­sof­tu. Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že Mic­ro­soft chce, aby všet­ky za­ria­de­nia s je­ho plat­for­ma­mi bo­li sú­čas­ťou jed­né­ho eko­sys­té­mu, čo sa mu za­tiaľ príl­iš ne­da­rí. Sú­čas­né roz­de­le­nie na PC a tab­le­ty na jed­nej stra­ne a smar­pho­ne na dru­hej stra­ne, kto­ré nie sú vzá­jom­ne kom­pa­ti­bil­né, nie je žia­dú­ce a Mic­ro­soft by chcel pod­ľa An­dy­ho Lee­sa, pre­zi­den­ta di­ví­zie Win­dows, zjed­no­tiť všet­ko doh­ro­ma­dy. Po­dob­né cie­le má prav­de­po­dob­ne aj App­le. V sep­tem­bri už CEO spo­loč­nos­ti nVi­dia Len-Hsun Huang tvr­dil, že oča­ká­va, že Win­dows 8 bu­de môcť spúš­ťať ap­li­ká­cie pre Win­dows Pho­ne, čo by ma­lo uľah­čiť aj po­dob­nosť roz­hra­nia met­ro vo Win­dows 8. Apollo te­da k tej­to kon­ver­gen­cii mož­no uro­bí veľ­ký krok.

Hal­bherr tiež webu En­gad­get prez­ra­dil, že ak­tua­li­zá­cia Apollo bu­de o nie­čom ve­ľa inom než Man­go a že ne­mož­no oča­ká­vať len drob­nej­šie vy­lep­še­nia. Aj to by ma­lo aso­cio­vať, že ne­pôj­de o Win­dows Pho­ne 7.6, ale sku­toč­ne o ma­jo­rit­ný ver­ziu Win­dows Pho­ne 8. A kto iný, ako prá­ve No­kia, kto­rá je naj­bliž­ším par­tne­rom Mic­ro­sof­tu v mo­bil­nom biz­ni­se, by mal o plá­noch s Win­dows Pho­ne ve­dieť viac? Hal­bherr tiež potvr­dil, že je­ho fir­ma sa sna­ží tla­čiť Mic­ro­soft k to­mu, aby pri­dal pod­po­ru NFC ko­mu­ni­ká­cie a tiež rá­mec pre ur­čo­va­nie po­zí­cie, čo by ma­lo zlep­šiť na­vi­gač­né a lo­kač­né služ­by No­kie. Čo sa tý­ka tech­no­ló­gie NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion), aj na­priek to­mu, že exis­tu­je už nie­koľ­ko ro­kov až te­raz za­ží­va zá­ujem a na­sa­de­nie vo väč­šom me­rad­le. A to hlav­ne kvô­li ak­ti­vi­tám spo­loč­nos­ti Goog­le v ob­las­ti mo­bil­ných pla­tieb, vďa­ka čo­mu sa doč­ka­la pod­po­ry v OS An­droid. Aj App­le sa o NFC vraj in­ten­zív­ne za­ují­ma, len Mic­ro­soft za­tiaľ svo­je sta­no­vis­ko ne­vy­jad­ril.

Ako už bo­lo naz­na­če­né na za­čiat­ku, Apollo ale ne­bu­de hneď nas­le­du­jú­cou ver­ziou Win­dows Pho­ne. Pred­tým chce Mic­ro­soft uvoľ­niť eš­te mi­no­rit­nú ak­tua­li­zá­ciu Tan­go, kto­rá má pri­dať len nie­koľ­ko drob­nej­ších op­ráv a fun­kcií. Tu te­da žiad­nu re­vo­lú­ciu ne­ča­kaj­me.
Otáz­kou tiež je, ako sa Mic­ro­soft pos­ta­ví k po­žia­dav­kám pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov, kto­ré do­te­raz ús­peš­ne ig­no­ro­val, pre­to­že OS Win­dows Pho­ne 7.5 stá­le vô­bec ne­pod­po­ru­je nap­rík­lad VPN pre vzdia­le­né pri­po­je­nie k fi­rem­ným ap­li­ká­ciám a sys­té­mom ale­bo tiež šif­ro­va­nie v prís­tro­ji (full on-de­vi­ce en­cryp­tion). To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia smar­tpho­nov s Win­dows Pho­ne 7 a 7.5 sa mô­žu pri­pá­jať k fi­rem­ným server­om Mic­ro­soft Exchan­ge a pris­tu­po­vať k e-mai­lom, ka­len­dá­rom a kon­tak­tom iba v prí­pa­de, že tie­to server­y ne­ma­li za­pnu­tú pod­po­ru šif­ro­va­nia na prís­tro­joch.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter