Chyba v iOS5 spôsobuje problémy s iPhone 4S batériou

Via­ce­rí ma­ji­te­lia no­vé­ho te­le­fó­nu iP­ho­ne 4S sa sťa­žu­jú na prob­lé­my s ba­té­riou. Níz­ka vý­drž je prav­de­po­dob­ne spô­so­be­ná chy­bou v ope­rač­nom sys­té­me iOS 5. Za­pnu­tá fun­kcia „Nas­ta­ve­nie ča­so­vé­ho pás­ma" v mno­hých prí­pa­doch bez­dô­vod­ne a opa­ko­va­ne zis­ťu­je lo­ka­li­tu te­le­fó­nu, čo sa sa­moz­rej­me pre­ja­vu­je aj rých­lej­ším vy­bi­tím ba­té­rie.

iOS5_chyba.png

O tom­to prob­lé­me in­for­mu­jú sa­mot­ní pou­ží­va­te­lia na ofi­ciál­nych fó­rach aj blo­goch. Mo­men­tál­ne je­di­ným rie­še­ním os­tá­va vy­pnu­tie spo­me­nu­tej fun­kcie, v opač­nom prí­pa­de je mož­né, že sa vám ba­té­ria vy­bi­je už po prib­liž­ne 12 ho­di­nách. Ho­ci sa prob­lém tý­ka naj­mä iP­ho­nu 4S, vy­pnu­tie auto­ma­tic­ké­ho nas­ta­ve­nia ča­so­vé­ho pás­ma sa po­zi­tív­ne pre­ja­vi­lo na ži­vot­nos­ti ba­té­rie aj v prí­pa­de iP­ho­ne 4 a 3GS.

Ok­rem pou­ží­va­te­ľov s tým­to prob­lé­mom sa však ob­ja­vi­li aj je­din­ci, kto­rým za­pnu­tá fun­kcia nes­pô­so­bu­je prob­lé­my s ba­té­riou a to aj na­priek to­mu, že kon­štan­tne zis­ťu­je lo­ka­li­tu, o čom in­for­mu­je iko­na v tva­re ma­lej fia­lo­vej šíp­ky. App­le sa k ce­lé­mu prob­lé­mu za­tiaľ ofi­ciál­ne ne­vy­jad­ril, pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cii však in­ži­nie­ri spo­loč­nos­ti za­ča­li kon­tak­to­vať ľu­dí na dis­kus­ných fó­rach, kto­rí in­for­mo­va­li o tom­to prob­lé­me.

Nas­ta­ve­nie ča­so­vé­ho pás­ma si mô­že­te vy­pnúť v Nas­ta­ve­niach - Lo­ka­li­zač­né služ­by - Sys­té­mo­vé služ­by - Nas­ta­ve­nie ča­so­vé­ho pás­ma.

Zdroj: guar­dian.co.uk

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter