Čo prináša Zoner Photo Studio 14?

Zoner-Photo-Studio-14.jpg Kaž­dý rok na je­seň pri­chá­dza Zo­ner s no­vou ver­ziu nás­tro­ja na sprá­vu, úp­ra­vu a pub­li­ká­ciu fo­tog­ra­fií. Ak­tuál­ne pri­chá­dza ver­zia 14 a v tom­to člán­ku sa po­zrie­me na to, aké no­vin­ky pri­ná­ša.

Hlav­ná zme­na - cloud

Cloud je v sú­čas­nos­ti veľ­mi po­pu­lár­ne slo­víč­ko a to­to rie­še­nie je ob­siah­nu­té aj v Zo­ner Pho­to Stu­dio 14 (ďa­lej len ZPS). Spo­lu s prog­ra­mom tak dos­tá­va­te od vý­rob­cu on-li­ne pries­tor s ka­pa­ci­tou 2 GB, kam si mô­že­te uk­la­dať svo­je fo­tog­ra­fie. Fun­gu­je to jed­no­du­cho - pria­mo v pros­tre­dí ZPS si vy­tvo­rí­te kon­to na Zo­ne­ra­ma, ku kto­ré­mu pris­tu­pu­je­te cez e-mai­lo­vú ad­re­su a hes­lo. Po prih­lá­se­ní vznik­ne v roz­hra­ní ZPS no­vé ok­no na on-li­ne pries­tor.

Zonerama.png

No­vin­ka vo ver­zii 14 - Zo­ne­ra­ma je clou­do­vé rie­še­nie, kto­ré umož­ní uk­la­dať va­še fo­tog­ra­fie na webo­vý server vý­rob­cu

Te­raz má­te mož­nosť ko­pí­ro­vať fo­tog­ra­fie z lo­kál­ne­ho dis­ku na cloud a nao­pak. Nech ste kde­koľ­vek vo sve­te, mô­že­te cez webo­vý pre­hlia­dač pris­tú­piť k svo­jim fo­tog­ra­fiám, pria­mo v pros­tre­dí www.zo­ne­ra­ma.com pri­dá­vať no­vé fo­tog­ra­fie a ma­zať ne­pot­reb­né vo vy­bra­tom al­bu­me. Rov­na­ko mô­že­te aj zdie­ľať fo­tog­ra­fie s pria­teľ­mi a mož­né sú aj zá­klad­né úp­ra­vy fo­tog­ra­fií. Je to dob­ré rie­še­nie, pre­to­že ne­mu­sí­te no­siť so se­bou ne­ja­ké za­ria­de­nie, sta­čí si len pa­mä­tať prih­la­so­va­cie úda­je a mať po­čí­tač s pri­po­je­ním na inter­net.

ZoneramaWeb.png

Prís­tup k va­šim fo­tog­ra­fiám cez web, ako aj mož­nosť ich zdie­ľa­nia ale­bo úp­ra­vy - webo­vé pros­tre­die www.zo­ne­ra­ma.com sa bu­de eš­te zlep­šo­vať

Pre­hlia­dač a je­ho fil­mo­vý pás

Roz­hra­nie pre­hlia­da­ča bo­lo zlep­še­né - te­raz sa v spod­nom ok­ne zob­ra­zu­je fil­mo­vý pás s náh­ľad­mi via­ce­rých fo­tog­ra­fií vo vy­bra­nej zlož­ke. Zna­me­ná to, že pria­mo vi­dí­te via­ce­ré fot­ky a lep­šie sa mô­že­te roz­ho­do­vať pri vý­be­re. Z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia je to­to pod­ľa náš­ho ná­zo­ru veľ­mi dob­rá fun­kcia. Vý­šku fil­mo­vé­ho pá­sa si mô­že­te pris­pô­so­biť a má­te tak mož­nosť zvo­liť si po­čet a veľ­kosť fo­tog­ra­fií vo fil­mo­vom pá­se. Zá­lož­ka pre­hlia­da­ča je te­raz v hor­nej čas­ti pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ozna­če­ná ze­le­nou far­bou, po­dob­ne ako os­tat­né re­ži­my (Správ­ca je mod­rý, Edi­tor žl­toh­ne­dý a mo­dul RAW čer­ve­ný).

Prehliadac.png

Zob­ra­ze­nie fil­mo­vé­ho pá­sa v re­ži­me Pre­hlia­dač sme veľ­mi pri­ví­ta­li - je to ces­ta, ako po­hodl­nej­šie vy­brať tú správ­nu fo­tog­ra­fiu

HDR - pos­kla­daj­te si fo­tog­ra­fiu

HDR je za­ují­ma­vá fun­kcia, pri kto­rej skla­dá­te vý­sled­nú fo­tog­ra­fiu z via­ce­rých zá­be­rov. Pou­ži­je­te na to po­dexpo­no­va­ný, správ­ne expo­no­va­ný a preexpo­no­va­ný zá­ber. Pri­po­meň­me, že via­ce­ro zr­kad­lo­viek do­ká­že auto­ma­tic­ky uro­biť ta­ké­to stup­ňo­va­nie expo­zí­cie (tzv. brac­ke­ting), pri­čom len dr­ží­te spúšť a fo­toa­pa­rát me­ní nas­ta­ve­nia sám. Je to veľ­mi dob­rá fun­kcia, le­bo pri skla­da­ní HDR pot­re­bu­je­te, aby bo­li zá­be­ry zho­to­ve­né z to­ho is­té­ho mies­ta (ideál­ne zo sta­tí­vu).

Ak už má­te fo­tog­ra­fie prip­ra­ve­né, ZPS te­raz po­nú­ka no­vú fun­kciu, ozna­če­nú ako HDR s ma­po­va­ním to­na­li­ty. Pri­tom si vy­be­rá­te fo­tog­ra­fie, kto­ré pou­ži­je­te na vy­tvo­re­nie vý­sled­ku a ZPS ich auto­ma­tic­ky za­rov­ná. Nás­led­ne vznik­ne vý­sle­dok a vy má­te mož­nosť up­ra­viť in­ten­zi­tu, kom­pre­siu, svet­lá, tie­ne a pod. tak, aby ste bo­li spo­koj­ní. Vý­sled­kom je fo­tog­ra­fia, kto­rá má dob­re vi­di­teľ­né čas­ti v tie­ňoch a nep­res­vet­le­né svet­lé čas­ti. Je to vý­sle­dok, kto­rý má vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah. HDR s ma­po­va­ním to­na­li­ty pos­ky­tu­je eš­te kraj­šie fo­tog­ra­fie.

HDR.png

To­to je roz­hra­nie na vy­tvo­re­nie fo­tog­ra­fie HDR s ma­po­va­ním to­na­li­ty, vý­sled­kom sú kraj­šie fo­tog­ra­fie ako v mi­nu­los­ti

Ďal­šie zlep­še­nia

ZPS má te­raz za­bu­do­va­ný vý­kon­nej­ší al­go­rit­mus na od­strá­ne­nie šu­mu. Fun­gu­je naj­lep­šie na fot­ky vo for­má­te RAW a z fo­tiek, kto­ré ste mu­se­li reali­zo­vať v še­re s vy­so­kým ISO, nao­zaj od­strá­ni ru­ši­vý šum. Sa­moz­rej­me, lep­šie je fo­tiť s vy­uži­tím svet­la, len­že nie­ke­dy to nej­de a ob­čas sa vám do­kon­ca sta­ne, že si ne­chá­te nas­ta­ve­né vy­so­ké ISO a fo­tí­te s ním za svet­la. Ta­ké­to fo­tog­ra­fie bo­li v mi­nu­los­ti na vy­ho­de­nie, te­raz sa z nich dá ve­ľa za­chrá­niť.

ZPS pria­mo v roz­hra­ní pod­po­ru­je viac for­má­tov RAW bez in­šta­lá­cie dopl­nkov. Ak nie je váš fo­toa­pa­rát pod­po­ro­va­ný, dá sa vy­užiť bez­plat­ný prog­ram Ado­be DNG Con­ver­ter, kto­rý pret­ran­sfor­mu­je sú­bo­ry RAW na uni­ver­zál­nej­šie DNG a tie sa da­jú ďa­lej spra­cú­vať. ZPS po no­vom pod­po­ru­je gra­fic­ký pro­ce­sor a tech­no­ló­gie CU­DA, čím vý­raz­ne zrý­chľu­je prá­cu pri úp­ra­vách fo­tog­ra­fií. Aj na oby­čaj­nom po­čí­ta­či bez pod­po­ry CU­DA mož­no vi­dieť zrý­chle­nie hlav­ne pri na­čí­ta­ní fo­tog­ra­fií na spra­co­va­nie.

Zo­ner Pho­to Stu­dio 14 je hlav­ne clou­do­vé rie­še­nie. To je dob­rá ces­ta, le­bo tak­to dos­tá­va­jú fo­tog­ra­fie no­vú di­men­ziu a zo za­bud­nu­tých pries­to­rov na pev­nom dis­ku sa te­raz dos­tá­va­jú do on-li­ne pros­tre­dia, kde ich pou­ží­va­te­lia mô­žu ľah­ko zdie­ľať. Pá­či­lo sa nám aj zlep­še­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, oce­ni­li by sme aj pria­mu pod­po­ru fa­reb­né­ho re­žim CMYK.

PredUpravou.png

PoUprave.png

Vy­ni­ka­jú­ca fun­kcia ver­zie 14 - vy­pl­niť pod­ľa oko­lia. Umož­ní vám na je­den po­vel vy­ma­zať nev­hod­né čas­ti vo fo­tog­ra­fii, a to aj pri čle­ni­tom po­za­dí.

Na zá­ver už len dob­rá sprá­va - s vý­rob­com sme do­hod­li špe­ciál­nu ver­ziu toh­to sof­tvé­ru, kto­rú pre na­šich či­ta­te­ľov zve­rej­ní­me v de­cem­bro­vom vy­da­ní PC RE­VUE. Dl­hší čas bu­de­te môcť pou­ží­vať naj­vyš­šiu edí­ciu toh­to sof­tvé­ru a nes­kôr si ju za­kú­piť za zvý­hod­ne­nú ce­nu ale­bo neob­me­dze­ne pou­ží­vať o nie­čo me­nej vy­ba­ve­nú edí­ciu. K dis­po­zí­cii je čes­ká, ale aj slo­ven­ská ver­zia, nes­kôr bu­de dos­tup­ná aj an­glic­ká ja­zy­ko­vá ver­zia. Edí­cia PRO so všet­ký­mi fun­kcia­mi sto­jí 59 EUR, od­ľah­če­ná edí­cia HO­ME bez niek­to­rých filtrov a pok­ro­či­lých fun­kcií sto­jí 39 EUR. Pre štu­den­tov a uči­te­ľov exis­tu­je zľa­va na 26 EUR, to je aj ce­na up­gra­du z pred­chá­dza­jú­cej ver­zie.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter