Bada: Súťaž pre vývojárov mobilných aplikácií a študentov

Sam­sung vy­hla­su­je ce­los­ve­to­vú sú­ťaž pre vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií Ba­da 2.0 Power App Ra­ce, kto­rá pre­bie­ha na inter­ne­to­vých strán­kach de­ve­lo­per.ba­da.com. Úspeš­ní sú­ťa­žia­ci ma­jú šan­cu vy­hrať až 100 000 do­lá­rov.

bada2.JPG

Ho­ci po­dob­né sú­ťa­že pre tvor­cov ap­li­ká­cií zvy­čaj­ne hod­no­tí po­ro­ta zlo­že­ná vý­hrad­ne z or­ga­ni­zá­to­rov ak­cie, o vý­her­coch Power App Ra­ce roz­ho­du­je ve­rej­nosť svo­jou voľ­bou pri ná­ku­pe. Vý­vo­já­ri, kto­rí sa chcú v sú­ťa­ži zú­čas­tniť, sa mu­sia za­re­gis­tro­vať pria­mo na Ba­da de­ve­lo­per si­te. Prí­jem prih­lá­šok je ot­vo­re­ný a kon­čí sa o pol­no­ci 31. de­cem­bra. Sú­ťa­žia­ci mô­žu vlo­žiť ľu­bo­voľ­ný po­čet ap­li­ká­cií.

Pr­vých de­sať ap­li­ká­cií, kto­ré do­siah­nu 100 000 stiah­nu­tí, bu­de vy­hlá­se­ných za ofi­ciál­nych ví­ťa­zov na por­tá­li Ba­da vý­vo­já­rov http://de­ve­lo­per.ba­da.com.

Na Slo­ven­sku bo­la vy­hlá­se­ná ob­dob­ná sú­ťaž s náz­vom Ba­da Challen­ge, kto­rú or­ga­ni­zu­je Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Sam­sung Elec­tro­nics. Do sú­ťa­že sa mô­žu za­po­jiť štu­den­ti všet­kých stup­ňov vy­so­kých škôl z ce­lé­ho Slo­ven­ska ako jed­not­liv­ci ale­bo ako sku­pi­na auto­rov.

Cel­ko­vá su­ma, kto­rú mô­žu účas­tní­ci vy­hrať, je 2900 eur. Ohod­no­te­ných bu­de spo­lu šesť štu­den­tov ale­bo sku­pín. Ví­ťa­zi si ok­rem fi­nan­čnej od­me­ny od­ne­sú aj mo­bil­né te­le­fó­ny Sam­sung Wave II a Wave 575. Re­gis­trá­cia účas­tní­kov je do 31. ok­tób­ra 2011. Sú­čas­ťou ce­lé­ho pro­ce­su je aj kurz vý­vo­ja mo­bil­ných ap­li­ká­cií pre OS Ba­da. Sú­ťaž potr­vá až do má­ja bu­dú­ce­ho ro­kua, keď sa us­ku­toč­ní pre­zen­tá­cia ap­li­ká­cií a vy­hlá­se­nie vý­sled­kov.

Od­ov­zda­né ap­li­ká­cie bu­dú cer­ti­fi­ko­va­né pros­tred­níc­tvom Sam­sun­gApps Seller Of­fi­ce. Do sú­ťa­že mô­žu byť za­ra­de­né len tie ap­li­ká­cie, kto­ré ús­peš­ne ab­sol­vu­jú ten­to pro­ces a bu­dú zob­ra­ze­né v Sam­sun­gApps Sto­re. Účas­tní­ci, kto­rých ap­li­ká­cie nep­reš­li ús­peš­ne cer­ti­fi­kač­ným pro­ce­som, bu­dú mať k dis­po­zí­cií pres­ne sta­no­ve­ný čas na op­ra­vu a ďal­ší po­kus o ús­peš­né cer­ti­fi­ko­va­nie ap­li­ká­cie.

V prí­pa­de zá­uj­mu o ďal­šie in­for­má­cie, ako aj pra­vid­lá a prih­láš­ku nav­štív­te strán­ku http://ba­da.fiit.stu­ba.sk.

Pre viac in­for­má­cií o Ba­da 2.0 Power App Ra­ce nav­štív­te inter­ne­to­vú strán­ku: http://de­ve­lo­per.ba­da.com/events/ba­da2.0-Power-App-Ra­ce.

Zdroj: SAMSUNGOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter