Prečo môže Ice Cream Sandwich Androidu uškodiť?

android_sandwitch.jpg An­droid 4.0, na­zý­va­ný aj Ice Cream Sandwich, roz­ší­ril mož­nos­ti ope­rač­né­ho sys­té­mu o množ­stvo uži­toč­ných fun­kcií. Je­ho uve­de­nie na trh však mô­že mať aj kon­trap­ro­duk­tív­ny vplyv na si­tuáciu oko­lo za­ria­de­ní s An­droi­dom. Ice Cream Sandwich má pred­sta­vo­vať uni­ver­zál­ny pros­trie­dok, kto­rý zru­ší de­le­nie za­ria­de­ní na tab­let a te­le­fón - čo bol bež­ný prob­lém pred­chá­dza­jú­cich ver­zií An­droi­du.

Prob­lém je v tom, že ak­tuál­na ver­zia An­droid Mar­ke­tu ne­pos­ky­tu­je roz­de­le­nie ap­li­ká­cií pre high-end tab­le­ty s Ho­ney­com­bom (An­droid 3.0) a bež­né tab­le­ty. Áno, špe­ciál­nu sek­ciu fea­tu­red for tab­let sí­ce v Mar­ke­te náj­de­te, po­čet ap­li­ká­cií v nej je však ne­dos­ta­ču­jú­ci. An­droid Mar­ket po­nú­ka ob­rov­ské množ­stvo ap­li­ká­cií, chý­ba im však zrej­mé roz­de­le­nie, prí­pad­ne ne­ja­ký spô­sob, ako pou­ží­va­te­ľa in­for­mo­vať, či je ap­li­ká­cia ur­če­ná pre ma­lé ale­bo HD ob­ra­zov­ky.

Frag­men­tá­cia An­droi­du je je­den z hlav­ných prob­lé­mov toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Pod­ľa An­dy­ho Ru­bi­na z Goog­lu sa za­ria­de­nia doč­ka­jú ak­tua­li­zá­cie na Ice Cream Sandwich v naj­bliž­ších týž­dňoch, skú­se­nos­ti s pred­chá­dza­jú­ci­mi ver­zia­mi to­to tvr­de­nie mier­ne dis­kre­di­tu­jú. Kon­ku­ren­cia však do­ka­zu­je, že plá­no­va­né vy­dá­va­nie ak­tua­li­zá­cií je mož­né. Mic­ro­soft ta­kis­to spo­lup­ra­cu­je s via­ce­rý­mi vý­rob­ca­mi za­ria­de­ní, pou­ží­va­te­ľov plat­for­my Win­dows Pho­ne 7 o všet­kom dô­le­ži­tom in­for­mu­je pros­tred­níc­tvom svo­jich strá­nok.

Sa­moz­rej­me, ap­li­ká­cie sú kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi ver­zia­mi An­droi­du a na tab­le­te spus­tí­te ap­li­ká­cie, kto­ré sú ur­če­né aj pre in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. Prob­lé­mom je však gra­fic­ké a pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie - to je di­zaj­no­va­né pre ma­lé ob­ra­zov­ky, a nie pre tab­le­ty. Ob­ja­vu­jú sa aj prob­lé­my s cel­ko­vou sta­bi­li­tou ap­li­ká­cií na dis­ple­joch s rôz­nym roz­lí­še­ním. Net­re­ba za­bú­dať ani na fakt, že kaž­dá no­vá ver­zia An­droi­du pri­ná­ša množ­stvo no­vi­niek, kto­ré mož­no im­ple­men­to­vať do ap­li­ká­cie - pred­chá­dza­jú­ce ver­zie ich však ne­pod­po­ru­jú a vý­vo­já­ri ma­jú di­le­mu, čo s tým. Ice Cream Sandwich je roz­hod­ne vý­bor­ný ope­rač­ný sys­tém. Zá­klad­né otáz­ky však os­tá­va­jú: Ako nám Goog­le umož­ní jed­no­du­cho náj­sť ap­li­ká­cie pris­pô­so­be­né no­vej ver­zii An­droi­du? Ako umož­ní Goog­le vý­vo­já­rom, aby si po­ra­di­li s veľ­kou rôz­no­ro­dos­ťou an­droi­do­vých za­ria­de­ní?

Zdroj: pcmag.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter