Siri má korene v armádnom projekte

Siri-iphone4.jpg Hla­so­vé ov­lá­da­nie Si­ri, exklu­zív­na fun­kcia no­vé­ho iP­ho­nu 4S, má ko­re­ne v ar­mád­nom pro­jek­te PAL (Per­so­na­li­zed As­sis­tant that Learns, ako znie ce­lý ná­zov). Ten do­to­va­la prib­liž­ne pred 10 rok­mi Dar­pa, ame­ric­ká vý­skum­ná agen­tú­ra pre vo­jen­ské pro­jek­ty. Ideou ce­lé­ho pro­jek­tu bo­lo vy­tvo­re­nie sof­tvé­ro­vé­ho poz­ná­va­cie­ho sys­té­mu, pri­čom vý­voj ma­la na sta­ros­ti spo­loč­nosť SRI Inter­na­tio­nal. PAL sa mal do­ká­zať učiť od pou­ží­va­te­ľa, mal byť schop­ný rea­go­vať na je­ho otáz­ky a pod­ne­ty a ta­kis­to mal pou­ží­va­te­ľo­vi po­má­hať pri rie­še­ní rôz­nych si­tuá­cií. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, ma­lo ísť o adap­tív­nu ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá ma­la zís­ka­vať dá­ta a ro­biť ich syn­té­zu. Zá­klad­nú pred­sta­vu o mož­nos­tiach pro­jek­tu zís­ka­te z pril­ože­né­ho vi­dea.

siri.jpg

PAL však ne­bol príl­iš ús­peš­ný a s prí­cho­dom ap­li­ká­cií pre iP­ho­ne uvi­de­la spo­loč­nosť v ro­ku 2008 po­ten­ciál na tom­to tr­hu. Vznik­la te­da spo­loč­nosť Si­ri In­cor­po­ra­ted, kto­rá vy­vi­nu­la pr­vý pro­to­typ Si­ri - ap­li­ká­ciu in­for­mu­jú­cu pou­ží­va­te­ľa nap­rík­lad o ča­se pre­mie­ta­nia fil­mu v naj­bliž­šom ki­ne. V tom ča­se eš­te ne­bo­lo in­teg­ro­va­né hla­so­vé ov­lá­da­nie, App­le však uvi­del v tech­no­ló­gii po­ten­ciál a spo­loč­nosť od­kú­pil za 150 - 200 mi­lió­nov USD.

Pri poh­ľa­de na ak­tuál­nu si­tuáciu si tre­ba uve­do­miť jed­nu za­ují­ma­vú sku­toč­nosť. Si­ri pou­ží­va­jú mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov, kto­rí svo­jou inter­ak­ciou pos­ky­tu­jú adap­tív­nej ume­lej in­te­li­gen­cii množ­stvo dát. Pri ďal­šom vý­sku­me sú všet­ci pou­ží­va­te­lia iP­ho­nu 4S ideál­nou tes­to­va­cou vzor­kou, kto­rá mô­že ce­lý vý­voj ra­zan­tne po­su­núť vpred - po­dob­ná si­tuácia tu prak­tic­ky do­te­raz ne­bo­la, pre­to­že mno­hé pro­jek­ty tý­ka­jú­ce sa UI bo­li vždy ob­me­dze­né iba na ma­lú vzor­ku ľu­dí.

Ur­či­tým ne­ga­tí­vom ce­lej si­tuácie mô­že byť fakt, že ume­lá in­te­li­gen­cia bu­de vďa­ka množ­stvu dát o ľu­ďoch ve­dieť prak­tic­ky všet­ko (ako sa sprá­va­jú, kam sme­ru­jú, čo vy­hľa­dá­va­jú) a bu­de iba otáz­kou ča­su, do­ke­dy sa ce­lý pro­jekt po­su­nie do ro­vi­ny hu­ma­noid­ných ro­bo­tov. Doč­ká­me sa v blíz­kej bu­dúc­nos­ti od App­lu za­ria­de­nia iRo­bot?

Video:


Zdroj: jan­ro­sa.com
wired.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter