Android 4.0 Ice Cream Sandwich a Google Nexus Prime oficiálne predstavený

Tak na­ko­niec sme sa doč­ka­li. Po dl­hých týž­dňoch oča­ká­va­nia bo­li An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich a te­le­fón Goog­le Nexus Pri­me pred­sta­ve­né v Hon­gkon­gu. Tú­to uda­losť pred­chá­dza­li mno­hé špe­ku­lá­cie, z kto­rých sa ve­ľa aj vy­pl­ni­lo. Poď­me si však v krát­kos­ti zhr­núť, čo no­vé pri­nies­li.

ICS.4.jpg

Nexus Pri­me je Ga­laxy Nexus
Nexus Pri­me sa na­ko­niec bu­de vo­lať Ga­laxy Nexus a ok­rem no­vé­ho a „čis­té­ho" An­droi­du 4.0 Ice Cream Sandwich (ICS) sa mô­že­te te­šiť aj na špič­ko­vé pa­ra­met­re. Ten­to te­le­fón na­ko­niec po­be­ží s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom TI OMAP 4460, tak­to­va­ným na frek­ven­ciu 1,2 GHz, a ope­rač­nou pa­mä­ťou 1 GB. Ga­laxy Nexus bu­de dos­tup­ný v dvoch va­rian­toch s rôz­ne veľ­kou vnú­tor­nou pa­mä­ťou, a to buď 16, ale­bo 32 GB. Jed­na z úžas­ných ve­cí na tom­to smar­tfó­ne je aj je­ho 4,65-pal­co­vý dis­plej Su­per AMO­LED s HD roz­lí­še­ním 1280 × 720 pix, kto­rý sa mô­že poch­vá­liť úžas­ným zob­ra­ze­ním čier­nej far­by a la­ten­ciou len 0,01 ms.

Google_Samsung.jpg

Di­zajn je veľ­mi ele­gant­ný a aj na­priek veľ­kos­ti dis­ple­ja má Ga­laxy Nexus pri­ja­teľ­né roz­me­ry, vďa­ka kto­rým te­le­fón skve­le sad­ne do ru­ky. Naj­ten­šia časť me­ria len 8,94 mm a na do­siah­nu­tie čo naj­lep­šie­ho vzhľa­du bol rám oko­lo dis­ple­ja zú­že­ný na mi­ni­mum - len 4,29 mm. Za­dná stra­na prís­tro­ja je pok­ry­tá jem­nou textú­rou na­zý­va­nou Hyper­skin. Tri ko­vo­vé plôš­ky na bo­ku prís­tro­ja, na­zý­va­né Po­go Pink, slú­žia na pri­po­je­nie smar­tfó­nu k do­ko­va­cej sta­ni­ci.

Google_Samsung2.jpg

Te­le­fón je pos­ta­ve­ný tak, aby us­po­ko­jil aj naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí bu­dú ces­to­vať po ce­lom sve­te. S Ga­laxy Nexus to ne­bu­de prob­lém, pre­to­že pod­po­ru­je veľ­ké množ­stvo mo­bil­ných sie­tí a dá­to­vých pre­no­sov vrá­ta­ne HSPA+ a LTE.

ICS.2.jpg

Fo­toa­pa­rát má roz­lí­še­nie 5 Mpix a do­ká­že bez­prob­lé­mo­vo na­tá­čať full HD vi­deo 1080p - ukáž­ky vi­deí pria­mo na kon­fe­ren­cii vy­ze­ra­li veľ­mi kva­lit­ne. Hlav­ný fo­toa­pa­rát je v pred­nej čas­ti dopl­ne­ný o ka­me­ru s roz­lí­še­ním 1,3 Mpix. Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 1750 mAh. Na­ko­niec už len do­dá­me, že Ga­laxy Nexus bu­de ce­los­ve­to­vo dos­tup­ný už od 1. no­vem­bra.

Pa­ra­met­re
• Sieť: HSPA+ 21 Mbps/HSU­PA 5,76 Mbps 850/900/1900/1700/2100, ED­GE/GPRS 850/900/1800/1900
• Pro­ce­sor: dvoj­jad­ro­vý 1,2 GHz pro­ce­sor (OMAP 4460)
• Dis­plej: 4,65-pal­co­vý 1280 × 720 HD Su­per AMO­LED
• OS: An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich
• Hlav­ný fo­toa­pa­rát: 5 Mpix AF s LED bles­kom so ze­ro shut­ter lag a shot2shot
• Pred­ná ka­me­ra: 1,3 Mpix na vi­deo­ho­vo­ry
• Sen­zo­ry: ak­ce­le­ro­me­ter, kom­pas, gy­ros­kop, sve­tel­ný, proximi­ty, ba­ro­me­ter
• Pa­mäť: 1 GB RAM + 16/32 GB vnú­tor­ná pa­mäť
• Roz­me­ry: 135,5 × 67,94 × 8,94 mm, 135 g
• Ba­té­ria: Li-on 1750 mAh

S no­vým Nexusom, sa­moz­rej­me, pri­chá­dza aj no­vý ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich, kto­rý uvie­dol An­dy Ru­bin. Pod­ľa je­ho slov sa ICS vy­ví­jal s dô­ra­zom na jed­no­du­chosť, krá­su a účel­nosť. Mys­lí­me, že ten­to zá­mer sa im aj po­da­ril a no­vý An­droid má sku­toč­ne čo po­núk­nuť. Ako sme už ve­ľak­rát pí­sa­li, ICS pri­nie­sol zjed­no­te­nie an­droi­do­vej plat­for­my do jed­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rý bu­de fun­go­vať tak na smar­tfó­noch, ako aj na tab­le­toch. Ap­li­ká­cie sa auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bia pod­ľa ty­pu har­dvé­ru a An­droid na zá­kla­de nich po­núk­ne pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die ur­če­né pre tab­le­ty ale­bo te­le­fó­ny.

Ice Cream Sandwich
An­droid vo ver­zii 4.0 pri­ná­ša úpl­ne no­vé pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, kto­ré Goog­le naz­val Ro­bo­to - za­hŕňa aj no­vý Lockscreen a laun­cher. V ICS náj­de­me no­vé wid­ge­ty, in­špi­ro­va­né prá­ve ope­rač­ným sys­té­mom Ho­ney­comb, kto­ré od­te­raz na­tív­ne pod­po­ru­jú aj zme­nu veľ­kos­ti. Vzhľad niek­to­rých z nich je rov­na­ký, ako sme opi­so­va­li v člán­ku Ice Cream Sandwich: vie­me ako bu­dú vy­ze­rať wid­ge­ty pre Gmail, e-mail a ka­len­dár. Zmien sa doč­ka­li aj prie­čin­ky a spod­ná lišta lauche­ra, kto­rá je v prí­pa­de ICS edi­to­va­teľ­ná.

Video:


Ap­li­ká­cie, no­ti­fi­ká­cie, Tas­kMa­na­ger
An­droid 4.0 má vy­no­ve­né ap­li­ká­cie pre Gmail, kon­tak­ty a ino­vá­ciou preš­la aj no­ti­fi­kač­ná lišta, kto­rá v zmeš­ka­ných sprá­vach zob­ra­zu­je aj fo­tog­ra­fie kon­tak­tov - ak chce­te no­ti­fi­ká­ciu zru­šiť, sta­čí spra­viť po­hyb pr­stom po dis­ple­ji. Task ma­na­ger je v prí­pa­de ICS dos­tup­ný neus­tá­le pros­tred­níc­tvom spod­nej liš­ty so sof­tvé­ro­vý­mi tla­čid­la­mi. Po je­ho spus­te­ní sa zob­ra­zí náh­ľad spus­te­ných ap­li­ká­cií, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že­te rých­lo a jed­no­du­cho pre­pí­nať, ukon­če­nie ap­li­ká­cie do­siah­ne­te rov­na­ko ako v prí­pa­de no­ti­fi­ká­cií po­hy­bom prs­ta po dis­ple­ji.

lock-camera-lg-168x300.png home.png

Sprá­va kon­tak­tov sa tiež doč­ka­la vý­znam­nej zme­ny - vlas­tne bo­la úpl­ne prep­ra­co­va­ná. Ap­li­ká­cia Peop­le App pri­ná­ša úpl­ne no­vé UI s dô­ra­zom na so­ciál­ne sie­te. Pri vo­la­ní sa fo­tog­ra­fia kon­tak­tu vždy zob­ra­zí cez ce­lý dis­plej, a ak prá­ve ne­mô­že­te pri­chá­dza­jú­ci ho­vor pri­jať, mô­že­te ho od­miet­nuť s nás­led­ným za­sla­ním rých­lej SMS sprá­vy s pred­de­fi­no­va­ným textom.

Úpl­ná no­vin­ka je aj no­vá fun­kcia me­ra­nia spot­re­by dát. An­droid bu­de od­te­raz pod­rob­ne mo­ni­to­ro­vať va­šu dá­to­vú spot­re­bu s mož­nos­ťou nas­ta­viť dá­to­vý li­mit a upo­zor­ne­nie na prek­ro­če­nie me­sač­né­ho plá­nu. Na zá­kla­de ak­tuál­nej spot­re­by do­ká­že do­kon­ca pred­po­ve­dať, koľ­ko dát mi­nie­te do kon­ca zúč­to­va­cie­ho ob­do­bia.

usage-maps-lg-168x300.png usage-all-lg-168x300.png

Za­bez­pe­če­nie bu­de mať na sta­ros­ti no­vá ap­li­ká­cia Fa­ce lock, kto­rá od­om­kne te­le­fón na zá­kla­de iden­ti­fi­ká­cie tvá­re.

face-unlock-lg-168x300.png

An­droid Ice Cream Sandwich pod­po­ru­je na­tív­ne vy­tvá­ra­nie screen­sho­tov.

Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač
Vý­znam­ná zme­na, kto­rú ICS pri­nie­sol, je aj ino­vo­va­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rý sa doč­kal no­vé­ho sys­té­mu ta­bov a dl­ho oča­ká­va­nej fun­kcie syn­chro­ni­zá­cie zá­lo­žiek s Goog­le Chro­me. Do po­nu­ky bo­lo pri­da­né aj špe­ciál­ne tla­čid­lo na za­pnu­tie zob­ra­zo­va­nia webo­vých strá­nok v des­kto­po­vom re­ži­me.

An­droid Beam
Goog­le na kon­fe­ren­cii de­monštro­val aj no­vú fun­kciu ICS, kto­rá bu­de fun­go­vať na te­le­fó­noch s pod­po­rou NFC - vo­lá sa An­droid Beam. Ide o fun­kciu na po­sie­la­nie dát me­dzi dvo­ma te­le­fón­mi - sta­čí ich prib­lí­žiť k se­be, potvr­diť pre­nos a pre­beh­ne od­os­la­nie. Od­osie­lať sa mô­žu tak­mer aké­koľ­vek dá­ta, či už fo­tog­ra­fie, vi­deá, ale­bo ma­py - jed­no­du­cho všet­ko. Ak prá­ve váš ka­ma­rát hrá hru a aj vy by ste si ju chce­li za­hrať, sta­čí pril­ožiť te­le­fó­ny a ap­li­ká­cia sa auto­ma­tic­ky vy­hľa­dá na An­droid Mar­ke­te.

Fo­toa­pa­rát
Fo­toa­pa­rát má ta­kis­to no­vé pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die. Pri­da­ná bo­la pod­po­ra rých­le­ho zdie­ľa­nia fo­tog­ra­fií pria­mo z ap­li­ká­cie, a to aj na so­ciál­nu sieť Goog­le+. Ga­laxy Nexus sa pý­ši rých­lym sní­ma­čom, kto­rý do­ká­že vy­tvá­rať fo­tog­ra­fie v pod­sta­te ih­neď za se­bou. Za zmien­ku sto­jí aj no­vá fun­kcia pa­no­rá­my, pri kto­rej ne­vyt­vá­ra­te jed­not­li­vé sním­ky, ale kon­ti­nuál­ne pre­chá­dza­te s te­le­fó­nom zľa­va dop­ra­va - ICS po­tom z toh­to zá­be­ru auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí pa­no­rá­mu.

camera-lg-300x171.png

gallery-edit-lg-300x168.png

Ga­lé­ria
Ne­ča­kaj­te zlep­šie­nie sta­rej 3D ga­lé­rie. ICS pri­chá­dza s úpl­ne no­vou, kto­rá pri­dá­va aj jed­no­du­chý fo­toe­di­tor - o tom sme pí­sa­li už aj v člán­ku Ice Cream Sandwich fo­to­ga­lé­ria bu­de mať vlast­ný fo­to edi­tor.

gallery-share-lg-300x168.png

Zá­ver
Čo do­dať na zá­ver? An­droid Ice Cream Sandwich pri­ná­ša ve­ľa ino­vá­cií, kto­ré v An­droi­de ra­di vi­dí­me J. No­vé SDK tools pre ICS sú do­kon­ca už dos­tup­né na de­ve­lo­per.an­droid.com.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter