Siri pozná odpoveď na otázku zmyslu života

Spo­lu s uve­de­ním no­vé­ho te­le­fó­nu iP­ho­ne 4S na trh sa ob­ja­vi­li aj pr­vé skú­se­nos­ti zá­kaz­ní­kov s hla­so­vým ov­lá­da­ním Si­ri a zdá sa, že App­le tre­ba poch­vá­liť. Ok­rem bež­ných úko­nov, ako je pí­sa­nie správ, in­for­mo­va­nie o po­ča­sí ale­bo o sme­re ces­ty k žia­da­nej lo­ka­li­te, vie to­ho Si­ri to­tiž ove­ľa viac a nie je jej cu­dzia ani od­po­veď na otáz­ku zmys­lu ži­vo­ta. Kto čí­tal kniž­nú sé­riu Sto­pá­rov sprie­vod­ca po ga­laxii, ten od­po­veď 42 ur­či­te po­cho­pí.

siri.jpg

Si­ri s vtip­ný­mi od­po­ve­ďa­mi je pod paľ­bou via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov a zo­pár vtip­ných vý­ňat­kov kon­ver­zá­cií náj­de­te aj na strán­ke http://shit­that­si­ri­says.tumblr.com/.

Si­ri vy­ža­du­je pri­po­je­nie do inter­ne­tu po­mo­cou 3G sie­te ale­bo Wi-Fi, pre­to­že jed­not­li­vé pou­ží­va­teľ­ské prí­ka­zy sú spra­cú­va­né na server­och App­le. Fun­kcia hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia Si­ri je k dis­po­zí­cii exklu­zív­ne iba pre iP­ho­ne 4S.

Zdroj: foxnews.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter