Stane sa nový programovací jazyk Dart náhradou JavaScriptu?

Dart_logo.jpg Na kon­fe­ren­cii 2011 Go­To Con­fe­ren­ce, kto­rá sa ko­ná v tých­to dňoch v dán­skom Aar­he­ne, pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Goog­le sko­rú vý­vo­jo­vú ver­ziu svoj­ho no­vé­ho štruk­tú­ro­va­né­ho prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka s náz­vom Dart, ur­če­né­ho na bu­do­va­nie webo­vých ap­li­ká­cií od tých naj­jed­no­duch­ších až po kom­plexné, ako je nap­rík­lad Gmail ale­bo Goog­le Docs. Dart pod­po­ru­jú­ci trie­dy a vo­li­teľ­ne aj ty­py by sa mo­hol stať náh­ra­dou Ja­vaS­crip­tu, pre­to­že ten je pod­ľa spo­loč­nos­ti Goog­le li­mi­to­va­ný a ne­mož­no evo­luč­ným spô­so­bom od­strá­niť je­ho ne­vý­ho­dy. Prog­ra­mo­vý kód na­pí­sa­ný v ja­zy­ku Dart by sa mal spúš­ťať v na­tív­nom vir­tuál­nom stro­ji ale­bo ako Ja­vaS­cript po pre­kom­pi­lo­va­ní po­mo­cou špe­ciál­ne­ho kom­pi­lá­to­ra z ja­zy­ka Dart.

Vďa­ka to­mu bu­de môcť kód toh­to ja­zy­ka bež­ať na akom­koľ­vek mo­der­nom webo­vom pre­hlia­da­či bez oh­ľa­du na to, či ho pod­po­ru­je, ale­bo nie, pri­čom by mal byť spus­ti­teľ­ný na ši­ro­kej šká­le za­ria­de­ní od mo­bil­ných te­le­fó­nov po sto­lo­vé po­čí­ta­če a ma­lo by byť mož­né spúš­ťať ho aj na stra­ne server­a. Goog­le pri­tom zva­žu­je mož­nú in­teg­rá­ciu vir­tuál­ne­ho stro­ja pre ten­to ja­zyk do niek­to­rej z bu­dú­cich ver­zií pre­hlia­da­ča Chro­me. Viac in­for­má­cií o ja­zy­ku náj­de­te na je­ho ofi­ciál­nom webe www.dartlang.org.

Zdroj: CNet 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter