India predstavila tablet za 50 USD

aakash_tablet.jpg In­dic­ká vlá­da v tých­to dňoch pred­sta­vi­la ve­rej­nos­ti ultra­lac­ný tab­let, kto­rý po­čas pos­led­ných dvoch ro­kov vy­ví­ja­li in­dic­kí vý­vo­já­ri z IIT Ra­jas­than v spo­lup­rá­ci s brit­skou spo­loč­nos­ťou Da­taWind. Aakash (ob­lo­ha), ako sa tab­let vo­lá, bu­de Da­taWind vy­rá­bať pria­mo v In­dii a vlá­da tej­to kra­ji­ny už ob­jed­na­la pr­vú sé­riu 100 000 ku­sov, kto­rú pos­kyt­ne štu­den­tom s 50-per­cen­tnou do­tá­ciou s cie­ľom sprís­tup­niť im in­for­mač­né tech­no­ló­gie a inter­net.

Tab­let s roz­mer­mi 190,5 × 118,5 × 15,7 mm a hmot­nos­ťou 350 g dis­po­nu­je do­ty­ko­vým dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 7" (18 cm) a roz­lí­še­ním 800 × 480 pixelov. Sr­dcom za­ria­de­nia je pro­ce­sor s níz­kou tak­to­va­cou frek­ven­ciou 366 MHz, ope­rač­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 256 MB. Prá­ve ten­to pa­ra­me­ter mô­že byť pod­ľa od­bor­ní­kov li­mi­tu­jú­cim fak­to­rom toh­to za­ria­de­nia. Ako úlo­žis­ko dát slú­ži 2 GB inter­ná pa­mäť flash, roz­ší­riť ju mož­no po­mo­cou pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD s maximál­nou ka­pa­ci­tou 32 GB. Tab­let dis­po­nu­je Wi-Fi a dvo­ma ko­nek­tor­mi USB, k dis­po­zí­cii je aj 3,5 mm ko­nek­tor na pri­po­je­nie slú­chadiel. Ope­rač­ným sys­té­mom za­ria­de­nia je An­droid 2.2. Tab­let umož­ní preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií a, sa­moz­rej­me, aj pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Na jed­no na­bi­tie ba­té­rie, kto­rej ka­pa­ci­ta je 2100 mAh, bu­de môcť pra­co­vať 180 mi­nút.

Vý­rob­ná ce­na tab­le­tu je 37,98 USD, ce­na, za kto­rú ho na­kú­pi in­dic­ká vlá­da, je sta­no­ve­ná na 49,98 USD. V bu­dúc­nos­ti by však moh­la kles­núť až na 35 USD, prí­pad­ne neu­ve­ri­teľ­ných 10 USD. In­dic­ká vlá­da má pri­tom v plá­ne pos­tup­ne do­dať štu­den­tom až 10 mi­lió­nov tých­to tab­le­tov a fir­ma Da­taWind plá­nu­je aj ich ko­mer­čnú dos­tup­nosť, ale iba na úze­mí In­die.

Zdroj: Hin­dus­tan Ti­mes

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter