Tizen – nový mobilný operačný systém

tizen.jpg Ko­mu by ak­tuál­ne ope­rač­né sys­té­my na tr­hu mo­bil­ných za­ria­de­ní nes­ta­či­li, má k dis­po­zí­cii aj no­vú al­ter­na­tí­vu. Ope­rač­ný sys­tém Ti­zen kom­bi­nu­je pro­jekt Mee­go a úsi­lie Li­Mo (Li­nux Mo­bi­le) Foun­da­tion a Li­nux Foun­da­tion.

Vý­voj Ti­ze­nu by mal byť kom­plet­ne ot­vo­re­ný a mier­ne ov­plyv­ňo­va­ný tech­nic­kým tí­mom, po­zos­tá­va­jú­cim zo zá­stup­cov In­te­lu a Sam­sun­gu. Ten­to prís­tup a sna­ha o no­vý pro­jekt prav­de­po­dob­ne zna­me­ná jas­ný ko­niec pre Mee­go.

Pod­ľa slov vý­vo­já­rov pat­rí bu­dúc­nosť ap­li­ká­ciám pos­ta­ve­ným na HTML5 a prá­ve z to­ho dô­vo­du sú pot­reb­né aj in­ves­tí­cie, aby bol Ti­zen op­ti­ma­li­zo­va­ný pre tú­to plat­for­mu. Ti­zen by vo svo­jej fi­nál­nej po­do­be mal pod­po­ro­vať via­ce­ro za­ria­de­ní vrá­ta­ne in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, tab­le­tov, smart te­le­ví­zo­rov, ale do­kon­ca aj net­boo­ky a in­for­mač­né za­ria­de­nia vo vo­zid­lách. Pr­vá ver­zia no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu vrá­ta­ne SDK by sa ma­la ob­ja­viť v pr­vom kvar­tá­li bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: i-prog­ram­mer.in­foOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter